Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

    - złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

    - przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową wnosi się do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy

PKO BP I O/OPOLE     

62 1020 3668 0000 5802 0015 7057  

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od  organów Policji, Sądów, organów  paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub  Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Podstawa prawna

ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1397) - w tym : art. 35 lub 31 ust. 1ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j  Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Komprachcice.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Iwona Bartos
 • opublikowano:
  03-03-2015 11:36
  przez: Iwona Bartos
 • zmodyfikowano:
  16-01-2020 09:37
  przez: Iwona Bartos
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 3530
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl