Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023

Uchwała nr XLIV.243.2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 
PDFUchwała XLIV.243.2021.pdf

Uchwała nr XLIV.242.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3584 z dnia 31.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIV.242.2021.pdf

Uchwała nr XLIII.241.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.95.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko
PDFUchwała XLIII.241.2021.pdf

Uchwała nr XLIII.240.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3332 z dnia 16.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIII.240.2021.pdf

Uchwała nr XLIII.239.2021 w sprawie wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3324 z dnia 15.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIII.239.2021.pdf

Uchwała nr XLIII.238.2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3323 z dnia 15.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIII.238.2021.pdf

Uchwała nr XLIII.237.2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3322 z dnia 15.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLIII.237.2021.pdf

Uchwała nr XLIII.236.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Dziekaństwo
PDFUchwała XLIII.236.2021.pdf

Uchwała nr XLII.235.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3134 z dnia 2.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLII.235.2021.pdf

Uchwała nr XLII.234.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3139 z dnia 3.12.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLII.234.2021.pdf

Uchwała nr XLI.233.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2904 z dnia 23.11.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.233.2021.pdf

Uchwała nr XLI.232.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwała XLI.232.2021.pdf

Uchwała nr XLI.231.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2897 z dnia 19.11.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.231.2021.pdf

Uchwała nr XLI.230.2021 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2896 z dnia 19.11.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.230.2021.pdf

Uchwała nr XLI.229.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2895 z dnia 19.11.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XLI.229.2021.pdf

Uchwała nr XLI.228.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XLI.228.2021.pdf

Uchwała nr XLI.227.2021 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
PDFUchwała XLI.227.2021.pdf

Uchwała nr XL.226.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2488 z dnia 6.10.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XL.226.2021.pdf

Uchwała nr XL.225.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwała XL.225.2021.pdf

Uchwała nr XXXIX.224.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2267 z dnia 8.09.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIX.224.2021.pdf

Uchwała nr XXXVIII.223.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2032 z dnia 3.08.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVIII.223.2021.pdf

Uchwała nr XXXVIII.222.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwala XXXVIII.222.2021.pdf

Uchwała nr XXXVII.221.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice – etap II” jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1756 z dnia 2.07.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVII.221.2021.pdf

Uchwała nr XXXVII.220.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII.133.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.206 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXVII.220.2021.pdf

Uchwała nr XXXVII.219.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1867 z dnia 7.07.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVII.219.2021.pdf

Uchwała nr XXXVII.218.2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXVII.218.2021.pdf

Uchwała nr XXXVII.217.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2020
PDFUchwała XXXVII.217.2021.pdf
Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2021 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2020 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2005 z dnia 23.07.2021 r. i jest dostępne tutaj
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.pdf
 

Uchwała nr XXXVII.216.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała XXXVII.216.2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.215.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1595 z dnia 16.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.215.2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.214.2021 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii  Św. Marcina w Ochodzach  na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich
PDFUchwała XXXVI.214.2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.213.2021 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1578 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.213.2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.212.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice – etap II” jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1577 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.212.2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.211.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1576 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.211.2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.210.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice  na rok szkolny 2021/2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1575 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.210.2021.pdf

Uchwała nr XXXVI.209.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1574 z dnia 14.06.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXVI.209.2021.pdf

Uchwała nr XXXV.208.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1224 z dnia 4.05.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXV.208.2021.pdf

Uchwała nr XXXV.207.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwała XXXV.207.2021.pdf

Uchwała nr XXXV.206.2021 w sprawie skargi na przewlekłe działanie Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXV.206.2021.pdf

Uchwała nr XXXIV.205.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1072 z dnia 14.04.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIV.205.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.204.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.968 z dnia 7.04.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.204.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.203.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025
PDFUchwała XXXIII.203.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.202.2021 w sprawie przyjęcia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej
PDFUchwała XXXIII.202.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.201.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
PDFUchwała XXXIII.201.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.200.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Komprachcice, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.913 z dnia 31.03.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.200.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.199.2021 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.912 z dnia 31.03.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.199.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.198.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała XXXIII.198.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.197.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała XXXIII.197.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.196.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała XXXIII.196.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.195.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała XXXIII.195.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.194.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała XXXIII.194.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.193.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.911 z dnia 31.03.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.193.2021.pdf

