Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA

USC 11

Podstawa prawna: art. 18, 22 ,32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 1741 ze zm.), w związku z art 72-83 i 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 2082 z późn.zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wpisanie do aktu w formie wzmianki dodatkowej treści oświadczenia uznania ojcostwa.

• do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców (dowody osobiste) oraz dziecka jeżeli ukończyło 13 lat.

• do wglądu: karta ciąży- wymagana w przypadku rejestracji oświadczenia o uznaniu dziecka poczętego

II. ETAPY ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 etap
1)  rodzice dziecka zgłaszają się osobiście ( razem ) do urzędu stanu cywilnego (USC)
2) Kierownik USC przenosi niezbędny akt stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych lub występuje do innego USC o jego przeniesienie
2 etap
1) Kierownik USC sporządza protokół o uznaniu ojcostwa
2)  rodzice zapoznają się z protokołem i z informacją dot. różnic pomiędzy uznaniem ojcostwa, a przysposobieniem dziecka
3)  Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca oraz wyrażeniu zgody na uznanie przez matkę dziecka
4)  protokół o uznaniu ojcostwa podpisują rodzice dziecka oraz Kierownik USC.

III. OPŁATY:

• Przyjęcie oświadczenia - zwolnione z opłaty skarbowej.

IV.FORMA ZAŁATWIENIA

• Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu)

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

• Niezwłocznie.

• Do 7 dni

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2

tel. (77) 403 17 11

e-mail: usc@komprachcice.pl

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

VIII. UWAGI:

1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.

3. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego, a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym się ta osoba posługuje.

5. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.

6. Wzór protokołu uznania ojcostwa oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://mswia.gov.pl