Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012

 

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Rok 2012

 

 

 
Nr uchwały Rady Gminy Komprachcice
z dnia
w sprawie
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
 

XII/67/12
28.03.2012

określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

poz. 701
z dnia 15.05.2012 r.

XII/68/12
28.03.2012

wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

poz. 549
z dnia 28.03.2012 r.

XII/69/12
28.03.2012

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2012

poz. 702
z dnia 15.05.2012 r.

XIII/73/12
24.05.2012

podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

poz. 908
z dnia 28.06.2012 r.

XIII/74/12
24.05.2012

podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

poz.909
z dnia 28.06.2012 r.

XIII/75/12
24.05.2012

ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

poz. 955
z dnia 05.07.2012 r.

XV/82/12
20.09.2012

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

poz. 1369
z dnia 09.10.2012 r.

XV/84/12
20.09.2012

nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice, Ochodze, Domecko

poz. 1370
z dnia 09.10.2012 r.

XVI/88/12
18.10.2012

nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice

poz.1523
z dnia 05.11.2012 r.

XVI/89/12
18.10.2012

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

poz. 1524
z dnia 05.11.2012 r.

XVI/90/12
18.10.2012

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

poz. 1528
z dnia 06.11.2012 r.

XVI/91/12
18.10.2012

nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach

poz. 1507
z dnia 29.10.2012 r.

XVI/92/12
18.10.2012

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie Gminy Komprachcice

poz.1629
z dnia 22.11.2012 r.

XVII/99/12
22.11.2012

określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

poz. 1899
z dnia 17.12.2012 r.

XVII/100/12
22.11.2012

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

poz. 1782
z dnia 13.12.2012 r.

XVII/101/12
22.11.2012

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

poz. 1783
z dnia 13.12.2012 r.

 

XVII/102/12
22.11.2012

obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2013

poz. 1784
z dnia 13.12.2012 r.

 

XVII/103/12
22.11.2012

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

poz. 1900
z dnia 17.12.2012 r.

 

XVII/104/12
22.11.2012

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

poz. 77
z dnia 10.01.2013 r.

 

XVII/105/12
22.11.2012

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice

poz. 209
z dnia 17.01.2013 r.

 

XVIII/109/12
12.12.2012

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

poz. 170
z dnia 16.01.2013 r.

 

XVIII/110/12
12.12.2012

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

XVIII/111/12
12.12.2012

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice

poz. 171
z dnia 16.01.2013 r.

 

XVIII/112/12
12.12.2012

nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Chmielowice

poz. 1962
z dnia 27.12.2012 r.