Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

XLVII.262.2022

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice

poz. 955
z dnia 1.04.2022

 

XLVII.263.2022

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice

poz. 956
z dnia 1.04.2022

 

XLVII.264.2022

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno

poz. 957
z dnia 1.04.2022

 

XLVII.265.2022

nadania nazwy ulicy w miejscowości  Dziekaństwo, gmina Komprachcice

poz. 898
z dnia 30.03.2022

 

XLVII.266.2022

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

poz. 899
z dnia 30.03.2022

 

XLVII.267.2022

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2022 rok

poz. 900
z dnia 30.03.2022

 

XLVII.269.2022

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi

poz. 901
z dnia 30.03.2022

 

LII.282.2022

powołania Młodzieżowej Rady Gminy Komprachcice i nadania jej statutu

poz. 1570
z dnia 31.05.2022

 

LIII.284.2022

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 1709
z dnia 9.06.2022

 

LIII.285.2022

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

poz.1710
z dnia 9.06.2022

 

LIV.289.2022

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2022/2023

poz. 1860
z dnia 30.06.2022

 

LIV.290.2022

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

poz. 1861
z dnia 30.06.2022

 

LIV.295.2022

zmiany uchwały nr LIII.285.2022 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

poz. 1862
z dnia 30.06.2022

 

LIV.296.2022

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice

poz.1863
z dnia 30.06.2022

 

LVI.300.2022

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 2219
z dnia 12.08.2022

 

LVI.301.2022

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 2220
z dnia 12.08.2022

 

LVI.302.2022

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na obszarze Gminy Komprachcice

poz. 2221
z dnia 12.08.2022

 

LVI.305.2022

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice

poz. 2222
z dnia 12.08.2022

 

LVII.308.2022

nadania nazwy ulicy w miejscowości Komprachcice, gmina Komprachcice

poz. 2640
z dnia 3.10.2022

 

LVII.309.2022

zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice

poz. 2641
z dnia 3.10.2022

 

LVII.310.2022

ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi

poz. 2642
z dnia 3.10.2022

 

LIX.315.2022

nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice

poz. 3046
z dnia 4.11.2022

 

LX.317.2022

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

poz. 3108
z dnia 15.11.2022

 

LXI.319.2022

zmiany uchwały nr LVI.302.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na obszarze Gminy Komprachcice

poz. 3350
z dnia 2.12.2022

 

LXI.320.2022

ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

poz. 3351
z dnia 2.12.2022

 

LXI.321.2022

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi

poz. 3352
z dnia 2.12.2022

 

LXI.322.2022

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

poz. 3353
z dnia 2.12.2022

 

LXI.323.2022

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

poz. 3354
z dnia 2.12.2022

 

LXI.325.2022

zwolnienia od podatku od nieruchomości

poz. 3355
z dnia 2.12.2022

 

LXII.333.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

poz. 3804
z dnia 30.12.2022