Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

USC 10

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt 3 i 4, art 49 ust. 1-3 i art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z.2015 r., poz. 194)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

• Zaświadczenie wydane jest dla osoby, której akt dotyczy.

2. Dokument tożsamości strony:

• dowód osobisty lub paszport – do wglądu

3. Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania na oświadczeniu.

II. OPŁATY:

• Opłata skarbowa od wydania: zaświadczenie o stanie cywilnym – 38,00 zł

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: POLUPLPR, IBAN: PL 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002

Osoby występujące do Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach z wnioskiem w określonej sprawie, obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

• Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Komprachcicach) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

• Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

• Zażalenie na postanowienie kierownika USC o odmowie wydania zaświadczenia składane jest do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

VI. UWAGI:

• Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

• Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

• W sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym nie wymaga się przedstawiania albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia, występuje do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o zmigrowanie aktu stanu cywilnego.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, niezwłocznie przekazuje sporządzony odpis aktu stanu cywilnego kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który o taki odpis wystąpił. Następnie kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,  sporządza je i przekazuje wnioskodawcy.

VII. ZAŁĄCZNIKI:

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf (86,94KB)