Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zasady wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1324 z późn. zm.).

Wniosek o wpis do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczeni o dokonaniu wpisu do rejestru.

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Zasady dokonywania zmian w rejestrze

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach dołączonych do wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z rejestru

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

  • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;   
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Zasady odmowy wpisu podmiotu do rejestru

Odmowa wpisu do rejestru następuje w przypadku, gdy:

  • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem:  https://empatia.mpips.gov.pl/

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony jest przez Wójta Gminy Komprachcice i publikowany na stronie internetowej https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl/lista/zk?nts=31609042