Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty :

- podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

- wypełniony i podpisany formularz  meldunkowy,

- do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:

PKO BP I O/OPOLE     

62 1020 3668 0000 5802 0015 7057  

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania Wydział Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Podstawa prawna

ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1387), w tym. art. 31 ust. 1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2096 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Komprachcice.

Inne informacje

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu,  do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2015
  przez: Iwona Bartos
 • opublikowano:
  03-03-2015 11:35
  przez: Iwona Bartos
 • zmodyfikowano:
  16-01-2020 09:34
  przez: Iwona Bartos
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 3522
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl