Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2018 - 2024

Uchwała nr LXXIX.434.2024 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1082 z dnia 5.04.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIX.434.2024.pdf (200,87KB)

Uchwała nr LXXIX.433.2024 w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Komprachcice
PDFUchwała LXXIX.433.2024.pdf (202,90KB)

Uchwała nr LXXVIII.432.2024 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.859 z dnia 26.03.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVIII.432.2024.pdf (232,73KB)

Uchwała nr LXXVIII.431.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2024 - 2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.858 z dnia 26.03.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVIII.431.2024.pdf (448,61KB)

Uchwała nr LXXVIII.430.2024 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.857 z dnia 26.03.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVIII.430.2024.pdf (590,17KB)

Uchwała nr LXXVIII.429.2024 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.856 z dnia 26.03.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVIII.429.2024.pdf (575,35KB)

Uchwała nr LXXVIII.428.2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.855 z dnia 26.03.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVIII.428.2024.pdf (2,33MB)

Uchwała nr LXXVIII.427.2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024-2029
PDFUchwała LXXVIII.427.2024.pdf (6,28MB)

Uchwała nr LXXVIII.426.2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu programu Fundusze Europejskie dla opolskiego 2021 - 2027 na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej
PDFUchwała LXXVIII.426.2024.pdf (209,56KB)

Uchwała nr LXXVIII.425.2024 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2024 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.854 z dnia 26.03.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVIII.425.2024.pdf (425,09KB)

Uchwała nr LXXVIII.424.2024 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję w latach 2024 - 2027
PDFUchwała LXXVIII.424.2024.pdf (204,07KB)

Uchwała nr LXXVII.423.2024 w sprawie przekazania dotacji celowej Województwu Opolskiemu na sfinansowanie kwoty odszkodowań zrealizowanego zadania pt. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435
PDFUchwała LXXVII.423.2024.pdf (205,50KB)

Uchwała nr LXXVII.422.2024 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.471 z dnia 16.02.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVII.422.2024.pdf (201,39KB)

Uchwała nr LXXVII.421.2024 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.470 z dnia 16.02.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVII.421.2024.pdf (215,43KB)

Uchwała nr LXXVII.420.2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.166.2027 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.469 z dnia 16.02.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVII.420.2024.pdf (209,60KB)

Uchwała nr LXXVII.419.2024 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.468 z dnia 16.02.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVII.419.2024.pdf (208,26KB)

Uchwała nr LXXVII.418.2024 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Komprachcice na rok 2024
PDFUchwała LXXVII.418.2024.pdf (315,12KB)

Uchwała nr LXXVII.417.2024 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego na kadencję 2024-2027
PDFUchwała LXXVII.417.2024.pdf (209,55KB)

Uchwała nr LXXVII.416.2024 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego na kadencję w latach 2024 - 2027
PDFUchwała LXXVII.416.2024.pdf (208,47KB)

Uchwała nr LXXVII.415.2024 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026
PDFUchwała LXXVII.415.2024.pdf (520,76KB)

Uchwała nr LXXVII.414.2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.467 z dnia 16.02.2024 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVII.414.2024.pdf (3,83MB)

Uchwała nr LXXVII.413.2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024-2029
PDFUchwała LXXVII.413.2024.pdf (6,70MB)

Uchwała nr LXXVI.412.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała LXXVI.412.2023.pdf (210,99KB)

Uchwała nr LXXVI.411.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3805 z dnia 20.12.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXVI.411.2023.pdf (1,52MB)

Uchwała nr LXXV.410.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała LXXV.410.2023.pdf (203,58KB)

Uchwała nr LXXV.409.2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3753 z dnia 15.12.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXV.409.2023.pdf (7,25MB)

Uchwała nr LXXV.408.2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024 - 2029
PDFUchwała LXXV.408.2023.pdf (16,68MB)

Uchwała nr LXXV.407.2023 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała LXXV.407.2023.pdf (208,51KB)

Uchwała nr LXXV.406.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3752 z dnia 15.12.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXV.406.2023.pdf (209,20KB)

Uchwała nr LXXV.405.2023 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Komprachcice na rok 2024 "Teleopieka dla potrzebujących"
PDFUchwała LXXV.405.2023.pdf (342,49KB)

Uchwała nr LXXV.404.2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3751 z dnia 15.12.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXV.404.2023.pdf (208,22KB)

Uchwała nr LXXV.403.2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
PDFUchwała LXXV.403..2023.pdf (372,00KB)

Uchwała nr LXXV.402.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3750 z dnia 15.12.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXV.402.2023.pdf (6,35MB)

Uchwała nr LXXV.401.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała LXXV.401.2023.pdf (209,65KB)

Uchwała nr LXXV.400.2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023-2029
PDFUchwała LXXV.400.2023.pdf (7,32MB)

Uchwała nr LXXIV.399.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3251 z dnia 06.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.399.2023.pdf (5,41MB)

Uchwała nr LXXIV.398.2023 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Dziekaństwo jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3182 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.398.2023.pdf (210,42KB)

Uchwała nr LXXIV.397.2023 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Osiny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3181 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.397.2023.pdf (210,24KB)

Uchwała nr LXXIV.396.2023 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Polska Nowa Wieś jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3180 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.396.2023.pdf (209,49KB)

Uchwała nr LXXIV.395.2023 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3179 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.395.2023.pdf (210,17KB)

Uchwała nr LXXIV.394.2023 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Domecko jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3178 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.394.2023.pdf (208,80KB)

Uchwała nr LXXIV.393.2023 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3177 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.393.2023.pdf (208,45KB)

Uchwała nr LXXIV.392.2023 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wawelno jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3176 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.392.2023.pdf (209,99KB)

Uchwała nr LXXIV.391.2023 w sprawie zasadności wniosku o wywozie odpadów BIO na terenie Gminy Komprachcice
PDFUchwała LXXIV.391.2023.pdf (302,97KB)

Uchwała nr LXXIV.390.2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Komprachcice na lata 2023-2025
PDFUchwała LXXIV.390.2023.pdf (2,00MB)

Uchwała nr LXXIV.389.2023 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3175 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.389.2023.pdf (204,53KB)

Uchwała nr LXXIV.388.2023 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3174 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.388.2023.pdf (332,23KB)

Uchwała nr LXXIV.387.2023 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej
PDFUchwała LXXIV.387.2023.pdf (2,93MB)

