Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

      W dniu 24 kwietnia 2003 r. weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. Nr poz.571). Ustawa ta umożliwia ubieganie się podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w tym organizacjom pozarządowym), realizującym zadania publiczne, o przyznanie dotacji na ich realizację. Przekazywanie dotacji na zadania publiczne odbywa się poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert organizowanego przez organ administracji publicznej.

      Podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego (w tym organizacja pozarządowa) może również z własnej inicjatywy złożyć wniosek na realizację zadania publicznego. Po rozpatrzeniu zasadności i korzyści wynikających z realizacji zadania Wójt Gminy Komprachcice ogłasza otwarty konkurs ofert na wnioskowane zadanie publiczne.

Etapy przekazania przez Wójta Gminy zadań do realizacji organizacjom pozarządowym: 
  1.  Określenie przez Radę Gminy kwoty wydatków w budżecie gminy na realizację określonego zadania.
  2.  Ogłoszenie przez Wójta Gminy otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego.
  3.  Złożenie w siedzibie Urzędu Gminy oferty zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). 
  4. Weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i rachunkowym przez Komisje Konkursowe powołane zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Sporządzenie protokołu zawierającego uzasadnienie wyboru oferty lub ofert i przedłożenie go do akceptacji Wójtowi Gminy.
  5. Zawarcie umowy z Zleceniobiorcą, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). 
  6. Zadania zawarte w umowie uznaje się za zrealizowane po zaakceptowaniu sprawozdania zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). 

Zarządzenie WG w sprawie powołania Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Dokumenty do pobrania: