Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023

Uchwała nr XIV.79.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
PDFUchwała XIV.79.2019.pdf

Uchwała nr XIV.78.2019 w sprawie zmiany uchwały  Nr  IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3124 z dnia 4.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIV.78.2019.pdf

Uchwała nr XIII.77.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała XIII.77.2019.pdf

Uchwała nr XIII.76.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3075 z dnia 2.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.76.2019.pdf

Uchwała nr XIII.75.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3016 z dnia 30.09.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.75.2019.pdf

Uchwała nr XIII.74.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Komprachcice na lata 2019 - 2022 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3161 z dnia 7.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.74.2019.pdf

Uchwała nr XIII.73.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała XIII.73.2019.pdf

Uchwała nr XIII.72.2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3015 z dnia 30.09.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.72.2019.pdf

Uchwała nr XIII.71.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dziekaństwo jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3040 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.71.2019.pdf

Uchwała nr XIII.70.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Osiny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3039 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.70.2019.pdf

Uchwała nr XIII.69.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Polska Nowa Wieś jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3038 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.69.2019.pdf

Uchwała nr XIII.68.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3037 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.68.2019.pdf

Uchwała nr XIII.67.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domecko jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3036 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.67.2019.pdf

Uchwała nr XIII.66.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3035 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.66.2019.pdf

Uchwała nr XIII.65.2019 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wawelno jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3034 z dnia 1.10.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.65.2019.pdf

Uchwała nr XII.64.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022
PDFUchwała XII.64.2019.pdf

Uchwała nr XII.63.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2686 z dnia 27.08.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XII.63.2019.pdf

Uchwała nr XI.62.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawelnie
PDFUchwała XI.62.2019.pdf

Uchwała nr XI.61.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Nowej Wsi
PDFUchwała XI.61.2019.pdf

Uchwała nr XI.60.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2307 z dnia 5.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.60.2019.pdf

Uchwała nr XI.59.2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2256 z dnia 2.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XI.59.2019.pdf

Uchwała nr XI.58.2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XI.58.2019.pdf

Uchwała nr XI.57.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2018
PDFUchwała XI.57.2019.pdf

Sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2018 rok (wraz z informacją o stanie mienia) jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2308 z dnia 5.07.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.pdf

Uchwała nr XI.56.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Komprachcice wotum zaufania
PDFUchwała XI.56.2019.pdf

Uchwała nr X.55.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XV.87.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała X.55.2019.pdf

Uchwała nr X.54.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2010 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.54.2019.pdf

Uchwała nr X.53.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2118 z dnia 18.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.53.2019.pdf

Uchwała nr X.52.2019 w sprawie wyrażenia poparcia dla strajkujących nauczycieli, wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Edukacji Narodowej o zmiany w finansowaniu oświaty
PDFUchwała X.52.2019.pdf

Uchwała nr X.51.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2186 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.51.2019.pdf

Uchwała nr X.50.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2185 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.50.2019.pdf

Uchwała nr X.49.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2184 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.49.2019.pdf

Uchwała nr X.48.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2183 z dnia 26.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.48.2019.pdf

Uchwała nr X.47.2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2009 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.47.2019.pdf

Uchwała nr X.46.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2008 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X.46.2019.pdf

Uchwała nr IX.45.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.2007 z dnia 10.06.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.45.2019.pdf

Uchwała nr VIII.44.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2022
PDFUchwała VIII.44.2019.pdf

Uchwała nr VIII.43.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1715 z dnia 7.05.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.43.2019.pdf

Uchwała nr VIII.42.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1640 z dnia 29.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.42.2019.pdf

Uchwała nr VIII.41.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1639 z dnia 29.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VIII.41.2019.pdf

Uchwała nr VII.40.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1564 z dnia 19.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.40.2019.pdf

Uchwała nr VII.39.2019 w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała VII.39.2019.pdf

Uchwała nr VII.38.2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiny, gmina Komprachcice  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1244 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.38.2019.pdf

Uchwała nr VII.37.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia gminy
PDFUchwała VII.37.2019.pdf

Uchwała nr VII.36.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
PDFUchwała VII.36.2019.pdf

Uchwała nr VII.35.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała VII.35.2019.pdf

Uchwała nr VII.34.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1423 z dnia 11.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.34.2019.pdf

Uchwała nr VII.33.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1243 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.33.2019.pdf

Uchwała nr VII.32.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku dworskiego w Domecku  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1242 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.32.2019.pdf

Uchwała nr VII.31.2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Komprachcice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym lub koksie na ekologiczne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1368 z dnia 9.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.31.2019.pdf

Uchwała nr VII.30.2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice na 2019 rok  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1241 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.30.2019.pdf

Uchwała nr VII.29.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.1240 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.29.2019.pdf

Uchwała nr VII.28.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1239 z dnia 4.04.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VII.28.2019.pdf

Uchwała nr VII.27.2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019
PDFUchwała VII.27.2019.pdf

Uchwała nr VI.26.2019 w sprawie upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.719 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.26.2019.pdf

Uchwała nr VI.25.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.183.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
PDFUchwała VI.25.2019.pdf

Uchwała nr VI.24.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.772 z dnia 25.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.24.2019.pdf

Uchwała nr VI.23.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.718 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.23.2019.pdf

Uchwała nr VI.22.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.717 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.22.2019.pdf

Uchwała nr VI.21.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.716 z dnia 19.02.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała VI.21.2019.pdf

Uchwała nr VI.20.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2019
PDFUchwała VI.20.2019.pdf

Uchwała nr V.19.2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.329 z dnia 24.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała V.19.2019.pdf

Uchwała nr IV.18.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków  budżetu Gminy Komprachcice niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.213 z dnia 14.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.18.2018.pdf

Uchwała nr IV.17.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.212 z dnia 14.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV.17.2018.pdf

Uchwała nr IV.16.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole
PDFUchwała IV.16.2018.pdf

Uchwała nr III.15.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3549 z dnia 17.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała III.15.2018.pdf

Uchwała nr III.14.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
PDFUchwała III.14.2018.pdf

Uchwała nr III.13.2018 w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
PDFUchwała III.13.2018.pdf

Uchwała nr III.12.2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
PDFUchwała III.12.2018.pdf

Uchwała nr III.11.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.8 z dnia 3.01.2019 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała III.11.2018.pdf
PDFUchwała RIO 618.2018.pdf
PDFUchwała RIO 707.2018.pdf
PDFUchwała RIO 708.2018.pdf

Uchwała nr III.10.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 - 2022
PDFUchwała III.10.2018.pdf

Uchwała nr III.9.2018 w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała III.9.2018.pdf

Uchwała nr II.8.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3407 z dnia 10.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.8.2018.pdf

Uchwała nr II.7.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3354 z dnia 5.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.7.2018.pdf

Uchwała nr II.6.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.3392 z dnia 7.12.2018 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II.6.2018.pdf

Uchwała nr II.5.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała II.5.2018.pdf

Uchwała nr II.4.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"
PDFUchwała II.4.2018.pdf

Uchwała nr II.3.2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu działania
PDFUchwała II.3.2018.pdf

Uchwała nr I.2.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.2.2018.pdf

Uchwała nr I.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFUchwała I.1.2018.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2018
  przez: Wojciech Pawlik
 • opublikowano:
  21-11-2018 08:41
  przez: Wojciech Pawlik
 • zmodyfikowano:
  07-10-2019 16:50
  przez: Bożena Fedorowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 2183
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×