Uchwała nr LXXIV.386.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała LXXIV.386.2023.pdf (176,39KB)

Uchwała nr LXXIV.385.2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023-2029
PDFUchwała LXXIV.385.2023.pdf (6,55MB)

Uchwała nr LXXIV.384.2023 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
PDFUchwała LXXIV.384.2023.pdf (493,46KB)

Uchwała nr LXXIV.383.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3173 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.383.2023.pdf (243,48KB)

Uchwała nr LXXIV.382.2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3183 z dnia 03.11.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIV.382.2023.pdf (218,92KB)

Uchwała nr LXXIII.381.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2812 z dnia 28.09.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXIII.381.2023.pdf (2,56MB)

Uchwała nr LXXIII.380.2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023 - 2029
PDFUchwała LXXIII.380.2023.pdf (8,58MB)

Uchwała nr LXXII.379.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała LXXII.379.2023.pdf (198,54KB)

Uchwała nr LXXII.378.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
PDFUchwała LXXII.378.2023.pdf (199,58KB)

Uchwała nr LXXII.377.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
PDFUchwała LXXII.377.2023.pdf (1,24MB)

Uchwała nr LXXII.376.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2711 z dnia 12.09.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXII.376.2023.pdf (1,57MB)

Uchwała nr LXXII.375.2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
PDFUchwała LXXII.375.2023.pdf (1,03MB)

Uchwała nr LXXI.374.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2444 z dnia 11.08.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXXI.374.2023.pdf (4,31MB)

Uchwała nr LXXI.373.2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023 - 2029
PDFUchwała LXXI.373.2023.pdf (5,33MB)

Uchwała nr LXX.372.2023 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komprachcice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Komprachcice w zakresie środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19
PDFUchwała LXX.372.2023.pdf (206,82KB)

Uchwała nr LXX.371.2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2147 z dnia 30.06.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXX.371.2023.pdf (205,04KB)

Uchwała nr LXX.370.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2146 z dnia 30.06.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXX.370.2023.pdf (1,65MB)

Uchwała nr LXX.369.2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023 - 2029
PDFUchwała LXX.369.2023.pdf (5,36MB)

Uchwała nr LXX.368.2023 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała LXX.368.2023.pdf (198,23KB)

Uchwała nr LXX.367.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2022
PDFUchwała LXX.367.2023.pdf (201,83KB)

Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2023 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2022 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2151 z dnia 30.06.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (7,12MB)

Uchwała nr LXX.366.2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała LXX.366.2023.pdf (194,57KB)

Uchwała nr LXIX.365.2023  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Komprachcice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Komprachcice w zakresie środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19
PDFUchwała LXIX.365.2023.pdf (208,97KB)

Uchwała nr LXIX.364.2023  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1987 z dnia 19.06.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXIX.364.2023.pdf (2,49MB)

Uchwała nr LXVIII.363.2023  w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1850 z dnia 1.06.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXVIII.363.2023.pdf (173,55KB)

Uchwała nr LXVIII.362.2023  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwałą LXVIII.362.2023.pdf (173,13KB)

Uchwała nr LXVIII.361.2023  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1906 z dnia 5.06.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVIII.361.2023.pdf (1,42MB)

Uchwała nr LXVIII.360.2023  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023 - 2029
PDFUchwała LXVIII.360.2023.pdf (5,09MB)

Uchwała nr LXVII.359.2023  w sprawie przyjęcia realizacji części zadania pn. "Dożynki Wojewódzkie 2023"
PDFUchwała LXVII.359.2023.pdf (167,75KB)

Uchwała nr LXVII.358.2023  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1578 z dnia 28.04.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXVII.358.2023.pdf (1,24MB)

Uchwała nr LXVI.357.2023  w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała LXVI.357.2023.pdf (162,20KB)

Uchwała nr LXVI.356.2023  w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych
PDFUchwała LXVI.356.2023.pdf (164,69KB)

Uchwała nr LXVI.355.2023  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1104 z dnia 28.03.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXVI.355.2023.pdf (1,28MB)

Uchwała nr LXVI.354.2023  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1103 z dnia 28.03.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXVI.354..2023.pdf (317,50KB)

Uchwała nr LXV.353.2023  w sprawie powołania Skarbnika Gminy Komprachcice
PDFUchwała LXV.353.2023.pdf (161,10KB)

Uchwała nr LXV.352.2023  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Komprachcice
PDFUchwała LXV.352.2023.pdf (162,06KB)

Uchwała nr LXV.351.2023  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu 
PDFUchwała LXV.351.2023.pdf (164,39KB)

Uchwała nr LXV.350.2023  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.887 z dnia 2.03.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXV.350.2023.pdf (1,59MB)

Uchwała nr LXV.349.2023  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.843 z dnia 28.02.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXV.349.2023.pdf (6,13MB)

Uchwała nr LXV.348.2023  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.842 z dnia 28.02.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXV.348.2023.pdf (5,65MB)

Uchwała nr LXV.347.2023  w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice
PDFUchwała LXV.347.2023.pdf (8,19MB)

Uchwała nr LXV.346.2023  w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.825 z dnia 28.02.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXV.346.2023.pdf (168,39KB)

Uchwała nr LXV.345.2023  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.824 z dnia 28.02.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXV.345.2023.pdf (166,54KB)

Uchwała nr LXV.344.2023  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.823 z dnia 28.02.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXV.344.2023.pdf (529,63KB)

Uchwała nr LXV.343.2023  w sprawie zatwierdzenia plany pracy komisji stałych Rady Gminy Komprachcice na rok 2023
PDFUchwała LXV.343.2023.pdf (228,26KB)

Uchwała nr LXIV.342.2023  w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Komprachcice na rok 2023 „Teleopieka dla potrzebujących”
PDFUchwała LXIV.342.2023.pdf (251,71KB)

Uchwała nr LXIV.341.2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.613 z dnia 9.02.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXIV.341.2023.pdf (168,58KB) 

Uchwała nr LXIV.340.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.612 z dnia 9.02.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXIV.340.2023.pdf (1,87MB)

Uchwała nr LXIII.339.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.205 z dnia 17.01.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXIII.339.2023.pdf (166,84KB)

Uchwała nr LXIII.338.2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.204 z dnia 17.01.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXIII.338.2023.pdf (169,03KB)

