Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

ZASADY :

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się na stronie:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2  

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

 • 1 FOTOGRAFIA kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

          DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

 • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

WZÓR FOTOGRAFII :

https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

 • dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

Termin i sposób załatwienia

WNIOSEK SKŁADA:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku : zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

U W A G A:

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, do którego został przesłany wniosek, po upływie 30 dni licząc od daty wpływu wniosku do urzędu.

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie: 

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy                                                   

Dowód odbiera :

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )
 • rodzic / opiekun prawny / kurator - (TEN RODZIC, KTÓRY PRZESŁAŁ WNIOSEK) wraz osobą powyżej 5 roku życia, której dowód dotyczy

Osoba odbierająca dowód przedkłada :

 • dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego ),
 • jeśli były wymagane i załączono do elektronicznego wniosku oryginały dokumentów o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą, zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej.

 

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłosić na elektronicznym formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego korzystając ze strony epuap.gov.pl TYLKO w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/zgloszenie-utraty-lub-uszkodzenia-dowodu-osobistego-2

Uszkodzony dowód osobisty należy przekazać do właściwego urzędu osobiście lub pocztą.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na ŻĄDANIE, NIEODPŁATNIE.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.