Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

                                     Wójt Gminy Komprachcice 

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej

L.p.

oznaczenie nieruchomości

powierzchnia działki [m2]

Opis nieruchomości

przeznaczenie w planie

cena wywoławcza netto [zł]

wadium

[zł]

położenie

nieruchomości

numery

km

działki

kw

 

 

1.

 

Komprachcice

 

 

4

 

 

1886

 

OP1O/000123121/7

 

 

865

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, użytkowana rolniczo oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków użytkiem RVI, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona  19MN2- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

120 000

 

 

  12 000

2.

 

Domecko

 

 

6

 

 

 767/20

 

OP1O/00142076/5

 

 

1282

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nie użytkowana, porośnięta trawą i inną roślinnością. Oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków użytkiem RIVa, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona  43MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

90 000

 

 

  9 000

 

 

                                           

Nieruchomości nie są w żaden sposób obciążone, nie ciążą też na mich żadne zobowiązania.

Przetargi w/w nieruchomości odbędą się dnia 19.03.2021 r. odpowiednio :

1. o godz. 1000

2. o godz. 1030   

w siedzibie Urzędu Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3 w sali 101. Poprzedni przetarg z wynikiem negatywnym odbył się w dniu 09.11.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w kasie lub na konto: Urząd Gminy w Komprachcicach PKO BP I o/Opole 49 1020 3668  0000   5102 0015 7925, w/w wysokości do dnia 16.03.2021 r., oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się  z warunkami przetargu (druk dostępny na miejscu w urzędzie). O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy. Na dokumencie wpłaty wadium należy wpisać numer działki której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty wylicytowanej kwoty wraz z należnym podatkiem VAT przed zawarciem aktu notarialnego. Ponadto wygrywający przetarg uiszcza wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie:

- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo  do udziału w przetargu

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego albo złożenie przez tego małżonka oświadczenia że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego,

- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Komprachcicach p. nr 1,  tel. 774031710 

Komprachcice dnia 15.02.2021r.