Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

LXIII.338.2023

zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

poz. 204
z dnia 17.01.2023

 

LXIII.339.2023

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

poz. 205
z dnia 17.01.2023

 

LXIV.341.2023

określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

poz. 613
z dnia 9.02.2023

 

LXV.344.2023

wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

poz. 823
z dnia 28.02.2023

 

LXV.345.2023

zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

poz. 824
z dnia 28.02.2023

 

LXV.346.2023

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 825
z dnia 28.02.2023

 

LXV.348.2023

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko

poz.842
z dnia 28.02.2023

 

LXV.349.2023

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś

poz. 843
z dnia 28.02.2023

 

LXVI.354.2023

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2023 rok

poz. 1103
z dnia 28.03.2023

 

LXVIII.363.2023

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice

poz. 1850
z dnia 1.06.2023

 

LXX.371.2023

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

poz. 2147
z dnia 30.06.2023

 

LXXIV.382.2023

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024

poz. 3183
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.383.2023

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

poz. 3173
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.388.2023

ustalenia regulaminu targowiska

poz. 3174
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.389.2023

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej.

poz. 3175
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.392.2023

zmian w Statucie Sołectwa Wawelno

poz. 3176
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.393.2023

zmian w Statucie Sołectwa Ochodze

poz. 3177
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.394.2023

zmian w Statucie Sołectwa Domecko

poz. 3178
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.395.2023

zmian w Statucie Sołectwa Komprachcice

poz. 3179
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.396.2023

zmian w Statucie Sołectwa Polska Nowa Wieś

poz. 3180
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.397.2023

zmian w Statucie Sołectwa Osiny

poz. 3181
z dnia 3.11.2023

 

LXXIV.398.2023

zmian w Statucie Sołectwa Dziekaństwo

poz. 3182
z dnia 3.11.2023

 

LXXV.404.2023

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

poz. 3751
z dnia 15.12.2023

 

LXXV.406.2023

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

poz. 3752
z dnia 15.12.2023