Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stypendia

nowa podstrona, dodana 2011-06-03


  

Uchwała Nr XXXIII/247/10
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 5 listopada 2010r.

 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice.


 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591,z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r.Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r.Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337,z 2007r.Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974 i Nr173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230)oraz w oparciu o art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 , Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 , Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 ,Nr 235, poz. 1618 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 , Nr 219,poz.1705,z 2010r.Nr 44,poz.250,Nr 54,poz.320) Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje:

 
§ 1
 
Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice jak w załączniku do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr XXI/158/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice zmieniona uchwałą Nr XXXIII/248/06 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 września 2006 roku i uchwałą Nr XXIV/191/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 roku .
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2011r

 


 


  
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/247/10
Rady Gminy w Komprachcicach
z dnia 5 listopada 2010r.


 
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice

 

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
„Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice, zwany dalej ,,Regulaminem” określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego , formy udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.”
 
§ 2
 
I)Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
a)ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
b) uczniu, wychowanku i słuchaczu;– rozumie się przez to wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy
c)szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy;
d)kolegium - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy;
e)ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki wymienione w art.90b ust.2 pkt 2 ustawy;
f)dyrektorze szkoły - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń;
g)wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy;

 

 
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
 
 
§ 3
 
1.Wysokość stypendium przypadająca na jednego ucznia w danym roku szkolnym oraz termin jego wypłaty ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej. Ustalenie wysokości stypendium szkolnego następuje w zależności od:
  1. Sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin z tym, że:
  1. nie powinno ono przekraczać miesięcznie 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.), jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest równy lub przekracza 80%, nie więcej jednak niż 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64, poz. 359 ze zm.),
  2. nie może ono przekraczać 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.), jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest niższy niż 80% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
2. Łączna kwota przyznanych w danym roku stypendiów oraz zasiłków szkolnych nie może przekroczyć kwoty środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa. W przypadku, gdy wysokość tych środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb stypendialnych, stypendia szkolne przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom o najniższych dochodach na osobę w rodzinie oraz uczniom, w rodzinach, których występują ponadto co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 90 d ust. 1 ustawy.

 
3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłużej niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
4. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w § 3, miesięcznie lub jednorazowo w terminach:
a)do 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,
b)do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.


 
5. W decyzji o przyznaniu stypendium lub zasiłku ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.
6. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego.


 
Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego

 
 
§ 4
 
1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
a)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,a w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę;

 
b)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycia kosztów abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej;

 
c)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.,

 
d)świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Komprachcice uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 
3. Stypendium udzielone w formach określonych w ust 1 realizowane jest:
a)poprzez refundację poniesionych kosztów – na podstawie dokumentów potwierdzających zakup przedłożonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach po zaakceptowaniu ich przez dyrektora szkoły. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Komprachcice podmioty, dokumenty potwierdzające zakup przedkładane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach celem ich akceptacji.
b)w przypadku przyznania stypendium w formie świadczenia pieniężnego –poprzez wypłatę gotówką w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osobie składającej wniosek .
4. W przypadku otrzymania stypendium pieniężnego wnioskodawca zobowiązany jest przechowywać dokumenty potwierdzające wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne prze 1 rok od daty przyznania stypendium oraz przedstawiać je na każdorazowe żądanie organu przyznającego świadczenie.

 
 
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 
 
§ 5
 
1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
a)pełnoletniego ucznia
b)rodziców (prawnych opiekunów)
c)dyrektora szkoły
2. Stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.
 
§ 6
 
O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
a)miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz 728 ze zm.);
b)zamieszkuje na terenie gminy Komprachcice.

 
§ 7
 
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku, który należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach ul. Bilińskiego 2 .
 
§ 8
 
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:
a)dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zm.), dotyczące miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 
b)w przypadku gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 
§ 9
 
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego , a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
 
Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 
 
§ 10
 
1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
a)pełnoletniego ucznia
b)rodziców (prawnych opiekunów)
c)dyrektora szkoły
2. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.
 
§ 11
 
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Poprzez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:
1)pożar, powódź i spowodowane przez inne zjawiska atmosferyczne;
2)nagłą śmierć lub chorobę rodzica lub prawnego opiekuna,
3)inne zdarzenia losowe, które powodują znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 
§ 12
 
1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, o którym mowa w § 11 ust. 2.

 


 
2. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach ul. Bilińskiego 2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie poświadczające chorobę lub wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję lub straż pożarną)
§ 13
 
 Wysokość zasiłku ustalana jest przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach z uwzględnieniem sytuacji materialnej ucznia i możliwości finansowych przyznającego zasiłek w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 
§ 14
 
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
2. Zasiłek szkolny w formie pomocy rzeczowej realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacji wydatków, po ich udokumentowaniu.


 
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
 
§ 15
 
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach w drodze zarządzania.
2. Wnioski należy pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
ul. Bilińskiego 2.