Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o konkursie ofert na 2024

Zarządzenie Nr 0050.16.2024

Wójta Gminy Komprachcice

z dnia 2 lipca 2024r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Na podstawie art.11 ust.2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r. poz.571 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LXXIV.384.2023 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 października 2023r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r., zarządzam co następuje:

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze:

Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy

  1. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Komprachcice oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Komprachcicach.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Komprachcice.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego zawierająca: zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz tryb i kryteria wyboru ofert znajduje się w odrębnym załączniku zamieszczonym poniżej.

Oferty na zadania publiczne należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 15.30.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o konkursie ORO.524.7.2024 skan.pdf (2,21MB)
DOCXoferta realizacji zadania publicznego - wzór.docx (51,57KB)