Uchwała nr XXXIII.192.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.910 z dnia 31.03.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.192.2021.pdf

Uchwała nr XXXII.191.2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.475 z dnia 19.02.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.191.2021.pdf

Uchwała nr XXXII.190.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w celu realizacji projektu LIFE (Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL)+(LIFE19GIE/PL/000398 LIFE_AQP_ Opolskie_2019.PL)
PDFUchwała XXXII.190.2021.pdf

Uchwała nr XXXII.189.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Komprachcice na lata 2021 - 2025 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.474 z dnia 19.02.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.189.2021.pdf

Uchwała nr XXXII.188.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.486 z dnia 24.02.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.188.2021.pdf

Uchwała nr XXXII.187.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021 - 2025
PDFUchwała XXXII.187.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.186.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.206 z dnia 22.01.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.186.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.185.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.195 z dnia 21.01.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.185.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.184.2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała XXXI.184.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.183.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.1.2020 z dnia 12 grudnia 2020 r.
PDFUchwała XXXI.183.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.182.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.205 z dnia 22.01.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.182.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.181.2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXXI.181.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.180.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała XXXI.180.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.179.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
PDFUchwała XXXI.179.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.178.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała XXXI.178.2021.pdf
Rozstrzygnięcie Nadzorcze
PDFRozstrzygniecie Nadzorcze IN.I.743.1.10.2021.KM.pdf

Uchwała nr XXXI.177.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXI.177.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.176.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2021
PDFUchwała XXXI.176.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.175.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Komprachcice na lata 2021-2028
PDFUchwała XXXI.175.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.174.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
PDFUchwała XXXI.174.2021.pdf

Uchwała nr XXXI.173.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
PDFUchwała XXXI.173.2021.pdf

Uchwała nr XXX.172.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3726 z dnia 31.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.172.2020.pdf

Uchwała nr XXX.171.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3725 z dnia 31.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.171.2020.pdf

Uchwała nr XXX.170.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3703 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.170.2020.pdf

Uchwała nr XXX.169.2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3702 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.169.2020.pdf

Uchwała nr XXX.168.2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3701 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.168.2020.pdf

Uchwała nr XXX.167.2020 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XXX.167.2020.pdf

Uchwała nr XXX.166.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3700 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.166.2020.pdf

Uchwała nr XXX.165.2020 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3699 z dnia 30.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.165.2020.pdf

Uchwała nr XXX.164.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XXX.164.2020.pdf

Uchwała nr XXX.163.2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.149 z dnia 15.01.2021 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.163.2020.pdf

Uchwała nr XXX.162.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021 - 2025
PDFUchwała XXX.162.2020.pdf

Uchwała nr XXX.161.2020 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XXX.161.2020.pdf

Uchwała nr XXIX.160.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3591 z dnia 23.12.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.160.2020.pdf

Uchwała nr XXVIII.159.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3199 z dnia 26.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.159.2020.pdf

Uchwała nr XXVIII.158.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025
PDFUchwała XXVIII.158.2020.pdf

Uchwała nr XXVIII.157.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3198 z dnia 26.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.157.2020.pdf

Uchwała nr XXVIII.156.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3197 z dnia 26.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.156.2020.pdf

Uchwała nr XXVIII.155.2020 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
PDFUchwała XXVIII.155.2020.pdf

Uchwała nr XXVII.154.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3080 z dnia 10.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVII.154.2020.pdf

Uchwała nr XXVII.153.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3035 z dnia 6.11.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVII.153.2020.pdf

Uchwała nr XXVI.152.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała XXVI.152.2020.pdf

Uchwała nr XXVI.151.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXVI.151.2020.pdf

Uchwała nr XXVI.150.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2799 z dnia 13.10.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVI.150.2020.pdf

Uchwała nr XXVI.149.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025
PDFUchwała XXVI.149.2020.pdf

Uchwała nr XXV.148.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2598 z dnia 25.09.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXV.148.2020.pdf

Uchwała nr XXV.147.2020 w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym"
PDFUchwała XXV.147.2020.pdf

Uchwała nr XXIV.146.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice” jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2279 z dnia 18.08.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.146.2020.pdf

