Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2013

 

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie

 

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XIX/116/13 31.01.2013

ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

poz. 516
z dnia 19.02.2013 r.

XIX/123/13 31.01.2013

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice

poz. 394
z dnia 05.02.2013 r.

XXI/134/13 22.03.2013

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2013

poz. 968
z dnia 16.04.2013 r.

XXI/136/13 22.03.2013

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

poz. 969
z dnia 16.04.2013 r.

XXII/137/13 23.05.2013

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 1327
z dnia 06.06.2013 r.

XXII/138/13 23.05.2013

zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 1328
z dnia 06.06.2013 r.

XXIII/148/13 28.06.2013

nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice

poz. 1616
z dnia 05.07.2013 r.

XXIII/149/13 28.06.2013

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

poz. 1652
z dnia 08.07.2013 r.

XXIII/151/13 28.06.2013

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

poz. 1653
z dnia 08.07.2013 r.

XXV/155/13 10.10.2013

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina

poz. 2239
z dnia 17.10.2013 r.

XXV/156/13 10.10.2013

zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej

poz. 2240
z dnia 17.10.2013 r.

XXV/158/13 10.10.2013

przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową instytucję kultury oraz nadania jej Statutu

poz. 2241
z dnia 17.10.2013 r.

XXV/159/13 10.10.2013

zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice

poz. 2242
z dnia 17.10.2013 r.

XXV/160/13 10.10.2013

zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

poz. 2243
z dnia 17.10.2013 r.

XXV/161/13 10.10.2013

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

poz. 2244
z dnia 17.10.2013 r.

XXVI/163/13 28.11.2013

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

poz. 2637
z dnia 04.12.2013 r.

 

 

XXVI/166/13 28.11.2013

nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice

poz. 2639
z dnia 04.12.2013 r.

XXVI/167/13 28.11.2013

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat

poz. 2640
z dnia 04.12.2013 r.