Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Rok 2016

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

  XII.70.2016
27.01.2016
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komprachcice w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie  kryteriów poz. 241
z dnia 29 .01.2016

 

  XII.72.2016
27.01.2016
opłaty prolongacyjnej poz. 242
z dnia 29.01.2016

 

  XII.73.2016
27.01.2016

wprowadzenia na terenie gminy Komprachcice opłaty targowej oraz zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek dziennych opłaty targowej

poz. 243
z dnia 29.01.2016

 

  XII.74.2016
27.01.2016

powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice

poz. 244
z dnia 29 .01.2016

 

  XIV.81.2016
31.03.2016

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Komprachcice na 2016 rok

poz. 794
z dnia 6 .04.2016

 

  XIV.82.2016
31.03.2016

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 795
z dnia 6.04.2016

 

  XV.89.2016
9.05.2016

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Komprachcice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komprachcice udostępnianych operatorom i przewoźnikom drogowym oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

poz. 1086
z dnia 13.05.2016

 

  XVI.94.2016
29.06.2016

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 1457
z dnia 5.07.2016

 

  XVI.95.2016
29.06.2016

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice

poz. 1458
z dnia 5.07.2016

 

  XVI.96.2016
29.06.2016

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 1459
z dnia 5.07.2016

 

  XVI.101.2016
29.06.2016

zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom

poz. 1460
z dnia 5.07.2016

 

  XVII.106.2016
18.08.2016

zmiany uchwały nr  XVI.101.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom

poz. 1764
z dnia 22.08.2016

 

  XVIII.110.2016
22.09.2016

określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020

poz. 1957
z dnia 28.09.2016

 

  XVIII.113.2016
22.09.2016

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter należności cywilnoprawnych, przypadających Gminie Komprachcice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego

poz. 1958
z dnia 28.09.2016

 

  XVIII.115.2016
22.09.2016

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat

poz. 1959
z dnia 28.09.2016

 

  XIX.118.2016
7.11.2016

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

poz. 2382
z dnia 14.11.2016

 

  XIX.119.2016
7.11.2016

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

poz. 2383
z dnia 14.11.2016

 

  XXI.141.2016
14.12.2016

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Komprachcice,
a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

poz. 2785
z dnia 20.12.2016

 

  XXI.142.2016
14.12.2016

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice-Żerkowice

poz. 41
z dnia 3.01.2017

 

  XXI.144.2016
14.12.2016

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

poz. 2786
z dnia 20.12.2016
    XXI.145.2016
14.12.2016

zmiany uchwały Nr XXX/192/14 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice

poz. 2787
z dnia 20.12.2016