Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach

 

Dyrektor

Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach  
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- referent administracyjny

w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
w wymiarze 1/2 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka,
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, oprogramowania związanego z e-szkołą np. aplikacja Sekretariat,
 3. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą,
 5. kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność,
 6. mile widziane doświadczenie w pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 2. przeglądanie stron internetowych i skrzynki e- mail, prowadzenie korespondencji elektronicznej,
 3. prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
 4. prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
 5. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,
 6. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 7. prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
 8. prowadzenie rejestrów dotyczących badań okresowych,
 9. prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli,
 10. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym (księgi ewidencji dzieci, księgi uczniów, zakładanie i archiwizowanie arkuszy ocen; załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i ich przejściem do innej placówki),
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów,
 13. prowadzenie archiwizacji dokumentów,
 14. prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń,
 15. zamawianie materiałów, druków, sprzętu biurowego,
 16. wykonywanie sprawozdań dotyczących placówki wynikających z odrębnych przepisów,
 17. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

4. Wymagane dokumenty:

1)  dokumenty niezbędne:

 1. kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 3. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referent administracyjny,

2)  dokumenty dodatkowe:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

              Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w gimnazjum w terminie do dnia 13 sierpnia 2013r. (do godz. 14:00), liczy się data wpływu lub przesłać pocztą na adres:

Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Szkolna 18
46 - 070 Komprachcice

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent administracyjny".

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przeprowadzenie konkursu odbędzie się 14 i 16 sierpnia w gimnazjum w Komprachcicach.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.komprachcice.pl/


             Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

Komprachcice, dnia 02 sierpnia 2013r.                           Dyrektor Publicznego Gimnazjum           

                                                                                              im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  

                                                                                                               w Komprachcicach