Uchwała nr XXIV.145.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2299 z dnia 20.08.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIV.145.2020.pdf

Uchwała nr XXIV.144.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXIV.144.2020.pdf

Uchwała nr XXIV.143.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2019
PDFUchwała XXIV.143.2020.pdf

Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2019 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2426 z dnia 2.09.2020 r. i jest dostępne tutaj
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.pdf

Uchwała nr XXIV.142.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała XXIV.142.2020.pdf

Uchwała nr XXIII.141.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2117 z dnia 23.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIII.141.2020.pdf

Uchwała nr XXIII.140.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025
PDFUchwała XXIII.140.2020.pdf

Uchwała nr XXII.139.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1898 z dnia 1.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.139.2020.pdf

Uchwała nr XXII.138.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 
2020 – 2025
PDFUchwała XXII.138.2020.pdf

Uchwała nr XXII.137.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała XXII.137.2020.pdf

Uchwała nr XXII.136.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXII.136.2020.pdf

Uchwała nr XXII.135.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice”  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1898 z dnia 1.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.135.2020.pdf

Uchwała nr XXII.134.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1898 z dnia 1.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.134.2020.pdf

Uchwała nr XXII.133.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXII.133.2020.pdf

Uchwała nr XXII.132.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2020/2021 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1897 z dnia 1.07.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXII.132.2020.pdf

Uchwała nr XXI.131.2020 w sprawie opłaty prolongacyjnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1512 z dnia 15.05.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.131.2020.pdf

Uchwała nr XXI.130.2020 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała XXI.130.2020.pdf

Uchwała nr XXI.129.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1522 z dnia 19.05.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.129.2020.pdf

Uchwała nr XXI.128.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za pobyt dzieci,warunków częściowego zwolnienia z opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1511 z dnia 15.05.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXI.128.2020.pdf

Uchwała nr XX.127.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego
PDFUchwała XX.127.2020.pdf

Uchwała nr XX.126.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1004 z dnia 25.03.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XX.126.2020.pdf

Uchwała nr XX.125.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na rok 2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1003 z dnia 25.03.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XX.125.2020.pdf

Uchwała nr XX.124.2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap III"
PDFUchwała XX.124.2020.pdf

Uchwała nr XIX.123.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.588 z dnia 13.02.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.123.2020.pdf

Uchwała nr XIX.122.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XIX.122.2020.pdf

Uchwała nr XIX.121.2020 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych w Gminie Komprachcice, których zarządcą jest Gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.558 z dnia 10.02.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.121.2020.pdf

Uchwała nr XIX.120.2020 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego
PDFUchwała XIX.120.2020.pdf

Uchwała nr XIX.119.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.557 z dnia 10.02.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.119.2020.pdf

Uchwała nr XIX.118.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komprachcice na rok szkolny 2019/2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.536 z dnia 7.02.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.118.2020.pdf

Uchwała nr XIX.117.2020 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała XIX.117.2020.pdf

Uchwała nr XIX.116.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
PDFUchwała XIX.116.2020.pdf

Uchwała nr XIX.115.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2020
PDFUchwała XIX.115.2020.pdf

Uchwała nr XVIII.114.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4216 z dnia 30.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.114.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.113.2019 w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4064 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.113.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.112.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4063 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.112.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.111.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4062 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.111.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.110.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XVIII.110.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.109.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XVIII.109.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.108.2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV.87.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały udzielającej upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4061 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.108.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.107.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4060 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.107.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.106.2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4059 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.106.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.105.2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4058 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.105.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.104.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.4057 z dnia 20.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.104.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.103.2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.105 z dnia 8.01.2020 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.103.2019.pdf
PDFUchwała nr 519.2019 RIO Opole.pdf
PDFUchwała 707.2019 RIO.pdf
PDFUchwała 41.2020 RIO.pdf

Uchwała nr XVIII.102.2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020 - 2023
PDFUchwała XVIII.102.2019.pdf

Uchwała nr XVIII.101.2019 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XVIII.101.2019.pdf

Uchwała nr XVII.100.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3737 z dnia 4.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.100.2019.pdf

Uchwała nr XVII.99.2019 w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała XVII.99.2019.pdf