Uchwała nr LXIII.337.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.203 z dnia 17.01.2023 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXIII.337.2023.pdf (1,01MB)

Uchwała nr LXIII.336.2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023 - 2026
PDFUchwała LXIII.336.2023.pdf (4,39MB)

Uchwała nr LXII.335.2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
PDFUchwała LXII.335.2022.pdf (240,23KB)

Uchwała nr LXII.334.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3829 z dnia 30.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXII.334.2022.pdf (927,48KB)

Uchwała nr LXII.333.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3804 z dnia 30.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXII.333.2022.pdf (161,87KB)

Uchwała nr LXII.332.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dąbrowa w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
PDFUchwała LXII.332.2022.pdf (161,44KB)

Uchwała nr LXII.331.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała LXII.331.2022.pdf (163,54KB)

Uchwała nr LXII.330.2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok est opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3828 z dnia 30.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXII.330.2022.pdf (5,91MB)

Uchwała nr LXII.329.2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023 - 2026
PDFUchwała LXII.329.2022.pdf (10,27MB)

Uchwała nr LXII.328.2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała LXII.328.2022.pdf (168,69KB)

Uchwała nr LXII.327.2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na niewykonywanie przez Wójta Gminy Komprachcice czynności nakazanych prawem
PDFUchwała LXII.327.2022.pdf (218,79KB)

Uchwała nr LXII.326.2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku Wodociągi i Kanalizacja w Opolu spółka z o.o. o wprowadzenie dopłat do cen za zbiorowe  odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Gminy Komprachcice
PDFUchwała LXII.326.2022.pdf (199,71KB)

Uchwała nr LXI.325.2022 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3355 z dnia 2.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXI.325.2022.pdf (162,32KB)

Uchwała nr LXI.324.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3408 z dnia 6.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXI.324.2022.pdf (1,62MB)

Uchwała nr LXI.323.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3354 z dnia 2.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXI.323.2022.pdf (231,41KB)

Uchwała nr LXI.322.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3353 z dnia 2.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXI.322.2022.pdf (178,26KB)

Uchwała nr LXI.321.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3352 z dnia 2.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXI.321.2022.pdf (165,98KB)

Uchwała nr LXI.320.2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3351 z dnia 2.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXI.320.2022.pdf (167,37KB)

Uchwała nr LXI.319.2022 w sprawie zmiany uchwały nr LVI.302.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3350 z dnia 2.12.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LXI.319.2022.pdf (188,18KB)

Uchwała nr LX.318.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025
PDFUchwała LX.318.2022.pdf (4,90MB)

Uchwała nr LX.317.2022 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3108 z dnia 15.11.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LX.317.2022.pdf (160,81KB)

Uchwała nr LIX.316.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3047 z dnia 4.11.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIX.316.2022.pdf (1,96MB)

Uchwała nr LIX.315.2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3046 z dnia 4.11.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIX.315.2022.pdf (225,49KB)

Uchwała nr LIX.314.2022 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
PDFUchwała LIX.314.2022.pdf (359,83KB)

Uchwała nr LVIII.313.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2810 z dnia 14.10.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVIII.313.2022.pdf (2,07MB)

Uchwała nr LVII.312.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2733 z dnia 7.10.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVII.312.2022.pdf (4,31MB)

Uchwała nr LVII.311.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025
PDFUchwała LVII.311.2022.pdf (4,58MB)

Uchwała nr LVII.310.2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2642 z dnia 3.10.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVII.310.2022.pdf (179,72KB)

Uchwała nr LVII.309.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2641 z dnia 3.10.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVII.309.2022.pdf (168,80KB)

Uchwała nr LVII.308.2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komprachcice, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2640 z dnia 3.10.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVII.308.2022.pdf (391,34KB)

Uchwała nr LVI.307.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2223 z dnia 12.08.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVI.307.2022.pdf (1,10MB)

Uchwała nr LVI.306.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025
PDFUchwała LVI.306.2022.pdf (4,30MB)

Uchwała nr LVI.305.2022 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2222 z dnia 12.08.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVI.305.2022.pdf (172,64KB)

Uchwała nr LVI.304.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała LVI.304.2022.pdf (413,33KB)

Uchwała nr LVI.303.2022 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała LVI.303.2022.pdf (7,87MB)

Uchwała nr LVI.302.2022 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2221 z dnia 12.08.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVI.302.2022.pdf (792,25KB)

Uchwała nr LVI.301.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2220 z dnia 12.08.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVI.301.2022.pdf (185,82KB)

Uchwała nr LVI.300.2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2219 z dnia 12.08.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LVI.300.2022.pdf (301,97KB)

Uchwała nr LV.299.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2104 z dnia 22.07.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LV.299.2022.pdf (839,72KB)

Uchwała nr LV.298.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025
PDFUchwała LV.298.2022.pdf (4,38MB)

Uchwała nr LV.297.2022 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Dziekaństwo dotyczącego zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022
PDFUchwała LV.297.2022.pdf (259,40KB)

Uchwała nr LIV.296.2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1863 z dnia 30.06.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIV.296.2022.pdf (183,00KB)

Uchwała nr LIV.295.2022 w sprawie zmiany uchwały nr LIII.285.2022 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1862 z dnia 30.06.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIV.295.2022.pdf (169,43KB)

Uchwała nr LIV.294.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Komprachcice a Gminą Prószków w sprawie przejęcia przez Gminę Komprachcice od Gminy Prószków zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Prószków bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup
PDFUchwała LIV.294.2022.pdf (167,23KB)

Uchwała nr LIV.293.2022 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
PDFUchwała LIV.293.2022.pdf (257,18KB)

Uchwała nr LIV.292.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1909 z dnia 04.07.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIV.292.2022.pdf (2,20MB)

Uchwała nr LIV.291.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025
PDFUchwała LIV.291.2022.pdf (4,06MB)

Uchwała nr LIV.290.2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1861 z dnia 30.06.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIV.290.2022.pdf (168,33KB)

Uchwała nr LIV.289.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2022/2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1860 z dnia 30.06.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIV.289.2022.pdf (161,66KB)

Uchwała nr LIV.288.2022 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała LIV.288.2022.pdf (159,66KB)

Uchwała nr LIV.287.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2021
PDFUchwała LIV.287.2022.pdf (163,46KB)

Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2022 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2021 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2047 z dnia 08.07.2022 r. i jest dostępne tutaj
PDFSprawozdanie z wykonanie budżetu za 2021 rok.pdf (8,05MB)

Uchwała nr LIV.286.2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała LIV.286.2022.pdf (158,08KB)

Uchwała nr LIII.285.2022 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1710 z dnia 9.06.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIII.285.2022.pdf (169,69KB)

Uchwała nr LIII.284.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1709 z dnia 9.06.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LIII.284.2022.pdf (168,43KB)

Uchwała nr LIII.283.2022 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Komprachcice w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
PDFUchwała LIII.283.2022.pdf (162,98KB)

Uchwała nr LII.282.2022 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Komprachcice i nadania jej statutu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1570 z dnia 31.05.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała LII.282.2022.pdf (352,51KB)

Uchwała nr LI.281.2022 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
PDFUchwała LI.281.2022.pdf (162,32KB)

Uchwała nr LI.280.2022 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
PDFUchwała LI.280.2022.pdf (162,13KB)

Uchwała nr LI.279.2022 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
PDFUchwała LI.279.2022.pdf (163,18KB)

Uchwała nr LI.278.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026
PDFUchwała LI.278.2022.pdf (339,89KB)

Uchwała nr L.277.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1495 z dnia 19.05.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała L.277.2022.pdf (1,16MB)

Uchwała nr XLIX.276.2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu
PDFUchwała XLIX.276.2022.pdf (169,45KB)

Uchwała nr XLIX.275.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1304 z dnia 28.04.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIX.275.2022.pdf (1,31MB)

Uchwała nr XLIX.274.2022 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Dziekaństwo dotyczącego zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022
PDFUchwała XLIX.274.2022.pdf (295,54KB)

Uchwała nr XLVIII.273.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1185 z dnia 12.04.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVIII.273.2022.pdf (1,02MB)

Uchwała nr XLVIII.272.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025
PDFUchwała XLVIII.272.2022.pdf (4,68MB)

Uchwała nr XLVII.271.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.902 z dnia 30.03.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVII.271.2022.pdf (2,33MB)

Uchwała nr XLVII.270.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025
PDFUchwała XLVII.270.2022.pdf (4,81MB)

Uchwała nr XLVII.269.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 901 z dnia 30.03.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVII.269.2022.pdf (171,27KB)

Uchwała nr XLVII.268.2022 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna na terenie Gminy Komprachcice w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki
PDFUchwała XLVII.268.2022.pdf (173,47KB)

Uchwała nr XLVII.267.2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.900 z dnia 30.03.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVII.267.2022.pdf (317,25KB)

Uchwała nr XLVII.266.2022 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.899 z dnia 30.03.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVII.266.2022.pdf (164,87KB)

Uchwała nr XLVII.265.2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dziekaństwo, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.898 z dnia 30.03.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVII.265.2022.pdf (1,33MB)

Uchwała nr XLVII.264.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.957 z dnia 1.04.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVII.264.2022.pdf (1,61MB)

Uchwała nr XLVII.263.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.956 z dnia 1.04.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVII.263.2022.pdf (1,55MB)

Uchwała nr XLVII.262.2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.955 z dnia 1.04.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVII.262.2022.pdf (3,89MB)

Uchwała nr XLVII.261.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2022
PDFUchwała XLVII.261.2022.pdf (231,77KB)

Uchwała nr XLVI.260.2022 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Komprachcice na rok 2022 "Teleopieka dla potrzebujących"
PDFUchwała XLVI.260.2022.pdf (251,92KB)

Uchwała nr XLVI.259.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.429 z dnia 14.02.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLVI.259.2022.pdf (940,23KB)

Uchwała nr XLVI.258.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022 -2025
PDFUchwała XLVI.258.2022.pdf (4,35MB)

Uchwała nr XLVI.257.2022 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
PDFUchwała XLVI.257.2022.pdf (8,38MB)

Uchwała nr XLVI.256.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLVI.256.2022.pdf (169,84KB)

Uchwała nr XLVI.255.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLVI.255.2022.pdf (170,05KB)

Uchwała nr XLVI.254.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLVI.254.2022.pdf (169,48KB)

Uchwała nr XLVI.253.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLVI.253.2022.pdf (168,61KB)

Uchwała nr XLVI.252.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLVI.252.2022.pdf (170,18KB)

Uchwała nr XLVI.251.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLVI.251.2022.pdf (170,19KB)

Uchwała nr XLVI.250.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLVI.250.2022.pdf (169,90KB)

Uchwała nr XLVI.249.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLVI.249.2022.pdf (167,98KB)

Uchwała nr XLV.248.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
PDFUchwała XLV.248.2022.pdf (542,32KB)

Uchwała nr XLV.247.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XLV.247.2022.pdf (162,47KB)

Uchwała nr XLV.246.2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.374 z dnia 7.02.2022 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLV.246.2022.pdf (6,16MB)

Uchwała nr XLV.245.2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022 - 2025
PDFUchwała XLV.245.2022.pdf (11,38MB)

Uchwała nr XLV.244.2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XLV.244.2022.pdf (166,66KB)

Uchwała nr XLIV.243.2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 
PDFUchwała XLIV.243.2021.pdf (241,09KB)

Uchwała nr XLIV.242.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3584 z dnia 31.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIV.242.2021.pdf (1,04MB)

Uchwała nr XLIII.241.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.95.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko
PDFUchwała XLIII.241.2021.pdf (137,50KB)

Uchwała nr XLIII.240.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3332 z dnia 16.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIII.240.2021.pdf (327,42KB)

Uchwała nr XLIII.239.2021 w sprawie wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3324 z dnia 15.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIII.239.2021.pdf (231,25KB)

Uchwała nr XLIII.238.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3323 z dnia 15.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIII.238.2021.pdf (187,91KB)

Uchwała nr XLIII.237.2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3322 z dnia 15.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIII.237.2021.pdf (192,18KB)

Uchwała nr XLIII.236.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dziekaństwo
PDFUchwała XLIII.236.2021.pdf (157,62KB)

Uchwała nr XLII.235.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3134 z dnia 2.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLII.235.2021.pdf (136,81KB)

Uchwała nr XLII.234.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3139 z dnia 3.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLII.234.2021.pdf (269,62KB)

Uchwała nr XLI.233.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2904 z dnia 23.11.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.233.2021.pdf (549,33KB)

Uchwała nr XLI.232.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwała XLI.232.2021.pdf (4,19MB)

