Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFtekst Studium.pdf (1,22MB)
PDFrysunek Uwarunkowań.pdf (14,03MB)
PDFprognoza oddziaływania na środowisko.pdf (398,59KB)
PDFrysunek prognozy.pdf (9,60MB)
PDFKierunki Zagospodarowania Przestrzennego - rysunek studium.pdf (12,26MB)
PDFOgłoszenie Wójta ponowne wyłożenie studium.pdf (452,20KB)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2022 r. do 27 grudnia 2022 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3, 46-070 Komprachcice oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komprachcice. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 20.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice o godz. 1200. Zgodnie z art. 8c oraz art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnieść uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Komprachcice na adres Urzędu Gminy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres: ug, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2023 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice, w dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ug,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2023 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Komprachcice. Projekt zmiany studium nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice.
  2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, tel.: 77 4031700, e-mail: ug,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu zmiany studium, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

 

Wójt Gminy Komprachcice