Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NADANIE PESEL-a

NADANIE NUMERU POWSZECHNEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI LUDNOŚCI    ( PESEL )

 

Wymagane dokumenty

Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Urząd Gminy Komprachcice jest właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy lub w braku miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę na terenie gminy Komprachcice.    

Wniosek składa się na załączonym formularzu i powinien zawierać:

- wskazanie podstawy prawnej;

- dokumenty potwierdzające wskazane dane;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.1191)

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL(1).pdf (623,79KB)