Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

USC-07

Podstawa prawna: art. 76-79 oraz 85 usta wy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz.1741 ze zm.) w związku z art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.2082)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Dokument stwierdzający tożsamość do wglądu (dowód osobisty, paszport).

2. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć:

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego

Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, polski sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia ww. dokumentu,

- wszystkie dokumenty wydane w języku obcym winny być złożone wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

3. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC – na wniosek stron

Opłata dodatkowa 1000 zł - za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC (z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym).

II. OPŁATY:

· za sporządzenie aktu małżeństwa – 84zł,

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: POLUPLPR, IBAN: PL 09 8898 0003 2000 0000 0752 0002

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie zapewnienia przedślubnego - niezwłoczne.

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od daty złożenia pisemnego zapewnienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach. Odwołanie wnosi się w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu do Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach w celu złożenia zapewnień.

2. Rezerwacja terminu ślubu możliwa na rok wcześniej - tel. (77) 403-17-11

3. Pozostałe informacje można uzyskać pod adresem strony: https://obywatel.gov.pl