Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Rok 2014

 

 

 
Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
 

XXVIII/176/14
23.01.2014

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej;

poz. 210
z dnia 28.01.2014

XXVIII/177/14
23.01.2014

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

poz. 217
z dnia 29.01.2014

XXVIII/178/14
23.01.2014

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego;

poz. 218
z dnia 29.01.2014

XXVIII/181/14
23.01.2014

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

poz. 220
z dnia 29.01.2014

XXVIII/182/14
23.01.2014

zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej.

poz. 221
z dnia 29.01.2014

XXIX/185/14
6.03.2014

nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice

poz. 702
z dnia 12.03.2014

XXIX/187/14
6.03.2014

uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

poz. 703
z dnia 12.03.2014

XXIX/191/14
6.03.2014

dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Komprachcice do stanu faktycznego.

poz. 705
z dnia 12.03.2014

XXX/192/14
30.04.2014

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice;

poz. 1255
z dnia 8.05.2014

XXX/195/14
30.04.2014

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

poz. 1256
z dnia 8.05.2014

XXXI/204/14
11.06.2014

nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Ochodze

poz. 1576
z dnia 27.06.2014

XXXII/209/14
11.09.2014

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

poz. 2064
z dnia 19.09.2014

XXXII/209/14
11.09.2014

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina

poz. 2065
z dnia 19.09.2014

XXXIII/216/14
30.10.2014

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

poz. 2422
z dnia 6.11.2014

XXXIII/217/14
30.10.2014

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

poz. 2423
z dnia 6.11.2014