Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Rok 2017

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

  XXII.154.2017
25.01.2017

Regulaminu Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Komprachcice

poz. 321
z dnia 27.01.2017

 

  XXII.155.2017
25.01.2017

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice

poz. 322
z dnia 27 .01.2017

 

  XXIII.159.2017
28.02.2017

określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

poz. 634
z dnia 3.03.2017

 

  XXIII.160.2017
28.02.2017

określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów

poz. 635
z dnia 3.03.2017

 

  XXIV.166.2017
30.03.2017

Statutu Gminy Komprachcice

poz. 1165
z dnia 11.04.2017

 

  XXIV.167.2017
30.03.2017

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na rok 2017

poz. 1067
z dnia 6.04.2017

 

  XXIV.168.2017
30.03.2017

określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

poz. 1068
z dnia 6.04.2017

 

  poz. 1068
z dnia 6.04.2017

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

poz. 1012
z dnia 4.04.2017

 

  XXIV.171.2017
30.03.2017

zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Komprachcice oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów

poz. 1069
z dnia 6.04.2017

 

  XXIV.172.2017
30.03.2017

nadania nazwy ulicy w miejscowości Ochodze

poz. 1070
z dnia 6.04.2017

 

  XXVI.176.2017
31.05.2017

ustanowienia tytułów Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice i Zasłużony dla Gminy Komprachcice oraz ustalenia regulaminu nadawania tych tytułów

poz. 1559
z dnia 5.06.2017

 

  XXVII.182.2017
28.06.2017

zmiany nazwy ulicy „”22 Lipca” w miejscowości Polska Nowa Wieś

poz. 1834
z dnia 5.07.2017

 

  XXVIII.194.2017
6.09.2017

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Komprachcice instrumentem płatniczym

poz. 2249
z dnia 11.09.2017

 

  XXVIII.196.2017
6.09.2017

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice

poz. 2345
z dnia 27.09.2017

 

  XXIX.201.2017
19.10.2017

zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

poz. 2605
z dnia 25.10.2017

 

  XXIX.202.2017
19.10.2017

zmiany nazwy ulicy „Hibnera” w miejscowości Ochodze

poz. 2606
z dnia 25.10.2017

 

  XXIX.203.2017
19.10.2017

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice

poz. 2788
z dnia 10.11.2017

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN.I.743.102.2017.AD

 

  XXX.209.2017
30.11.2017

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

poz. 3067
z dnia 8.12.2017

 

  XXX.211.2017
30.11.2017

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

poz.3068
z dnia 8.12.2017

 

  XXX.212.2017
30.11.2017

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

poz. 3069
z dnia 8.12.2017

 

  XXX.213.2017
30.11.2017

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

poz. 3070
z dnia 8.12.2017

 

  XXXI.220.2017
19.12.2017

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice

poz. 46
z dnia 4.01.2018

 

  XXX.224.2017
19.12.2017

zmiany Uchwały Nr XX/166/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

poz. 3259
z dnia 21.12.2017