Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

V.19.2019
24.01.2019

zmiany uchwały nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

poz. 329
z dnia 24.01.2019

 

VI.21.2019
14.02.2019

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komprachcice

poz. 716
z dnia 19.02.2019

 

VI.22.2019
14.02.2019

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice

poz. 717
z dnia 19.02.2019

 

VI.23.2019
14.02.2019

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

poz. 718
z dnia 19.02.2019

 

VI.26.2019
14.02.2019

upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

poz. 719
z dnia 19.02.2019

 

VII.28.2019
28.03.2019

ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice

poz. 1239
z dnia 4.04.2019

 

VII.29.2019
28.03.2019

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  i innych placówek przedszkolnych pracujących  z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

poz. 1240
z dnia 4.04.2019

 

VII.30.2019
28.03.2019

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2019 rok

poz. 1241
z dnia 4.04.2019

 

VII.31.2019
28.03.2019

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne

poz. 1368
z dnia 9.04.2019

 

VII.32.2019
28.03.2019

uchwalenia regulaminu korzystania z parku dworskiego w Domecku

poz. 1242
z dnia 4.04.2019

 

VII.33.2019
28.03.2019

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach

poz. 1243
z dnia 4.04.2019

 

VII.38.2019
28.03.2019

nadania nazw ulic w miejscowości Osiny, gmina Komprachcice

poz. 1244
z dnia 4.04.2019

 

VII.40.2019
28.03.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice

poz. 1564
z dnia 19.04.2019

 

VIII.41.2019
25.04.2019

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

poz. 1639
z dnia 29.04.2019

 

VIII.42.2019
25.04.2019

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Komprachcice

poz. 1640
z dnia 29.04.2019

 

X.46.2019
5.06.2019

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Komprachcice

poz. 2008
z dnia 10.06.2019

 

X.47.2019
5.06.2019

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

poz. 2009
z dnia 10.06.2019

 

X.48.2019
5.06.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny

poz. 2183
z dnia 26.06.2019

 

X.49.2019
5.06.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice

poz.2184
z dnia 26.06.2019

 

X.50.2019
5.06.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice

poz. 2185
z dnia 26.06.2019

 

X.51.2019
5.06.2019

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

poz. 2186
z dnia 26.06.2019

 

X.54.2019
5.06.2019

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

poz. 2010
z dnia 10.06.2019

 

XI.59.2019

27.06.2019

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz.2256
z dnia 2.07.2019

 

XIII.65.2019

26.09.2019

uchwalenia statutu Sołectwa Wawelno

poz. 3034

z dnia 1.10.2019

 

XIII.66.2019

26.09.2019

uchwalenia statutu Sołectwa Ochodze

poz.3035

z dnia 1.10.2019

 

XIII.67.2019

26.09.2019

uchwalenia statutu Sołectwa Domecko

poz.3036

z dnia 1.10.2019

 

XIII.68.2019

26.09.2019

uchwalenia statutu Sołectwa Komprachcice

poz. 3037

z dnia 1.10.2019

 

XIII.69.2019

26.09.2019

uchwalenia statutu Sołectwa Polska Nowa Wieś

poz. 3038

z dnia 1.10.2019

 

XIII.70.2019

26.09.2019

uchwalenia statutu Sołectwa Osiny

poz. 3039

z dnia 1.10.2019

 

XIII.71.2019

26.09.2019

uchwalenia statutu Sołectwa Dziekaństwo

poz. 3040

z dnia 1.10.2019

 

XIII.72.2019

26.09.2019

ustalenia regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Komprachcice

poz. 3015

z dnia 30.09.2019

 

XIII.74.2019

26.09.2019

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Komprachcice na lata 2019-2022

poz. 3161

z dnia 7.10.2019

 

XIII.75.2019

26.09.2019

określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

poz. 3016

z dnia 30.09.2019

 

XIV.78.2019

zmiany uchwały  Nr  IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

poz. 3124

z dnia 4.10.2019

 

XV.83.2019

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

poz. 3374

z dnia 5.11.2019

 

XV.84.2019

nadania nazwy ulicy w miejscowości Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

poz. 3375

z dnia 5.11.2019

 

XV.85.2019

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 3376

z dnia 5.11.2019

 

XV.87.2019

uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

poz. 3377

z dnia 5.11.2019

 

XVII.92.2019

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

poz. 3645

z dnia 29.11.2019

 

XVII.93.2019

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

poz. 3646

z dnia 29.11.2019

 

XVII.98.2019

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

poz. 3690

z dnia 3.12.2019

 

XVIII.104.2019

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 4057

z dnia 20.12.2019

 

XVIII.105.2019

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 4058

z dnia 20.12.2019

 

XVIII.106.2019

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

poz. 4059

z dnia 20.12.2019

 

XVIII.107.2019

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 4060

z dnia 20.12.2019

 

XVIII.108.2019

uchylenia uchwały Nr XV.87.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały udzielającej upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

poz. 4061

z dnia 20.12.2019

 

XVIII.111.2019

nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice

poz. 4062

z dnia 20.12.2019

 

XVIII.112.2019

zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu

poz. 4063

z dnia 20.12.2019

 

XVIII.113.2019

określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat

poz. 4064

z dnia 20.12.2019