Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nowy system gospodarowania odpadami

I n f o r m u j e m y,  że od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami.

W tym zakresie Rada Gminy Komprachcice podjęła następujące uchwały:

  1. uchwała Nr XVII/105/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice ze zmianą – uchwała nr XXII/138/13 z dnia 23 maja 2013r.,
  2. uchwała nr XVII/104/12 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. uchwała nr XVIII/109/12 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
  4. uchwała nr XIX/123/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze  Gminy Komprachcice
  5. uchwała nr XXII/137/13 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
  6. uchwała nr XXV/159/13 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice.

Przetarg w zakresie odbierania i zagospodarowania  odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych wygrała firma REMONDIS Opole Sp. z o. o. Firma ta będzie nas obsługiwać przez kolejne 30 miesięcy tj. do 31 grudnia 2015r.

Wymiana i uzupełnianie pojemników, odbywać się będzie w miesiącu lipcu, a także na bieżąco wg. potrzeb. Zgłoszenia należy kierować do  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach (ZGKiM), przy ul. Rolniczej 6, tel. 77/4646234 lub 77/4646258. W pierwszej kolejności wyposażane będą posesje, które jeszcze nie posiadają pojemników. W lipcu firma Remondis dostarczy harmonogramy, dokona wymiany i uzupełnienia pojemników. Na terenie ZGKiM zostanie wkrótce utworzony Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK – punkt do którego mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddawać następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, odpady segregowane).

Właściciele lub zarządcy nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji na odbiór odpadów będą także objęci wywózką odpadów z ich nieruchomości, z tym, że dla nich zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i zostanie wydana decyzja administracyjna, w której będzie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjęta uchwałą Nr XVIII /109/13  Rady Gminy Komprachcice w dniu 12 grudnia 2012 r. miesięczna stawka 13,60 zł  od mieszkańca  (odpady segregowane ) po okresie 3 miesięcy zostanie poddana analizie w celu rozeznania możliwości ewentualnego obniżenia przyjętej przez Radę Gminy stawki opłaty.

Bardzo ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy, zobowiązani do złożenia deklaracji potraktowali powyższe zasady poważnie i rzetelnie określili liczbę osób zamieszkałych na danej posesji.

 

W drugiej połowie lipca będą również dostarczane nakazy płatnicze za odebrane odpady. Nakazy płatnicze za odpady komunalne dostarczą pracownicy ZGKiM. Każdy płatnik będzie posiadał indywidualny nr konta do regulowania należności. Opłaty należy dokonywać na wskazane konto do dnia 15-go każdego następnego miesiąca, którego dotyczyła usługa ( np. za miesiąc lipiec  - do 15 sierpnia).

Wobec osób zalegających z zapłatą prowadzona będzie windykacja  należności zgodnie z zasadami egzekucji należności finansowych.

Gmina Komprachcice nie objęła nowym systemem nieruchomości niezamieszkałych (tj. cmentarze, zakłady pracy, ogrody działkowe, placówki oświatowe itp.). Podmioty te będą zawierać umowy  bezpośrednio z Firmą  wywozową wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy w Komprachcicach.

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami w imieniu Wójta realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach. Wszelkie informacje w tym zakresie udzielane są pod nr tel. 77/4646234 lub 77/4646258

Na sesji Rady Gminy Komprachcice w dniu 28 czerwca 2013 r. podjęto uchwałę Nr XXIII/149/13 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po uprawomocnieniu się uchwały zamieszczonej poniżej będzie można zlecić usługi dodatkowe, wyszczególnione w uchwale, na podstawie osobnego zlecenia na odpowiednim druku. Wszelkie formalności z tym związane będzie można również zrealizować w siedzibie ZGKiM w Komprachcicach, przy ul. Rolniczej 6.

W załączeniu zamieszczamy do pobrania harmonogramy wywozu odpadów oraz zasady segregacji. 

PDFHarmonogramy II połowa 2013.pdf (45,16KB)

DOCHarmonogramy II połowa 2013.doc (209,00KB)

PDFZasady segregacji.pdf (46,59KB)

DOCZasady segregacji.doc (40,00KB)

 

Uwaga!

Do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice obowiązują uchwały:

  1. Nr XIX/123/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013r

  2. Nr XXV/159/13 z dnia 10 października 2013

PDFDeklaracja.pdf (79,94KB)