Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

na kadencję 2016-2019

Na zasadzie art. 161 § 1i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz.133) informuje się, że Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję lat 2016 – 2019 ustaliło dla Rady Gminy Komprachcice wybór następującej liczby ławników :

 

 1.  do Sądu Rejonowego w Opolu                                           2 ławników

      w tym do orzekania w sprawach z zakresu pracy                1 ławnik

     

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

 

       Kto może zgłaszać kandydatów na ławników ?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 Kiedy należy zgłaszać kandydatów ?

 • W przypadku wyborów nowej kadencji w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji;
 • w przypadku wyborów uzupełniających składy: w terminach określonych przez radę gminy.

Uwaga: Dokumenty zgłoszeniowe kandydata muszą być dostarczone do urzędu gminy (miasta) do tego terminu, w godzinach pracy urzędu.

 

      Kto może być kandydatem na ławnika ?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

    Kto nie może kandydować ?

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Dokumenty składane podczas zgłoszenia kandydata :

 1. Karta zgłoszenia kandydata (wzór karty :  RTFkarta zgłoszenia (73,92KB)).
 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Czas uzyskania dokumentów i osoby ponoszące koszty uzyskania

 1. Dokumenty wymienione w pkt 2. a-d powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 2. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 4.
 3. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 4. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Podstawa prawna

 • Warunki wyboru ławników

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070, tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 133

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
z późniejszymi zmianami

W szczególności Rozdział 7: Ławnicy.

 • Podział terytorialny kraju

Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

z późniejszymi zmianami.

TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju)

 • Właściwość terytorialna sądów powszechnych

Dz.U. 2014 poz. 1407

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych

Wraz ze zmianą wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r.:

Dz.U. 2014 poz. 1744

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych,sądów okręgowych i sądów rejonowych

 • Lekarz wydający zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

z późniejszymi zmianami.

Art. 55 ust. 2a

 Uchwały Rady Gminy Komprachcice z 14 września 2015r. dotyczące wyboru ławników.

PDFUchwała VIII.36.2015.pdf (91,86KB)

UCHWAŁA WYBORU ŁAWNIKÓW Z DNIA 28.10.2015r.

PDFUchwała IX.48.2015.pdf (91,58KB)