Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

USC 12

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U z 2016, poz.10 z późn. zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma być przekazany.

II. FORMA WNIOSKU:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać:

• imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

• wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

• numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnośći, zwany „numerem PESEL”, jeżeli został nadany;

• imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

• wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

• adres do korespondencji wnioskodawcy

• uzasadnienie,

• oświadczenie wnioskodawcy , że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

2. W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

3. Gdy zmiana dotyczy małoletniego dziecka należy dodatkowo dołączyć:

• pisemną zgodę drugiego rodzica na zmianę imienia lub nazwiska dziecka

• pisemną zgodę dziecka na zmianę imienia lub nazwiska , jeżeli ukończyło 13 lat

• postanowienie sądu (do wglądu), jeżeli drugi rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej albo zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka wydał sąd opiekuńczy,

• dokument zawierający nr PESEL dziecka (dowód osobisty dziecka, paszport lub zaświadczenie o nadaniu dziecku nr PESEL),

III. OPŁATY:

  • za wydanie decyzji - 37 zł

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3. Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/POLUPLPR, IBAN: PL 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002

Osoby występujące do Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach z wnioskiem w określonej sprawie, obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

zgodnie z art. 35 kpa nie później niż w ciągu miesiąca od chwili przyjęcia podania.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC.

VII. ZAŁĄCZNIKI:

DOCXwniosek o zmianę imienia i nazwiska w trybie administracyjnym.docx (18,04KB)
DOCzgoda dziecka_zmiana nazwiska.doc (27,00KB)