Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

na kadencję 2024-2027

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW 2024 – 2027

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy Komprachcice z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję
lat 2024 – 2027, do Sądu Okręgowego w Opolu – 2 ławników.

 

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA ŁAWNIKA

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

KTO NIE MOŻE KANDYDOWAĆ NA ŁAWNIKA

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa;

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1. Prezesi właściwych sądów.

2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych.

3. Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się  na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Natomiast do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli  dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 31 stycznia 2024 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Komprachcice po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników  można pobrać na stronie poniżej, po czym wypełnione składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Komprachcicach www.komprachcice.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  bip.komprachcice.pl

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod nr telefonów: 77 403 17 11; 77 403 17 05.

 

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

WYBORY

Ławników do Sądu Okręgowego w Opolu wybierze Rada Gminy Komprachcice w głosowaniu tajnym, najpóźniej na posiedzeniu w marcu 2024 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) wzór karty zgłoszenia
PDFKarta zgłoszenia.pdf (759,89KB)

2) wzór oświadczenia składanego przez kandydata
PDFoświadczenie kandydata - władza rodzicielska.pdf (76,48KB)

3) wzór oświadczenia składanego przez kandydata
PDFOświadczenie kandydata - postępowanie.pdf (76,43KB)

4) wzór listy osób udzielających poparcia
PDFLista osób zgłaszających kandydatów na ławników.pdf (272,36KB)
 

PDFKlauzula informacyjna - wybory ławników.pdf (139,77KB)
 

PDFPismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu.pdf (93,05KB)