Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

USC-13

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000;

-Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.2064 z późn.zm.);

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej

2. Załączniki:

· oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności

( w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał

się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przedstawić dokument,

stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone),

· oryginał świadectwa na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE)

nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

· urzędowe tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane

przez tłumacza przysięgłego,

· jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pisemne upoważnienie do załatwienia sprawy

3. Do wglądu:

· dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

II. OPŁATY:

· za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa – 11 zł

· za pełnomocnictwo – 17 zł (pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty w przypadku wstępnych,

zstępnych, małżonka lub rodzeństwa)

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: POLUPLPR, IBAN: PL 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002

Osoby występujące do Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach z wnioskiem w określonej sprawie, obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

zgodnie z art. 35 kpa nie później niż w ciągu miesiąca od chwili przyjęcia podania.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

W trybie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia innych państw członkowskich, które zostały wydane po 1 maja 2004 roku (orzeczenia wydane przed 1 maja 2004 r. podlegają uznaniu przez sąd polski).

VII. ZAŁĄCZNIKI:

DOCwniosek o wpisanie rozwodu zagranicznego.doc (26,50KB)
DOCpełnomocnictwo_wpisanie wzmianki o rozwodzie.doc (29,00KB)