Urząd Gminy w Komprachcicach Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka Odpadami od 01.07.2013

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
 
W Gminie Komprachcice przyjęto stawkę od mieszkańca za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w wysokości 13,60 zł. Stawka ta obowiązuje dla mieszkańców prowadzących segregację tzn., gdy na posesji prowadzi się segregację następujących rodzajów odpadów:
- papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale zbieranych w pojemniku z „ żółta klapą",
- szkła w pojemniku zielonym.
W przypadku braku segregacji stawka ta wynosi 100% więcej tj. 27,20 zł
 
SEGREGUJESZ ODPADY = PŁACISZ MNIEJ
 
W ramach w/w stawki odpady będą odbierane w następujący sposób:
1. niesegregowane odpady komunalne:
a) z nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osób - jeden pojemnik o pojemności 80 l. co 2-tygodnie,
b) z nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l. co 2-tygodnie,
c) z nieruchomości zamieszkałej przez 5-8 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l. co 2-tygodnie,
d) z gospodarstw 9 osobowych i większych - jeden pojemnik o pojemności 240 l. odbierany, co 2-tygodnie oraz dodatkowo jeden pojemnik 120 l. na odpady zmieszane na każde kolejne 4 osoby odbierany, co 2-tygodnie.
2. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów:
a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale:
- z nieruchomości 1-2 osobowych jeden pojemnik o pojemności 240 I odbierany, co 8 tygodni
- pozostałe nieruchomości jeden pojemnik o pojemności 240 l. odbierany, co 4 tygodnie
- z nieruchomości 7 osobowych i większych - jeden pojemnik o pojemności 240 l. odbierany, co 4-tygodnie oraz dodatkowo jeden pojemnik 240 l. na każde kolejne 5 osób odbierany, co 4-tygodnie;
b) odpady szklane:
- z gospodarstw 7 osobowych i większych -jeden pojemnik o pojemności 120 I odbierany, co 12-tygodni oraz dodatkowo jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane na każde kolejne 5 osób odbierany, co 12-tygodni;
- pozostałe nieruchomości -jeden pojemnik o pojemności 120 l. co 12 tygodni
Poza tym w ramach stawki zagwarantowany jest wywóz z posesji następujących rodzajów odpadów:
- odpadów wielkogabarytowych, w tym zużyty sprzęt RTV i AGO, wywóz opon (w ilości do 4 szt.) - 2 razy w roku (w okresie wiosennymi zimowym), zgodnie z harmonogramem, który zostanie dostarczony po wyborze wykonawcy.
Oprócz tego mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który zostanie utworzony w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach przy ul. Rolniczej 6.
Do PSZOK-u będzie można oddać nieodpłatnie - w ramach w/w stawki – następujące rodzaje odpadów:
a) szkło,
b) papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) zużyte opony.
Odbieranie odpadów w PSZOK-u odbywać się będzie na zasadzie ustalonego Regulaminu.
Gmina przekazywać będzie odpady jednemu odbiorcy wyłonionemu w drodze przetargu.
W imieniu Gminy zadania z zakresu gospodarki odpadami wykonywać będzie ZGKiM w Komprachcicach.
Opłata za odbiór odpadów 2013r. będzie naliczana na podstawie deklaracji, którą każdy właściciel, najemca, zarządca nieruchomości obowiązkowo powinien wypełnić i złożyć w siedzibie ZGKiM Komprachcice lub w Urzędzie Gminy Komprachcice najpóźniej do dnia 31 marca 2013 roku.
Planowany termin dostarczania deklaracji przez Gminę dla mieszkańców to luty/marzec 2013 r. po otrzymaniu akceptacji Nadzoru Prawnego w Opolu.
Deklarację należy wypełnić na wzorze przekazanym przez Gminę Komprachcice. Opłatę dla danej nieruchomości określi liczba faktycznie zamieszkałych mieszkańców, a nie mieszkańców zameldowanych na danej nieruchomości.
 
ZAMIESZKAŁY ≠ ZAMELDOWANY
Za właściciela nieruchomości rozumie się:
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców (w przypadku budynków wielorodzinnych), inne podmioty władające nieruchomością.
Nowy system odbioru wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r., dlatego też właściciele nieruchomości są zobowiązani rozwiązać aktualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z dniem 1 kwietnia 2013 r., aby do 1 lipca zakończył się trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy z przedsiębiorcą.
Aby ułatwić ten proces mieszkańcom wzór umowy wypowiedzenia zostanie dołączony do deklaracji. Pracownicy Gminy i ZGKiM będą również przyjmować umowy wypowiedzenia i bezpośrednio przekazywać właściwemu przedsiębiorcy.
Można to również zrobić samemu.
Zwiększone ilości odpadów nieobjęte stawką oraz regulaminem PSZOK-u będzie można oddać na zasadzie zlecenia, za dodatkową odpłatnością zgodnie z cenami przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu.
Systemem nie są objęte nieruchomości niezamieszkałe tj. placówki oświatowe, urzędy, zakłady prowadzące działalność gospodarczą itp. tj. wszystkie nieruchomości, na których nie mieszkają mieszkańcy.
 
 
 

PDFUlotka.pdf

 

PDFAnaliza stanu gospadarki odpadami za 2014 r..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-02-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  24-02-2013 09:43
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  27-07-2018 13:14
  przez: Regina Jurek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 8734
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl
strona www: komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×