Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Podstawa prawna

- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz.2142, 2236, z 2023 poz.412),

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz.2000).

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Opolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Komprachcice.