Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

  XIX.118.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2019/2020 poz. 536 z dnia 7.02.2020
  XIX.119.2020 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych poz. 557 z dnia 10.02.2020
  XIX.121.2020 zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych w Gminie Komprachcice, których zarządcą jest Gmina Komprachcice poz. 558 z dnia 10.02.2020
  XX.125.2020 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na rok 2020 poz. 1003 z dnia 25.03.2020
  XXI.128.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi poz.1511 z dnia 15 .05.2020
  XXI.131.2020 opłaty prolongacyjnej poz. 1512 z dnia 15.05.2020
  XXII.132.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2020/2021 poz. 1897 z dnia 1.07.2020
  XXII.134.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice poz. 1898 z dnia 1.07.2020
  XXII.135.2020 przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice” poz. 1934 z dnia 3.07.2020
  XXIV.146.2020 przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice” poz. 2279 z dnia 18.08.2020
  XXVII.153.2020 wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty poz. 3035 z dnia 6.11.2020
  XXVIII.156.2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 poz.3197 z dnia 26.11.2020
  XXVIII.157.2020 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 poz.3198 z dnia 26.11.2020
  XXX.165.2020 Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice poz. 3699 z dnia 30.12.2020
  XXX.166.2020 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poz. 3700 z dnia 30.12.2020
  XXX.168.2020 uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczne poz. 3701 z dnia 30.12.2020
  XXX.169.2020 uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poz. 3702 z dnia 30.12.2020
  XXX.170.2020 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poz. 3703 z dnia 30.12.2020