Uchwała nr XVII.98.2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3690 z dnia 3.12.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.98.2019.pdf

Uchwała nr XVII.97.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
PDFUchwała XVII.97.2019.pdf

Uchwała nr XVII.96.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała XVII.96.2019.pdf

Uchwała nr XVII.95.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko
PDFUchwała XVII.95.2019.pdf

Uchwała nr XVII.94.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
PDFUchwała XVII.94.2019.pdf

Uchwała nr XVII.93.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3646 z dnia 29.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.93.2019.pdf

Uchwała nr XVII.92.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3645 z dnia 29.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVII.92.2019.pdf

Uchwała nr XVI.91.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3546 z dnia 19.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVI.91.2019.pdf

Uchwała nr XV.90.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2022
PDFUchwała XV.90.2019.pdf

Uchwała nr XV.89.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3388 z dnia 6.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.89.2019.pdf

Uchwała nr XV.88.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
PDFUchwała XV.88.2019.pdf

Uchwała nr XV.87.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3377 z dnia 5.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.87.2019.pdf

Uchwała nr XV.86.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XV.86.2019.pdf

Uchwała nr XV.85.2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3376 z dnia 5.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.85.2019.pdf

Uchwała nr XV.84.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3375 z dnia 5.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.84.2019.pdf

Uchwała nr XV.83.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3374 z dnia 5.11.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XV.83.2019.pdf

Uchwała nr XV.82.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych
PDFUchwała XV.82.2019.pdf

Uchwała nr XV.81.2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX.277.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny
PDFUchwała XV.81.2019.pdf

Uchwała nr XV.80.2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
PDFUchwała XV.80.2019.pdf

Uchwała nr XIV.79.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
PDFUchwała XIV.79.2019.pdf

Uchwała nr XIV.78.2019 w sprawie zmiany uchwały  Nr  IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3124 z dnia 4.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIV.78.2019.pdf

Uchwała nr XIII.77.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała XIII.77.2019.pdf

Uchwała nr XIII.76.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3075 z dnia 2.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.76.2019.pdf

Uchwała nr XIII.75.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3016 z dnia 30.09.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.75.2019.pdf

Uchwała nr XIII.74.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Komprachcice na lata 2019 - 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3161 z dnia 7.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.74.2019.pdf

Uchwała nr XIII.73.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XIII.73.2019.pdf

Uchwała nr XIII.72.2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3015 z dnia 30.09.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.72.2019.pdf

Uchwała nr XIII.71.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziekaństwo jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3040 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.71.2019.pdf

Uchwała nr XIII.70.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Osiny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3039 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.70.2019.pdf

Uchwała nr XIII.69.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Polska Nowa Wieś jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3038 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.69.2019.pdf

Uchwała nr XIII.68.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3037 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.68.2019.pdf

Uchwała nr XIII.67.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3036 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.67.2019.pdf

Uchwała nr XIII.66.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3035 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.66.2019.pdf

Uchwała nr XIII.65.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wawelno jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3034 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.65.2019.pdf

Uchwała nr XII.64.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
PDFUchwała XII.64.2019.pdf

Uchwała nr XII.63.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2686 z dnia 27.08.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XII.63.2019.pdf

Uchwała nr XI.62.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie
PDFUchwała XI.62.2019.pdf

Uchwała nr XI.61.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Nowej Wsi
PDFUchwała XI.61.2019.pdf

Uchwała nr XI.60.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2307 z dnia 5.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.60.2019.pdf

Uchwała nr XI.59.2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2256 z dnia 2.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.59.2019.pdf

Uchwała nr XI.58.2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XI.58.2019.pdf

Uchwała nr XI.57.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2018
PDFUchwała XI.57.2019.pdf

Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2018 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2308 z dnia 5.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.pdf

Uchwała nr XI.56.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała XI.56.2019.pdf

Uchwała nr X.55.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała X.55.2019.pdf

Uchwała nr X.54.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2010 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.54.2019.pdf

Uchwała nr X.53.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2118 z dnia 18.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.53.2019.pdf

Uchwała nr X.52.2019 w sprawie wyrażenia poparcia dla strajkujących nauczycieli, wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Edukacji Narodowej o zmiany w finansowaniu oświaty
PDFUchwała X.52.2019.pdf