Uchwała nr XLI.231.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2897 z dnia 19.11.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.231.2021.pdf (218,67KB)

Uchwała nr XLI.230.2021 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2896 z dnia 19.11.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.230.2021.pdf (176,70KB)

Uchwała nr XLI.229.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2895 z dnia 19.11.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.229.2021.pdf (151,39KB)

Uchwała nr XLI.228.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLI.228.2021.pdf (141,14KB)

Uchwała nr XLI.227.2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
PDFUchwała XLI.227.2021.pdf (326,31KB)

Uchwała nr XL.226.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2488 z dnia 6.10.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XL.226.2021.pdf (647,25KB)

Uchwała nr XL.225.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwała XL.225.2021.pdf (4,21MB)

Uchwała nr XXXIX.224.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2267 z dnia 8.09.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIX.224.2021.pdf (523,09KB)

Uchwała nr XXXVIII.223.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2032 z dnia 3.08.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVIII.223.2021.pdf (281,94KB)

Uchwała nr XXXVIII.222.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwala XXXVIII.222.2021.pdf (4,16MB)

Uchwała nr XXXVII.221.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice – etap II” jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1756 z dnia 2.07.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVII.221.2021.pdf (435,20KB)

Uchwała nr XXXVII.220.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII.133.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.206 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXVII.220.2021.pdf (282,22KB)

Uchwała nr XXXVII.219.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1867 z dnia 7.07.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVII.219.2021.pdf (457,54KB)

Uchwała nr XXXVII.218.2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXVII.218.2021.pdf (128,97KB)

Uchwała nr XXXVII.217.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2020
PDFUchwała XXXVII.217.2021.pdf (130,17KB)
Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2020 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2005 z dnia 23.07.2021 r. i jest dostępne tutaj
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.pdf (1,66MB)
 

Uchwała nr XXXVII.216.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała XXXVII.216.2021.pdf (118,92KB)

Uchwała nr XXXVI.215.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1595 z dnia 16.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.215.2021.pdf (566,32KB)

Uchwała nr XXXVI.214.2021 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii  Św. Marcina w Ochodzach  na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich
PDFUchwała XXXVI.214.2021.pdf (137,70KB)

Uchwała nr XXXVI.213.2021 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1578 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.213.2021.pdf (607,68KB)

Uchwała nr XXXVI.212.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice – etap II” jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1577 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.212.2021.pdf (427,15KB)

Uchwała nr XXXVI.211.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1576 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.211.2021.pdf (160,44KB)

Uchwała nr XXXVI.210.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice  na rok szkolny 2021/2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1575 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.210.2021.pdf (125,51KB)

Uchwała nr XXXVI.209.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1574 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.209.2021.pdf (156,11KB)

Uchwała nr XXXV.208.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1224 z dnia 4.05.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXV.208.2021.pdf (369,32KB)

Uchwała nr XXXV.207.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwała XXXV.207.2021.pdf (845,81KB)

Uchwała nr XXXV.206.2021 w sprawie skargi na przewlekłe działanie Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXV.206.2021.pdf (175,22KB)

Uchwała nr XXXIV.205.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1072 z dnia 14.04.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIV.205.2021.pdf (216,06KB)

Uchwała nr XXXIII.204.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.968 z dnia 7.04.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.204.2021.pdf (667,32KB)

Uchwała nr XXXIII.203.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwała XXXIII.203.2021.pdf (4,21MB)

Uchwała nr XXXIII.202.2021 w sprawie przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej
PDFUchwała XXXIII.202.2021.pdf (126,31KB)

Uchwała nr XXXIII.201.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
PDFUchwała XXXIII.201.2021.pdf (130,93KB)

Uchwała nr XXXIII.200.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Komprachcice, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.913 z dnia 31.03.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.200.2021.pdf (282,33KB)

Uchwała nr XXXIII.199.2021 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.912 z dnia 31.03.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.199.2021.pdf (557,45KB)

Uchwała nr XXXIII.198.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała XXXIII.198.2021.pdf (504,99KB)

Uchwała nr XXXIII.197.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała XXXIII.197.2021.pdf (550,74KB)

Uchwała nr XXXIII.196.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała XXXIII.196.2021.pdf (295,39KB)

Uchwała nr XXXIII.195.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała XXXIII.195.2021.pdf (384,52KB)

Uchwała nr XXXIII.194.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała XXXIII.194.2021.pdf (311,65KB)

Uchwała nr XXXIII.193.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.911 z dnia 31.03.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.193.2021.pdf (142,77KB)

Uchwała nr XXXIII.192.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.910 z dnia 31.03.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.192.2021.pdf (268,24KB)

Uchwała nr XXXII.191.2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.475 z dnia 19.02.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.191.2021.pdf (147,42KB)

Uchwała nr XXXII.190.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w celu realizacji projektu LIFE (Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL)+(LIFE19GIE/PL/000398 LIFE_AQP_ Opolskie_2019.PL)
PDFUchwała XXXII.190.2021.pdf (130,95KB)

Uchwała nr XXXII.189.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Komprachcice na lata 2021 - 2025 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.474 z dnia 19.02.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.189.2021.pdf (305,35KB)

Uchwała nr XXXII.188.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.486 z dnia 24.02.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.188.2021.pdf (383,21KB)

Uchwała nr XXXII.187.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021 - 2025
PDFUchwała XXXII.187.2021.pdf (4,14MB)

Uchwała nr XXXI.186.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.206 z dnia 22.01.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.186.2021.pdf (130,83KB)

Uchwała nr XXXI.185.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.195 z dnia 21.01.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.185.2021.pdf (144,30KB)

Uchwała nr XXXI.184.2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała XXXI.184.2021.pdf (166,46KB)

Uchwała nr XXXI.183.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.1.2020 z dnia 12 grudnia 2020 r.
PDFUchwała XXXI.183.2021.pdf (193,26KB)

Uchwała nr XXXI.182.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.205 z dnia 22.01.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.182.2021.pdf (488,63KB)

Uchwała nr XXXI.181.2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXXI.181.2021.pdf (138,25KB)

Uchwała nr XXXI.180.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała XXXI.180.2021.pdf (340,43KB)

Uchwała nr XXXI.179.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
PDFUchwała XXXI.179.2021.pdf (448,43KB)

