Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

XXXII.227.2018
31.01.2018

zmiany Uchwały Nr VIII.43.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Komprachcice pod nazwą Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi i nadania jej statutu

poz. 334
z dnia 5.02.2018

 

XXXII.228.2018
31.01.2018

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionego  w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice;

poz. 335
z dnia 5.02.2018

 

XXXII.229.2018
31.01.2018

ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice

poz. 336
z dnia 5.02.2018

 

XXXII.230.2018
31.01.2018

ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych   w szkołach podstawowych  prowadzonych przez  Gminę Komprachcice

poz. 337
z dnia 5.02.2018

 

XXXII.231.2018
31.01.2018

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie Gminy Komprachcice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

poz. 338
z dnia 5.02.2018

 

XXXII.233.2018
31.01.2018

określenia innych sposobów udokumentowania wykonywania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

poz. 339
z dnia 5.02.2018

 

XXXIV.241.2018
28.03.2018

podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

poz. 973
z dnia 4.04.2018

 

XXXIV.242.2018
28.03.2018

podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

poz. 974
z dnia 4.04.2018

 

XXXIV.244.2018
28.03.2018

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2018 rok

poz. 975
z dnia 4.04.2018

 

XXXIV.245.2018
28.03.2018

zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

poz. 976
z dnia 4.04.2018

 

XXXVI.254.2018
30.05.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice

poz. 1846
z dnia  26.06.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze
nr IN.I.743.52.2018.AD

 

XXXVI.255.2018
30.05.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice

poz. 1847
z dnia 26.06.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze
nr IN.I.743.53.2018.AD

 

XXXVI.256.2018
30.05.2018

ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora, zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice

poz. 1696
z dnia  7.06.2018

 

XXXVI.259.2018
30.05.2018

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 1697
z dnia  7.06.2018

 

XXXVI.260.2018
30.05.2018

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 1698
z dnia 7.06.2018

 

XXXVI.261.2018
30.05.2018

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

poz. 1699
z dnia  7.06.2018

 

XXXVII.270.2018
29.06.2018

ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży

poz. 1976
z dnia 5.07.2018

 

XXXIX.273.2018
     10.09.2018

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 2499
z dnia 17.09.2018

 

XXXIX.274.2018
     10.09.2018

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 2500
z dnia 17.09.2018

 

XXXIX.278.2018
     10.09.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice

poz. 2654
z dnia 1.10.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.72.2018.AD

 

XXXIX.279.2018
     10.09.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice

poz. 2655
z dnia 1.10.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.70.2018.AD

 

XXXIX.280.2018
     10.09.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice

poz. 2656
z dnia 1.10.2018

 

XXXIX.282.2018
     10.09.2018

ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży

poz. 2501
z dnia 17.09.2018

 

XL.285.2018
17.10.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

poz. 3101
z dnia 7.11.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.79.2018.MK

 

XL.292.2018
17.10.2018

uchylenia uchwały Nr XXXVI.261.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
za te usługi

poz. 2875
z dnia 22.10.2018

 

XLI.295.2018
8.11.2018

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

poz. 3210
z dnia 16.11.2018

 

XLI.296.2018
8.11.2018

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

poz. 3211
z dnia 16.11.2018

 

XLI.297.2018
8.11.2018

zmiany Uchwały Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice

poz. 3196
z dnia 15.11.2018

 

II.6.2018
29.11.2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

poz.  3392
z dnia 7.12.2018

 

II.7.2018
29.11.2018

określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

poz. 3354
z dnia 5.12.2018

 

III.15.2018
13.12.2018

zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

poz. 3549
z dnia 17.12.2018