Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

USC-04

Podstawa prawna: art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. )

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka:

- w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,

- w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka

  • matka lub ojciec dziecka, którzy mają ukończone 16 lat i nie zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych,
  • przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) lub opiekun matki - w pozostałych sytuacjach np. jeśli matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych.

Urodzenie dziecka można zgłosić samodzielnie lub za pomocą pełnomocnika.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:

2. Dowody osobiste lub paszporty.

3. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).

4. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

-sporządzenie aktu urodzenia oraz 1 odpis skrócony po sporządzeniu aktu urodzenia – zwolnione z opłaty skarbowej,

-opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 62 1020 3668 0000 5802 0015 7057 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 62 1020 3668 0000 5802 0015 7057

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach. Odwołanie wnosi się w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.