Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr opiekunów dziennych

Rejestr opiekunów dziennych w Gminie Komprachcice

L.p.

Imię

Nazwisko

1.

Anna

Kotula

     
     Dzienny opiekun
sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy wolontariuszy.

      Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1)   zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)   zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3)   prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

      Dziennym opiekunem może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 4 (Dz. U z 2016 r. poz. 157) a mianowicie:

1)   daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

2)   nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

3)   wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

5)   posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

6)   odbyła:

a) 160-godzinne szkolenie albo

b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia, jako dzienny opiekun.