Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty :

- podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

- wypełniony i podpisany formularz  meldunkowy,

- do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Podstawa prawna

ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.1191), w tym. art. 31 ust. 1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.2000)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Komprachcice.

Inne informacje

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu,  do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.