Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

XXXI.185.2021

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 195
z dnia 21.01.2021

 

XXXI.186.2021

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 206
z dnia 22.01.2021

 

XXXII.189.2021

uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Komprachcice na lata 2021 – 2025

poz. 474
z dnia 19.02.2021

 

XXXII.191.2021

zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Komprachcice

poz. 475
z dnia 19.02.2021

 

XXXIII.192.2021

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2021 rok

poz. 910
z dnia 31.03.2021

 

XXXIII.193.2021

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 911
z dnia 31.03.2021

 

XXXIII.199.2021

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 912
z dnia 31.03.2021

 

XXXIII.200.2021

nadania nazwy ulicy w miejscowości  Komprachcice, gmina Komprachcice

poz. 913
z dnia 31.03.2021

 

XXXVI.209.2021

zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków

poz. 1574
z dnia 14.06.2021

 

XXXVI.210.2021

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2021/2022

poz. 1575
z dnia 14.06.2021

 

XXXVI.211.2021

zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2021 rok

poz. 1576
z dnia 14.06.2021

 

XXXVI.212.2021

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację
i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne
w Gminie Komprachcice – etap II”

poz. 1577
z dnia 14.06.2021

 

XXXVI.213.2021

zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

poz. 1578
z dnia 14.06.2021

 

XXXVII.221.2021

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację
i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne
w Gminie Komprachcice – etap II”

poz. 1756
z dnia 2.07.2021

 

XLI.229.2021

wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

poz. 2895
z dnia 19.11.2021

 

XLI.230.2021

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022

poz. 2896
z dnia 19.11.2021

 

XLI.231.2021

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

poz. 2897
z dnia 19.11.2021

 

XLII.235.2021

zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022

poz. 3134
z dnia 2.12.2021

 

XLIII.237.2021

określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

poz. 3322
z dnia 15.12.2021

 

XLIII.238.2021

ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi

poz. 3323
z dnia 15.12.2021

 

XLIII.239.2021

wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom

poz. 3324
z dnia 15.12.2021