Uchwała nr XXXI.178.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała XXXI.178.2021.pdf (734,45KB)
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
PDFRozstrzygniecie Nadzorcze IN.I.743.1.10.2021.KM.pdf (733,93KB)

Uchwała nr XXXI.177.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXI.177.2021.pdf (2,01MB)

Uchwała nr XXXI.176.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2021
PDFUchwała XXXI.176.2021.pdf (183,68KB)

Uchwała nr XXXI.175.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Komprachcice na lata 2021-2028
PDFUchwała XXXI.175.2021.pdf (342,94KB)

Uchwała nr XXXI.174.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
PDFUchwała XXXI.174.2021.pdf (313,49KB)

Uchwała nr XXXI.173.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
PDFUchwała XXXI.173.2021.pdf (251,76KB)

Uchwała nr XXX.172.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3726 z dnia 31.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.172.2020.pdf (395,37KB)

Uchwała nr XXX.171.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3725 z dnia 31.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.171.2020.pdf (591,88KB)

Uchwała nr XXX.170.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3703 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.170.2020.pdf (2,14MB)

Uchwała nr XXX.169.2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3702 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.169.2020.pdf (252,12KB)

Uchwała nr XXX.168.2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3701 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.168.2020.pdf (251,83KB)

Uchwała nr XXX.167.2020 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XXX.167.2020.pdf (253,14KB)

Uchwała nr XXX.166.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3700 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.166.2020.pdf (1,27MB)

Uchwała nr XXX.165.2020 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3699 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.165.2020.pdf (587,77KB)

Uchwała nr XXX.164.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XXX.164.2020.pdf (253,10KB)

Uchwała nr XXX.163.2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.149 z dnia 15.01.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.163.2020.pdf (3,17MB)

Uchwała nr XXX.162.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021 - 2025
PDFUchwała XXX.162.2020.pdf (6,26MB)

Uchwała nr XXX.161.2020 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XXX.161.2020.pdf (260,36KB)

Uchwała nr XXIX.160.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3591 z dnia 23.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.160.2020.pdf (467,60KB)

Uchwała nr XXVIII.159.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3199 z dnia 26.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.159.2020.pdf (345,25KB)

Uchwała nr XXVIII.158.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025
PDFUchwała XXVIII.158.2020.pdf (4,15MB)

Uchwała nr XXVIII.157.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3198 z dnia 26.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.157.2020.pdf (360,89KB)

Uchwała nr XXVIII.156.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3197 z dnia 26.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.156.2020.pdf (252,07KB)

Uchwała nr XXVIII.155.2020 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
PDFUchwała XXVIII.155.2020.pdf (327,16KB)

Uchwała nr XXVII.154.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3080 z dnia 10.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVII.154.2020.pdf (807,20KB)

Uchwała nr XXVII.153.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3035 z dnia 6.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVII.153.2020.pdf (118,30KB)

Uchwała nr XXVI.152.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała XXVI.152.2020.pdf (119,03KB)

Uchwała nr XXVI.151.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXVI.151.2020.pdf (114,30KB)

Uchwała nr XXVI.150.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2799 z dnia 13.10.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVI.150.2020.pdf (1,26MB)

Uchwała nr XXVI.149.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025
PDFUchwała XXVI.149.2020.pdf (4,24MB)

Uchwała nr XXV.148.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2598 z dnia 25.09.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXV.148.2020.pdf (424,06KB)

Uchwała nr XXV.147.2020 w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym"
PDFUchwała XXV.147.2020.pdf (124,80KB)

Uchwała nr XXIV.146.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice” jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2279 z dnia 18.08.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.146.2020.pdf (609,92KB)

Uchwała nr XXIV.145.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2299 z dnia 20.08.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.145.2020.pdf (797,44KB)

Uchwała nr XXIV.144.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXIV.144.2020.pdf (106,99KB)

Uchwała nr XXIV.143.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2019
PDFUchwała XXIV.143.2020.pdf (109,14KB)

Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2019 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2426 z dnia 2.09.2020 r. i jest dostępne tutaj
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.pdf (2,78MB)

Uchwała nr XXIV.142.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała XXIV.142.2020.pdf (103,00KB)

Uchwała nr XXIII.141.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2117 z dnia 23.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIII.141.2020.pdf (541,92KB)

Uchwała nr XXIII.140.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025
PDFUchwała XXIII.140.2020.pdf (4,07MB)

Uchwała nr XXII.139.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1898 z dnia 1.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.139.2020.pdf (862,31KB)

Uchwała nr XXII.138.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 
2020 – 2025
PDFUchwała XXII.138.2020.pdf (6,62MB)

Uchwała nr XXII.137.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała XXII.137.2020.pdf (119,67KB)

Uchwała nr XXII.136.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXII.136.2020.pdf (113,73KB)

Uchwała nr XXII.135.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice”  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1898 z dnia 1.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.135.2020.pdf (610,16KB)

Uchwała nr XXII.134.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1898 z dnia 1.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.134.2020.pdf (493,40KB)

Uchwała nr XXII.133.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXII.133.2020.pdf (2,23MB)

Uchwała nr XXII.132.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2020/2021 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1897 z dnia 1.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.132.2020.pdf (105,01KB)

Uchwała nr XXI.131.2020 w sprawie opłaty prolongacyjnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1512 z dnia 15.05.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.131.2020.pdf (111,59KB)

Uchwała nr XXI.130.2020 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała XXI.130.2020.pdf (124,85KB)

Uchwała nr XXI.129.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1522 z dnia 19.05.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.129.2020.pdf (446,74KB)

Uchwała nr XXI.128.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za pobyt dzieci,warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1511 z dnia 15.05.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.128.2020.pdf (113,92KB)

Uchwała nr XX.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego
PDFUchwała XX.127.2020.pdf (109,35KB)

Uchwała nr XX.126.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1004 z dnia 25.03.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XX.126.2020.pdf (1,14MB)

Uchwała nr XX.125.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na rok 2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1003 z dnia 25.03.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XX.125.2020.pdf (256,02KB)

Uchwała nr XX.124.2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap III"
PDFUchwała XX.124.2020.pdf (114,49KB)

Uchwała nr XIX.123.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.588 z dnia 13.02.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.123.2020.pdf (1,03MB)

Uchwała nr XIX.122.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XIX.122.2020.pdf (113,11KB)

Uchwała nr XIX.121.2020 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych w Gminie Komprachcice, których zarządcą jest Gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.558 z dnia 10.02.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.121.2020.pdf (128,87KB)

Uchwała nr XIX.120.2020 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego
PDFUchwała XIX.120.2020.pdf (453,03KB)

Uchwała nr XIX.119.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.557 z dnia 10.02.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.119.2020.pdf (117,08KB)

Uchwała nr XIX.118.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2019/2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.536 z dnia 7.02.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.118.2020.pdf (107,34KB)

Uchwała nr XIX.117.2020 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała XIX.117.2020.pdf (126,32KB)

Uchwała nr XIX.116.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
PDFUchwała XIX.116.2020.pdf (240,56KB)

Uchwała nr XIX.115.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2020
PDFUchwała XIX.115.2020.pdf (209,32KB)

Uchwała nr XVIII.114.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4216 z dnia 30.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.114.2019.pdf (289,17KB)

Uchwała nr XVIII.113.2019 w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4064 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.113.2019.pdf (109,34KB)

Uchwała nr XVIII.112.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4063 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.112.2019.pdf (418,44KB)

Uchwała nr XVIII.111.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4062 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.111.2019.pdf (372,29KB)

Uchwała nr XVIII.110.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XVIII.110.2019.pdf (100,62KB)

Uchwała nr XVIII.109.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XVIII.109.2019.pdf (100,06KB)

Uchwała nr XVIII.108.2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV.87.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały udzielającej upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4061 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.108.2019.pdf (103,58KB)

Uchwała nr XVIII.107.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4060 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.107.2019.pdf (102,88KB)

Uchwała nr XVIII.106.2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4059 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.106.2019.pdf (1,07MB)

Uchwała nr XVIII.105.2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4058 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.105.2019.pdf (751,86KB)

Uchwała nr XVIII.104.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4057 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.104.2019.pdf (141,90KB)

Uchwała nr XVIII.103.2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.105 z dnia 8.01.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.103.2019.pdf (1,43MB)
PDFUchwała nr 519.2019 RIO Opole.pdf (383,88KB)
PDFUchwała 707.2019 RIO.pdf (317,41KB)
PDFUchwała 41.2020 RIO.pdf (318,99KB)

Uchwała nr XVIII.102.2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020 - 2023
PDFUchwała XVIII.102.2019.pdf (6,73MB)

Uchwała nr XVIII.101.2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XVIII.101.2019.pdf (102,94KB)

Uchwała nr XVII.100.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3737 z dnia 4.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.100.2019.pdf (308,40KB)

Uchwała nr XVII.99.2019 w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XVII.99.2019.pdf (102,99KB)

Uchwała nr XVII.98.2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3690 z dnia 3.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.98.2019.pdf (100,96KB)

Uchwała nr XVII.97.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
PDFUchwała XVII.97.2019.pdf (1,59MB)

Uchwała nr XVII.96.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała XVII.96.2019.pdf (721,23KB)

Uchwała nr XVII.95.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko
PDFUchwała XVII.95.2019.pdf (1,68MB)

Uchwała nr XVII.94.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
PDFUchwała XVII.94.2019.pdf (863,29KB)

Uchwała nr XVII.93.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3646 z dnia 29.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.93.2019.pdf (110,11KB)

Uchwała nr XVII.92.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3645 z dnia 29.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.92.2019.pdf (107,58KB)

Uchwała nr XVI.91.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3546 z dnia 19.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVI.91.2019.pdf (200,47KB)

Uchwała nr XV.90.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2022
PDFUchwała XV.90.2019.pdf (4,99MB)

Uchwała nr XV.89.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3388 z dnia 6.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.89.2019.pdf (650,53KB)

Uchwała nr XV.88.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała XV.88.2019.pdf (5,66MB)

Uchwała nr XV.87.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3377 z dnia 5.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.87.2019.pdf (102,66KB)

Uchwała nr XV.86.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XV.86.2019.pdf (102,11KB)

Uchwała nr XV.85.2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3376 z dnia 5.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.85.2019.pdf (103,36KB)

Uchwała nr XV.84.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3375 z dnia 5.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.84.2019.pdf (522,72KB)

Uchwała nr XV.83.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3374 z dnia 5.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.83.2019.pdf (108,10KB)

Uchwała nr XV.82.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych
PDFUchwała XV.82.2019.pdf (103,65KB)

Uchwała nr XV.81.2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX.277.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny
PDFUchwała XV.81.2019.pdf (101,14KB)

Uchwała nr XV.80.2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
PDFUchwała XV.80.2019.pdf (230,34KB)

Uchwała nr XIV.79.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
PDFUchwała XIV.79.2019.pdf (4,65MB)

Uchwała nr XIV.78.2019 w sprawie zmiany uchwały  Nr  IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3124 z dnia 4.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIV.78.2019.pdf (102,44KB)

Uchwała nr XIII.77.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała XIII.77.2019.pdf (4,63MB)

Uchwała nr XIII.76.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3075 z dnia 2.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.76.2019.pdf (604,35KB)

Uchwała nr XIII.75.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3016 z dnia 30.09.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.75.2019.pdf (103,90KB)

Uchwała nr XIII.74.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Komprachcice na lata 2019 - 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3161 z dnia 7.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.74.2019.pdf (824,50KB)

Uchwała nr XIII.73.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XIII.73.2019.pdf (100,80KB)

Uchwała nr XIII.72.2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3015 z dnia 30.09.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.72.2019.pdf (120,53KB)

Uchwała nr XIII.71.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziekaństwo jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3040 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.71.2019.pdf (127,75KB)

Uchwała nr XIII.70.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Osiny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3039 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.70.2019.pdf (128,06KB)

Uchwała nr XIII.69.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Polska Nowa Wieś jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3038 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.69.2019.pdf (127,76KB)

Uchwała nr XIII.68.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3037 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.68.2019.pdf (126,15KB)

Uchwała nr XIII.67.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3036 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.67.2019.pdf (127,89KB)

Uchwała nr XIII.66.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3035 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.66.2019.pdf (127,73KB)

Uchwała nr XIII.65.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wawelno jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3034 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.65.2019.pdf (126,60KB)

Uchwała nr XII.64.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
PDFUchwała XII.64.2019.pdf (4,69MB)

Uchwała nr XII.63.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2686 z dnia 27.08.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XII.63.2019.pdf (515,26KB)

Uchwała nr XI.62.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie
PDFUchwała XI.62.2019.pdf (89,56KB)

Uchwała nr XI.61.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Nowej Wsi
PDFUchwała XI.61.2019.pdf (89,86KB)

Uchwała nr XI.60.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2307 z dnia 5.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.60.2019.pdf (432,67KB)

Uchwała nr XI.59.2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2256 z dnia 2.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.59.2019.pdf (450,77KB)

Uchwała nr XI.58.2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XI.58.2019.pdf (86,92KB)

Uchwała nr XI.57.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2018
PDFUchwała XI.57.2019.pdf (89,08KB)

Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2018 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2308 z dnia 5.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.pdf (1 004,10KB)

Uchwała nr XI.56.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała XI.56.2019.pdf (85,87KB)

Uchwała nr X.55.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała X.55.2019.pdf (1,73MB)

Uchwała nr X.54.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2010 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.54.2019.pdf (252,61KB)

Uchwała nr X.53.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2118 z dnia 18.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.53.2019.pdf (443,30KB)

Uchwała nr X.52.2019 w sprawie wyrażenia poparcia dla strajkujących nauczycieli, wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Edukacji Narodowej o zmiany w finansowaniu oświaty
PDFUchwała X.52.2019.pdf (172,29KB)

Uchwała nr X.51.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2186 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.51.2019.pdf (12,89MB)

Uchwała nr X.50.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2185 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.50.2019.pdf (7,80MB)

Uchwała nr X.49.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2184 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.49.2019.pdf (10,88MB)

Uchwała nr X.48.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2183 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.48.2019.pdf (8,98MB)

Uchwała nr X.47.2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2009 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.47.2019.pdf (174,52KB)

Uchwała nr X.46.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2008 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.46.2019.pdf (92,45KB)

Uchwała nr IX.45.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2007 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.45.2019.pdf (344,41KB)

Uchwała nr VIII.44.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2022
PDFUchwała VIII.44.2019.pdf (200,66KB)

Uchwała nr VIII.43.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1715 z dnia 7.05.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.43.2019.pdf (437,13KB)

Uchwała nr VIII.42.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1640 z dnia 29.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.42.2019.pdf (258,63KB)

Uchwała nr VIII.41.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1639 z dnia 29.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.41.2019.pdf (96,75KB)

Uchwała nr VII.40.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1564 z dnia 19.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.40.2019.pdf (43,16MB)

Uchwała nr VII.39.2019 w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała VII.39.2019.pdf (163,00KB)

Uchwała nr VII.38.2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiny, gmina Komprachcice  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1244 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.38.2019.pdf (370,98KB)

Uchwała nr VII.37.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy
PDFUchwała VII.37.2019.pdf (257,79KB)

Uchwała nr VII.36.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
PDFUchwała VII.36.2019.pdf (90,58KB)

Uchwała nr VII.35.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała VII.35.2019.pdf (4,42MB)

Uchwała nr VII.34.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1423 z dnia 11.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.34.2019.pdf (636,94KB)

Uchwała nr VII.33.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1243 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.33.2019.pdf (190,68KB)

Uchwała nr VII.32.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku dworskiego w Domecku  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1242 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.32.2019.pdf (163,65KB)

Uchwała nr VII.31.2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1368 z dnia 9.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.31.2019.pdf (282,83KB)

Uchwała nr VII.30.2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2019 rok  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1241 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.30.2019.pdf (188,11KB)

Uchwała nr VII.29.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1240 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.29.2019.pdf (87,79KB)

Uchwała nr VII.28.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1239 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.28.2019.pdf (94,53KB)

Uchwała nr VII.27.2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019
PDFUchwała VII.27.2019.pdf (173,74KB)

Uchwała nr VI.26.2019 w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.719 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.26.2019.pdf (91,59KB)

Uchwała nr VI.25.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.183.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
PDFUchwała VI.25.2019.pdf (380,13KB)

Uchwała nr VI.24.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.772 z dnia 25.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.24.2019.pdf (381,41KB)

Uchwała nr VI.23.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.718 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.23.2019.pdf (417,82KB)

Uchwała nr VI.22.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.717 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.22.2019.pdf (96,40KB)

Uchwała nr VI.21.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.716 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.21.2019.pdf (199,34KB)

Uchwała nr VI.20.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2019
PDFUchwała VI.20.2019.pdf (177,72KB)

Uchwała nr V.19.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.329 z dnia 24.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała V.19.2019.pdf (90,32KB)

Uchwała nr IV.18.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków  budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.213 z dnia 14.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.18.2018.pdf (173,68KB)

Uchwała nr IV.17.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.212 z dnia 14.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.17.2018.pdf (348,70KB)

Uchwała nr IV.16.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole
PDFUchwała IV.16.2018.pdf (87,75KB)

Uchwała nr III.15.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3549 z dnia 17.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała III.15.2018.pdf (89,68KB)

Uchwała nr III.14.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała III.14.2018.pdf (88,33KB)

Uchwała nr III.13.2018 w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
PDFUchwała III.13.2018.pdf (182,61KB)

Uchwała nr III.12.2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
PDFUchwała III.12.2018.pdf (194,93KB)

Uchwała nr III.11.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.8 z dnia 3.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała III.11.2018.pdf (1,04MB)
PDFUchwała RIO 618.2018.pdf (398,62KB)
PDFUchwała RIO 707.2018.pdf (310,64KB)
PDFUchwała RIO 708.2018.pdf (311,94KB)

Uchwała nr III.10.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała III.10.2018.pdf (7,44MB)

Uchwała nr III.9.2018 w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała III.9.2018.pdf (91,46KB)

Uchwała nr II.8.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3407 z dnia 10.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.8.2018.pdf (445,91KB)

Uchwała nr II.7.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3354 z dnia 5.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.7.2018.pdf (95,39KB)

Uchwała nr II.6.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3392 z dnia 7.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.6.2018.pdf (94,75KB)

Uchwała nr II.5.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała II.5.2018.pdf (90,04KB)

Uchwała nr II.4.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"
PDFUchwała II.4.2018.pdf (89,57KB)

Uchwała nr II.3.2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała II.3.2018.pdf (95,20KB)

Uchwała nr I.2.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.2.2018.pdf (126,68KB)

Uchwała nr I.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.1.2018.pdf (124,33KB)