Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje statutów sołectw 2023

   Wypełniając obowiązek zawarty w Zarządzeniu Nr 605.2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian w Statutach Sołectw Gminy Komprachcice, przedkładam Informację o wynikach konsultacji społecznych, przeprowadzonych na terenie Gminy Komprachcice w terminie od 28 września 2023 r. do 15 października 2023 r.

Konsultacje społeczne dotyczyły projektów uchwał zmieniających zapisy w Statutach wszystkich Sołectw Gminy Komprachcice.

Propozycje przedłożone  mieszkańcom wszystkich Sołectw Gminy Komprachcice  określają nowe brzmienie w następujących rozdziałach i paragrafach Statutów Sołectw:

1)  w Rozdziale 2. Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej § 4 ust. 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. ust. 1 Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt na miesiąc przed zakończeniem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz proponuje porządek obrad zebrania wyborczego”;

2) W Rozdziale 3. Organizacja i zadania Sołectwa oraz sposób ich realizacji § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 17 ust. 1. Prawo udziału w głosowaniu za Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy Sołectwa, zamieszkujący na jego obszarze, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady”;

3) W § 20 skreśla się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4 Wymagane „quorum”  dla ważności Zebrania Wiejskiego i podejmowania uchwał wynosi co najmniej 1/5 osób uprawnionych. 5. W przypadku braku określonego w ust. 4 quorum, następne Zebranie Wiejskie może odbyć się w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego tego samego dnia i jest ważne bez względu na liczbę osób biorących w nim udział”.

4) W Rozdziale 6. Postanowienia końcowe skreśla się § 41, w brzmieniu: „Do kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych przed wejściem w życie uchwały, stosuje się zapisy § 15”.

5) W Rozdziale 6. Postanowienia końcowe dotychczasowy § 42, staje się § 41, w brzmieniu: „§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”.

Załącznikiem do Zarządzenia Nr 605. 2023 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 27 września 2023 r. była ankieta konsultacyjna w której mieszkańcy poszczególnych Sołectw mogli wyrazić swoją opinię w zakresie projektowanych zmian w Statutach. W BIP Gminy Komprachcice zamieszczono projekty zmian w Statutach, które podlegały konsultacjom oraz Statuty obowiązujące.

W odpowiedzi na przekazane Sołtysom ankiety wraz z dokumentacją podlegającą konsultacjom społecznym mieszkańcy  Sołectwa Komprachcice i Sołectwa Polska Nowa Wieś złożyli własne propozycje, zawarte w czterech zwróconych do Urzędu Gminy ankietach w czasie i terminie wyznaczonym na przeprowadzenie konsultacji.

Decyzja Wójta Gminy w zakresie propozycji ankietowych

Po uważnym zapoznaniu się z propozycjami, które zostały przedłożone lub przesłane do Urzędu Gminy
w terminie wyznaczonym do ich przeprowadzenia, p o s t a n a w i a m:

1. Przychylić się do propozycji pozostawienia bez zmiany obowiązującego zapisu w Rozdziale 3 Organizacja i zadania Sołectwa oraz sposób ich realizacji § 17 ust. 1, poprzez wykreślenie nowego brzmienia z projektu przedłożonej do konsultacji uchwały Rady.

2. Uwzględnić propozycję, jako słuszną i wprowadzenie do konsultowanej uchwały Rady, brzmienie zapisu:
 „§ 4 ust. 4.  Do ważności zebrania wyborczego stosuje się przepisy określone w § 20 ust. 1 Statutu”;

3. Pozostałe propozycje są ważne, przekazane będą do biura Rady Gminy, w celu  uwzględnienia ich podczas prac Komisji Statutowej, którą w przyszłości Rada powoła do  opracowania nowych Statutów Sołectw. Obecne projektowane zmiany w Statutach Sołectw, podyktowane są koniecznością przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie Komprachcice od 16 stycznia 2024 roku, w związku z ustawowym wydłużeniem kadencji organów gminy (Rady i Wójta).  Procedura uchwalania Statutu Sołectwa wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych, jest aktem prawa miejscowego i Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Zbyt duża ilość zaproponowanych zmian uczyniłaby Statut Sołectwa nieczytelny. Aby dochować terminów związanych z zarządzeniem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, należy na najbliższej sesji Rady podjąć uchwały w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Komprachcice.

 

Wójt Gminy Komprachcice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:
1) projektu zmian Statutu Sołectwa Komprachcice,
2) projektu zmian Statutu Sołectwa Polska Nowa Wieś,
3) projektu zmian Statutu Sołectwa Domecko,
4) projektu zmian Statutu Sołectwa Wawelno,
5) projektu zmian Statutu Ochodze,
6) projektu zmian Statutu Osiny,
7) projektu zmian Statutu Dziekaństwo.

Termin konsultacji społecznych: od  dnia 28 września 2023 r. do 15 października 2023 r.

Forma konsultacji społecznych:
Uwagi można zgłaszać na dostępnym formularzu, poprzez wskazania konkretnych propozycji zmian w treści projektów Statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

PDFObwieszczenie Wójta z dnia 18 września 2023 r. o konsultacjach 2023.pdf (129,41KB)
 

Poniżej załączniki – kolejno:
Zarządzenie Wójta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych – UWAGA, zawiera formularz propozycji zmian;
pliki zmian w statutach sołectw - do konsultacji;
pliki Uchwał zawierających aktualnie obowiązujące statuty sołectw.

DOCXZARZĄDZENIE NR 605.2023 r. z dnia 27 września 2023 konsultacje statutów sołectw.docx (19,41KB)
DOCXzmiany w Statucie Sołectwa Domecko - do konsultacji.docx (13,27KB)
DOCXzmiany w Statucie Sołectwa Dziekaństwo - do konsultacji.docx (13,27KB)
DOCXzmiany w Statucie Sołectwa Komprachcice - do konsultacji.docx (13,26KB)
DOCXzmiany w Statucie Sołectwa Ochodze - do konsultacji.docx (13,28KB)
DOCXzmiany w Statucie Sołectwa Osiny - do konsultacji.docx (13,27KB)
DOCXzmiany w Statucie Sołectwa Polska Nowa Wieś - do konsultacji.docx (13,29KB)
DOCXzmiany w Statucie Sołectwa Wawelno - do konsultacji.docx (13,26KB)
PDFUchwała XIII.65.2019.pdf (126,60KB) - statut Sołectwa Wawelno
PDFUchwała XIII.66.2019.pdf (127,73KB) - statut Sołectwa Ochodze
PDFUchwała XIII.67.2019.pdf (127,89KB) - statut Sołectwa Domecko
PDFUchwała XIII.68.2019.pdf (126,15KB) - statut Sołectwa Komprachcice
PDFUchwała XIII.69.2019.pdf (127,76KB) - statut Sołectwa Polska Nowa Wieś
PDFUchwała XIII.70.2019.pdf (128,06KB) - statut Sołectwa Osiny
PDFUchwała XIII.71.2019.pdf (127,75KB) - statut Sołectwa Dziekaństwo