Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ

USC-14

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016, poz.1822  z późn.zm.),

-Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.2064 z późn.zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej

2. Załączniki:

· oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności

( w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał

się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przedstawić dokument

stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone),

· urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane

przez tłumacza przysięgłego,

· jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pisemne upoważnienie do załatwienia sprawy

3. Do wglądu:

· dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

II. OPŁATY:

· za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa – 11 zł

· za pełnomocnictwo – 17 zł (pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty w przypadku wstępnych,

zstępnych, małżonka lub rodzeństwa)

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: POLUPLPR, IBAN: PL 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

zgodnie z art. 35 kpa nie później niż w ciągu miesiąca od chwili przyjęcia podania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Uznaniu przez kierownika USC podlegają orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia innych organów państw obcych w sprawach cywilnych wszczętych po dniu 1 lipca 2009 r., które mają wpływ na stan cywilny osób i podlegają wpisaniu do aktów stanu cywilnego.

VII. ZAŁĄCZNIKI:

DOCwniosek o wpisanie rozwodu zagranicznego_orzeczonego poza UE.doc (26,00KB)
DOCpełnomocnictwo_wpisanie wzmianki o rozwodzie.doc (29,00KB)