Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM

USC-06

Podstawa prawna: art. 76-79 oraz art. 81-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.) w związku z art. 1 § 2 i 3, art. 3-30 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2082 z późn. zm.) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.

(Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),

cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć:

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa, - dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe ( Dz.U. Nr 80,poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 8270 jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, polski sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia ww. dokumentu.

 •wszystkie dokumenty wydane w języku obcym winny być złożone wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

2.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:               

• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł, (wpłata na konto urzędu miejsca zawarcia małżeństwa)

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 62 1020 3668 0000 5802 0015 7057 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 62 1020 3668 0000 5802 0015 7057

Osoby występujące do Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach z wnioskiem w określonej sprawie, obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Przyjęcie zapewnienia przedślubnego – niezwłocznie.

2. Wydanie zaświadczenia - termin do ustalenia z osobami zawierającymi małżeństwo.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

VI. UWAGI:

1. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa traci ważność po upływie sześciu miesięcy od daty jego wystawienia.

2. Akt małżeństwa sporządza się na podstawie zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia o zawarciu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, sporządzonego przez duchownego. Zaświadczenia winny być przekazane przez duchownego do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa.

3. Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, odbiór odpisu skróconego aktu małżeństwa w pokoju nr 2.