Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent  w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46- 070 Komprachcice:

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

    1. obywatelstwo polskie,

    2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    3. wykształcenie: wyższe ekonomiczne,

    4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

    5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

    6. nieposzlakowana opinia,

    7. co najmniej 2 letni staż pracy.

 II.  Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

 1. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,
 2. znajomość podstawowych  ustaw o samorządzie  gminnym , o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karty  Nauczyciela  oraz o systemie  informacji oświatowej,
 3. znajomość zagadnień związanych z obsługa kancelaryjną i archiwum zakładowym,
 4. biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu biurowego Open Oficce,
 5. umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole.

 III. Zakres  zadań  wykonywanych  na stanowisku samodzielnego  referenta

 1. kompletowanie niezbędnych dokumentów do sporządzania  list płac , naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne,
 2. ewidencjonowanie faktur (prowadzenie rejestru faktur),
 3. przygotowanie  dowodów księgowych  do księgowania i ich dekretacja,
 4. sporządzanie przelewów środków budżetowych,
 5. pomoc w sporządzaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 6. wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem inwentaryzacji jednostek objętych obsługą Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach,
 7. przyjmowanie korespondencji wpływającej,
 8. prowadzenie rejestru delegacji
 9. kontrola spełnienia obowiązku nauki  przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,
 10. prowadzenie bazy danych oświatowych (SIO) , weryfikacja  sprawozdań  sporządzonych i dostarczonych przez dyrektorów szkół,
 11. prowadzenie zakładowego archiwum,
 12. obsługa programów komputerowych;  finansowo – księgowych, płacowych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 1. Miejsce  Pracy: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice
 2. Pomieszczenia zlokalizowane na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 3. Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,
 4. Czas pracy – peny wymiar 40 godzin  tygodniowo.

V.  Informacja o wskaźniku  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
 4. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz z korzystania z pełni praw publicznych,
 7. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie - DOCKWESTIONARIUSZ.doc (31,50KB)
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich   danych  osobowych zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r.  Nr 101,poz. 926 ze zm.)  na potrzeby naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  samodzielny referent”  można składać osobiście w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach w  godzinach urzędowania Zespołu  lub przesłać na adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice w terminie do dnia  24.06.2014 r. do godziny 15.30  /decyduje data wpływu/.

Dokumenty złożone po terminie  zostaną odesłane nadawcy bez rozpatrzenia.

Wyłonieni kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.komprachcice.pl / obsluga- oswiaty  oraz na tablicy ogłoszeń
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/403-17-20.

 

 

                                                          Kierownik

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach

                                                         -/-

                                                   Anna Białoskórska