Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

Numer karty:

USC-01

Krok po kroku:
 1. Uzupełnij wniosek o wydanie odpisu (wniosek do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego).
 2. Złóż wniosek w siedzibie urzędu, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty i dokonaj opłaty skarbowej. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub dokonać  przelewu na rachunek bankowy.
 3. Zabierz dowód osobisty do wglądu

Wniosek w formie dokumentu elektronicznego można złożyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie odpisu
 • Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
 • Dowód osobisty do wglądu
Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • 22 zł - odpis skrócony, wielojęzyczny
 • 33 zł - odpis zupełny

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego wydawane w sprawach wymienionych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach lub wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Odbiór osobiście lub na adres wskazany we wniosku

Termin załatwienia sprawy:

Odpis wydaje się w terminie 7 dni (jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w tutejszych księgach stanu cywilnego lub w terminie 10 dni (gdy akt stanu cywilnego znajduje się w księgach stanu cywilnego prowadzonych przez inne USC.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Komprachcicach, przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, pełnomocnik oraz osoba,  która wykaże interes prawny, sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 3. Interes prawny zachodzi wtedy, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Interes prawny należy wykazać przez przedstawienie dokumentów, wskazujących na to, że odpis jest niezbędny w konkretnej sprawie, np.  wezwanie sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazania potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
 4.  Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych, natomiast odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.
 5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 6. Od 1 marca 2015r. istnieje możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w innym USC. Zamówiony dokument można odebrać po około 10 dniach roboczych (taki czas ma USC miejsca zdarzenia na przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego).
 7. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1741).

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

4. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz. 1114).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych w zakresie rejestracji stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz.U z 2015r., poz.194).

Załączniki:

PDFWniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf (39,75KB)

PDFPełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek składany jest przez Pełnomocnika.pdf (40,52KB)