Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Polska Nowa Wieś i Domecko

PDFrysunek prognozy - obszary mapa zbiorcza.pdf (914,12KB)
PDFzmpzp PNW zalacznik nr 1.1.pdf (6,17MB)
PDFprognoza oddziaływania na środowisko.pdf (406,34KB)
PDFzmpzp PNW zalacznik nr 1.2.pdf (301,95KB)
PDFzmpzp PNW - tekst zm. planu.pdf (274,59KB)
PDFUzasadnienie do uchwały - PNW.pdf (196,27KB)
PDFrysunek prognozy PNW obszar 2.pdf (281,47KB)
PDFrysunek prognozy PNW obszar 1.pdf (950,51KB)
PDFrys prognozy- Domecko obszar 1.pdf (612,40KB)
PDFrys prognozy- Domecko obszar 3.pdf (232,70KB)
PDFrysunek prognozy - obszary mapa zbiorcza.pdf (914,12KB)
PDFprognoza oddziaływania na środowisko.pdf (428,76KB)
PDFzmpzp Domecko - tekst zmiany planu.pdf (280,23KB)
PDFrysunek zmpzp Domecko - zal nr 3.pdf (267,83KB)
PDFUzasadnienie do uchwały - Domecko.pdf (122,62KB)
PDFrysunek zmpzp Domecko - zal nr 2.pdf (1,01MB)
PDFrysunek zmpzp Domecko - zal nr 1.pdf (1,13MB)
PDFrys prognozy- Domecko obszar 2.pdf (626,29KB)
PDFOgłoszenie Wójta o ponownym wyłozeniu mpzp PNW i Domecko.pdf (484,36KB)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Polska Nowa Wieś i Domecko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Komprachcice: Nr XVII.95.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko oraz Nr XVII.97.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów zmian planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2022 r. do 27 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3, 46-070 Komprachcice oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komprachcice. Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zmian planów miejscowych, odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice, w dniu 20.12.2022 r.  o godz. 1300 – dla zmpzp wsi Domecko, o godz. 1400 – dla zmpzp Polska Nowe Wieś. Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Komprachcice, na adres Urzędu Gminy Komprachcice, ul. Kolejowej 3, 46-070 Komprachcice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres ug wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekty zmian planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, w dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ug, w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Komprachcice. Projekty zmian planów nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice.
  2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, tel.: 77 4031700, e-mail: ug,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia ww. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowe Wieś i Domecko.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu zmiany planu, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Wójt Gminy Komprachcice