Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

USC-15

Podstawa prawna:

1.art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2082 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1827z późn. zm.)

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015r., poz. 194)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

• wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Do wglądu:

• dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).

II. OPŁATY:

• przyjęcie oświadczenia 11 zł,

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: POLUPLPR, IBAN: PL 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002

Osoby występujące do Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach z wnioskiem w określonej sprawie, obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu, nie można już powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem poprzez złożenie takiego oświadczenia. W takim przypadku możliwa jest tylko administracyjna zmiana nazwiska - to znaczy, należy złożyć wniosek o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym.

Oświadczenie składane przez małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa jest przyjmowane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w formie protokołu, zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. 2015r., poz. 194).

Wzór protokołu dostępny na stronie https://mswia.gov.pl

VII. ZAŁĄCZNIKI:

DOCXwniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.docx (17,50KB)