Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice

PDFuchwala-lvi3042022.pdf (413,33KB)
PDFuchwala-xxxi1772021.pdf (2,01MB)
PDFOgłoszenie Wójta o przystąpieniu do zm studium.pdf (398,73KB)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komprachcice uchwał: Nr XXXI.177.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. oraz Nr LVI.304.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice, dla obszarów położonych w Wawelnie, Dziekaństwie oraz Komprachcice, przedstawionych na załącznikach graficznych do uchwał – do wglądu w Urzędzie Gminy. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 8c ustawy wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komprachcice,
ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice lub w formie elektronicznej, w tym na adres ug w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu ww. dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komprachcice, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Komprachcice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. Zgodnie z art. 40 ustawy, zainteresowani mogą składać wnioski
z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Komprachcice.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r., informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice.
  2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, tel.: tel.: 77 4031700, e-mail: ug,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu zmiany studium, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

 

Wójt Gminy Komprachcice