Uchwała nr X.51.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2186 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.51.2019.pdf

Uchwała nr X.50.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2185 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.50.2019.pdf

Uchwała nr X.49.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2184 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.49.2019.pdf

Uchwała nr X.48.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2183 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.48.2019.pdf

Uchwała nr X.47.2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2009 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.47.2019.pdf

Uchwała nr X.46.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2008 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.46.2019.pdf

Uchwała nr IX.45.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2007 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.45.2019.pdf

Uchwała nr VIII.44.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2022
PDFUchwała VIII.44.2019.pdf

Uchwała nr VIII.43.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1715 z dnia 7.05.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.43.2019.pdf

Uchwała nr VIII.42.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1640 z dnia 29.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.42.2019.pdf

Uchwała nr VIII.41.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1639 z dnia 29.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.41.2019.pdf

Uchwała nr VII.40.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1564 z dnia 19.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.40.2019.pdf

Uchwała nr VII.39.2019 w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała VII.39.2019.pdf

Uchwała nr VII.38.2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiny, gmina Komprachcice  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1244 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.38.2019.pdf

Uchwała nr VII.37.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy
PDFUchwała VII.37.2019.pdf

Uchwała nr VII.36.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
PDFUchwała VII.36.2019.pdf

Uchwała nr VII.35.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała VII.35.2019.pdf

Uchwała nr VII.34.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1423 z dnia 11.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.34.2019.pdf

Uchwała nr VII.33.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1243 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.33.2019.pdf

Uchwała nr VII.32.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku dworskiego w Domecku  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1242 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.32.2019.pdf

Uchwała nr VII.31.2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1368 z dnia 9.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.31.2019.pdf

Uchwała nr VII.30.2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2019 rok  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1241 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.30.2019.pdf

Uchwała nr VII.29.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1240 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.29.2019.pdf

Uchwała nr VII.28.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1239 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.28.2019.pdf

Uchwała nr VII.27.2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019
PDFUchwała VII.27.2019.pdf

Uchwała nr VI.26.2019 w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.719 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.26.2019.pdf

Uchwała nr VI.25.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.183.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
PDFUchwała VI.25.2019.pdf

Uchwała nr VI.24.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.772 z dnia 25.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.24.2019.pdf

Uchwała nr VI.23.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.718 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.23.2019.pdf

Uchwała nr VI.22.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.717 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.22.2019.pdf

Uchwała nr VI.21.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.716 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.21.2019.pdf

Uchwała nr VI.20.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2019
PDFUchwała VI.20.2019.pdf

Uchwała nr V.19.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.329 z dnia 24.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała V.19.2019.pdf

Uchwała nr IV.18.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków  budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.213 z dnia 14.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.18.2018.pdf

Uchwała nr IV.17.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.212 z dnia 14.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.17.2018.pdf

Uchwała nr IV.16.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole
PDFUchwała IV.16.2018.pdf

Uchwała nr III.15.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3549 z dnia 17.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała III.15.2018.pdf

Uchwała nr III.14.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała III.14.2018.pdf

Uchwała nr III.13.2018 w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
PDFUchwała III.13.2018.pdf

Uchwała nr III.12.2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
PDFUchwała III.12.2018.pdf

Uchwała nr III.11.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.8 z dnia 3.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała III.11.2018.pdf
PDFUchwała RIO 618.2018.pdf
PDFUchwała RIO 707.2018.pdf
PDFUchwała RIO 708.2018.pdf

Uchwała nr III.10.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała III.10.2018.pdf

Uchwała nr III.9.2018 w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała III.9.2018.pdf

Uchwała nr II.8.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3407 z dnia 10.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.8.2018.pdf

Uchwała nr II.7.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3354 z dnia 5.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.7.2018.pdf

Uchwała nr II.6.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3392 z dnia 7.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.6.2018.pdf

Uchwała nr II.5.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała II.5.2018.pdf

Uchwała nr II.4.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"
PDFUchwała II.4.2018.pdf

Uchwała nr II.3.2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała II.3.2018.pdf

Uchwała nr I.2.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.2.2018.pdf

Uchwała nr I.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.1.2018.pdf