Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta RP 2010

 

Informacja  o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zasady udziału w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone są ustawą z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) .

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.

 1. Pełnomocnictwo do głosowania -  DOCWniosek o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania (58,50KB)

Nowelizacja ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) wprowadziła zmiany w przepisach, umożliwiające ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

1.      wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo wyborcy posiadający inne równoznaczne orzeczenie organu rentowego, lub

2.      wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba:        DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (53,50KB)

1.      wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, lub

2.      posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 
Pełnomocnikiem nie może być:

1.      osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

2.      mężowie zaufania,

3.      kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Wójta Gminy. Wniosek składa się na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy (pok. 3). Wniosek taki należy złożyć najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010r.

Do wniosku należy dołączyć:

1.      pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (również na specjalnym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy)

2.      kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, (nie dotyczy wyborców, którzy ukończyli 75 lat)

3.      kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli jest konieczne)

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania. Termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa ustala się z pracownikiem Urzędu Gminy Komprachcice.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 15.06.2010 r. może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych.
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. w terminie do 10.06.2010 r. może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.
Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa od 30.05.2010 r. do 06.06.2010 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego
zakwaterowania po tym terminie.

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: w dniu pierwszego głosowania oraz w dniu ponownego głosowania.
Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę - jeśli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przed I turą wyborów do dnia 18.06.2010 r., a przed ewentualna II turą
do dnia 2.07.2010 r.

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
Spis wyborców jest udostępniany, do wglądu w tut. Urzędzie w terminie od 07 do 18.06.2010 r. w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Komprachcicach, ul.Kolejowa 3, pok. Nr 3
Godziny pracy :

Poniedziałek 8:00-17:00     Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30        Piątek 7:30-14:30                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.
Udostępnianie spisu wyborców następuje natychmiast.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2000 r. Nr 72, poz.849 ze zm.);
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 65 , poz.405)

Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do Wójta Gminy w Komprachcicach reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu. Reklamację rozpatruje się w ciągu 48 godziny od jej wniesienia.
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tutejszego Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 

Zarządzenie nr 274/10 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Komprachcice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

PDFZarządzenie nr 274-10 - tablice ogloszen.pdf (29,67KB)

 

 Zarządzenie nr 286/10 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

PDFZarządzenie nr 286-10 powolanie OKW.pdf (29,83KB)