Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje statutów sołectw 2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz uchwały Nr VI.22.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 19 lutego 2019 r., poz. 717, Wójt Gminy Komprachcice Zarządzeniem Nr 41.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice. Konsultacje społeczne dotyczyły uchwalenia statutów Sołectw Gminy Komprachcice.

1. Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Komprachcice, dotyczących zapisów zawartych w projektach statutów Sołectw należących do Gminy Komprachcice:

1) Sołectwa Komprachcice;

2) Sołectwa Polska Nowa Wieś;

3) Sołectwa Domecko;

4) Sołectwa Wawelno;

5) Sołectwa Ochodze;

6) Sołectwa Osiny;

7) Sołectwa Dziekaństwo.

2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Komprachcice, odbyły się w terminie od 15 maja 2019 roku do 31 maja 2019 roku i prowadzone były w formie zbierania pisemnych uwag poprzez udostępnione ankiety, metodą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z wzorem ankiety stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 41.2019 Wójta Gminy Komprachcice. Wzór ankiety zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komprachcice pod adresem www.bip.komprachcice.pl , na stronie internetowej Gminy Komprachcice pod adresem www.komprachcice.pl – w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE. Druk ankiety dostępny był w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, Biuro Podawcze – sekretariat Urzędu Gminy oraz u Sołtysów.

3. Udostępniono mieszkańcom treści projektów statutów Sołectw Gminy Komprachcice poprzez:

a) zamieszczenie na stronach internetowych Gminy Komprachcice,

b) wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w Sołectwach Gminy Komprachcice,

c) wyłożenie projektów statutów w Urzędzie Gminy w Komprachcicach (I piętro, pok.104 – Sekretarz Gminy), w dniach i godzinach urzędowania.

4. Wypełnione ankiety konsultacyjne należało składać w terminie od 15 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

ZGŁOSZONE UWAGI, SUGESTIE, PROPOZYCJE:

Sołectwo Dziekaństwo - zgłoszenie członka Rady Sołeckiej:

„ Rozdział 4 § 31, pkt 1 powinien być poprzedzony następującym punktem:

- Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Sołectwa oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

- W rozdziale 4 brak punktu: Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa.

- Organy Sołectwa samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia.”.

5. Pozostałe Sołectwa Gminy Komprachcice nie zgłosiły uwag, sugestii, propozycji do przedłożonych do konsultacji społecznych projektów Statutów Sołectw.

5. Wyniki konsultacji miały charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Komprachcice.

6. Wykonując zapisy § 6 ust. 2 Zarządzenia Nr 41.2019 r. Wójta Gminy Komprachcice z dnia 16 kwietnia 2019 roku, zamieszcza się niniejszą informację na stronie internetowej Gminy Komprachcice.

Komprachcice, dnia 10 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Komprachcice

/-/ Leonard Pietruszka

 

 

Wójt Gminy Komprachcice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:
1) projektu Statutu Sołectwa Komprachcice,
2) projektu Statutu Sołectwa Polska Nowa Wieś,
3) projektu Statutu Sołectwa Domecko,
4) projektu Statutu Sołectwa Wawelno,
5) projektu Statutu Ochodze,
6) projektu Statutu Osiny,
7) projektu Statutu Dziekaństwo.
Termin konsultacji społecznych: od  dnia 15 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.
Forma konsultacji społecznych:
Uwagi można zgłaszać na dostępnym formularzu, poprzez wskazania konkretnych propozycji zmian w treści projektów Statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

PDFObwieszczenie Wójta o konsultacjach.pdf (363,96KB)

PDF1. Wersja do konsultacji - Uchwała - Statut sołectwa Wawelno - wersja finalna_12.04.2019.pdf (394,96KB)
PDF1. Ankieta konsultacji społecznych Statutu Solectwa Wawelno.pdf (48,76KB)

PDF2. Wersja do konsultacji - Uchwała - Statut sołectwa Ochodze - wersja finalna_12.04.2019.pdf (394,25KB)
PDF2. Ankieta konsultacji społecznych Statutu Solectwa Ochodze.pdf (48,69KB)

PDF3. Wersja do konsultacji - Uchwała - Statut sołectwa Domecko - wersja finalna_12.04.2019.pdf (395,07KB)
PDF3. Ankieta konsultacji społecznych Statutu Solectwa Domecko.pdf (48,55KB)

PDF4. Wersja do konsultacji - Uchwała - Statut sołectwa Komprachcice - wersja finalna_12.04.2019.pdf (394,67KB)
PDF4. Ankieta konsultacji społecznych Statutu Solectwa Komprachcice.pdf (48,59KB)

PDF5. Wersja do konsultacji - Uchwała - Statut sołectwa PNW - wersja finalna_12.04.2019.pdf (394,89KB)
PDF5. Ankieta konsultacji społecznych Statutu Solectwa PNW.pdf (48,84KB)

PDF6. Wersja do konsultacji - Uchwała - Statut sołectwa Osiny - wersja finalna_12.04.2019.pdf (394,50KB)
PDF6. Ankieta konsultacji społecznych Statutu Solectwa Osiny.pdf (48,68KB)

PDF7. Wersja do konsultacji - Uchwała - Statut sołectwa Dziekaństwo - wersja finalna_12.04.2019.pdf (394,98KB)
PDF7. Ankieta konsultacji społecznych Statutu Solectwa Dziekaństwo.pdf (48,64KB)