Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Komprachcicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach         
46-070 Komprachcice, ul. Opolska 1

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie: co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

6. nieposzlakowana opinia,

7. staż pracy: co najmniej 2 lata 

 

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,

2. znajomość podstawowych ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz o systemie informacji oświatowej,

3. znajomość zagadnień związanych z obsługa kancelaryjną i archiwum zakładowym,

4. biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu biurowego Open Office,

5. umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta

1. prowadzenie akt osobowych pracowników przedszkola,

2. współpraca z dyrektorem w zakresie prowadzenia spraw socjalno- bytowych pracowników,

3. prowadzenie rejestru odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej i terminowe zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i środki ochrony osobistej,

4. obsługa poczty elektronicznej i urządzeń elektrotechnicznych.

5. przygotowywanie okresowych sprawozdań statystycznych do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Opolu, Głównego Urzędu Statystycznego,

6. prowadzenie księgi inwentarzowej i księgozbioru i kartotek magazynowych pozaksięgowych środków trwałych,

7. uczestniczenie w inwentaryzacji i kasacji składników majątkowych i pozaksięgowych,

8. zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy przedszkola,

9. rejestracja i opisywanie faktur,

10. pobieranie z Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach zaliczek na zakupy gotówkowe wyposażenia i terminowe rozliczanie się z nich na podstawie przedstawionych faktur i rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora,

11. odpowiedzialność  terminowość dokonywania przeglądów technicznych obiektu, urządzeń   i sprzętu ppoż. i za realizację tych zadań.                                                                                                                                                  

12. prowadzenie księgi wychowanków                                                                                                                    

13. prowadzenie składnicy akt jednostki

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice, ul. Opolska 1

2. Pomieszczenia zlokalizowane na piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,

3. Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,

4. Czas pracy – niepełny, 1/2 etatu, wymiar 20 godzin tygodniowo.

 

V. Informacja o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,

4. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych,

7. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – DOCKWESTIONARIUSZ.doc (31,50KB)

8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926

ze zm.) na potrzeby naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  referent” można składać osobiście w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice ul. Opolska 1   w godzinach urzędowania jednostki, lub przesłać na adres: Przedszkole Publiczne w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice, ul. Opolska 1 w terminie do dnia 27.06.2014 r. do godziny 15.00 /decyduje data wpływu/.

 

Dokumenty złożone po terminie zostaną odesłane nadawcy bez rozpatrzenia.

 

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.komprachcice.pl /Przedszkole Publiczne w Komprachcicach oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym w Komprachcicach,             ul. Opolska 1

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 46 146.

                                                  

 

                                                       Dyrektor

                                                              Przedszkola Publicznego w Komprachcicach

                                                          Danuta Oborska