Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2009

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2009

 

 

 

Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

XIX/158/09
26.02.2009

nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Domecko

Nr 20, poz. 332
z dnia 27.03.2009 r.

XX/163/09
31.03.2009

zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr 31, poz. 552
z dnia 5.05.2009 r.

XX/166/09
31.03.2009

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

Nr 27, poz. 461
z dnia 21.04.2009 r.

XXI/172/09
28.04.2009

zmiany uchwały Rady Gminy Komprachcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

Nr 39, poz. 705
z dnia 16.06.2009 r.

XXII/175/09
17.06.2009

nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dziekaństwo

Nr 48, poz. 825
z dnia 3.07.2009 r.

XXII/180/09
17.06.2009

ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Nr 56, poz. 939
z dnia 24.07.2009 r.

XXIII/182/09
8.09.2009

nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice i Polska Nowa Wieś

Nr 83, poz. 1232
z dnia 15.10.2009 r.

XXIV/191/09
29.10.2009

zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komprachcice

Nr 100, poz. 1416
z dnia 30.11.2009 r.

XXIV/192/09
29.10.2009

trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Nr 1, poz. 5
z dnia 12.01.2010 r.

XXIV/193/09
29.10.2009

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Nr 111, poz. 1682
z dnia 17.12.2009 r.

XXIV/196/09
29.10.2009

nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Ochodze

Nr 108, poz. 1585
z dnia 15.12.2009 r.

XXV/198/09
26.11.2009

określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 107, poz. 1545
z dnia 14.12.2009 r.

XXV/200/09
26.11.2009

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 107, poz. 1546
z dnia 14.12.2009 r.

XXV/201/09
26.11.2009

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

Nr 110, poz. 1657
z dnia 17.12.2009 r.

XXVI/206/09
17.12.2009

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Nr 13, poz. 213
z dnia 9.02.2010 r.

XXVI/209/09
17.12.2009

zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

Nr 6, poz. 87
z dnia 27.01.2010 r.