Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014

uchwała nr XXXIII/219/14 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała XXXIII.219.2014.pdf

uchwała nr XXXIII/218/14 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie scalania i podziału nieruchomości zlokalizowanych w Komprachcicach pomiędzy ulicami Piaskową i Sportową
PDFUchwała XXXIII.218.2014.pdf

uchwała nr XXXIII/217/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2423 z dnia 6.11.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.217.2014.pdf

uchwała nr XXXIII/216/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2422 z dnia 6.11.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.216.2014.pdf

uchwała nr XXXIII/215/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2421 z dnia 6.11.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.215.2014.pdf

uchwała nr XXXIII/214/14 w sprawie nadania tytułu "zasłużony dla Gminy Komprachcice" oraz nadania medalu okolicznościowego Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXIII.214.2014.pdf

uchwała nr XXXII/213/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Gminy Chrząstowice i Gminy Dąbrowa do spółki pod firmą Wodociągi i Kanlizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
PDFUchwała XXXII.213.2014.pdf

uchwała nr XXXII/212/14 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2065 z dnia 19.09.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.212.2014.pdf

uchwała nr XXXII/211/14 w sprawie skargi prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu na uchwałę nr XXVII/192/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej
PDFUchwała XXXII.211.2014.pdf

uchwała nr XXXII/210/14 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała XXXII.210.2014.pdf

uchwała nr XXXII/209/14 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2064 z dnia 19.09.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.209.2014.pdf

uchwała nr XXXII/208/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2063 z dnia 19.09.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.208.2014.pdf

uchwała nr XXXI/207/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
PDFUchwała XXXI.207.2014.pdf

uchwała nr XXXI/206/14 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXI.206.2014.pdf

uchwała nr XXXI/205/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
PDFUchwała XXXI.205.2014.pdf

uchwała nr XXXI/204/14 w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1576 z dnia 27.06.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.204.2014.pdf

uchwała nr XXXI/203/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1529 z dnia 18.06.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.203.2014.pdf

uchwała nr XXXI/202/14 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
PDFUchwała XXXI.202.2014.pdf

uchwała nr XXXI/201/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała XXXI.201.2014.pdf

uchwała nr XXXI/200/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013  - sprawozdanie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1541 z dnia 18.06.2014 r. i jest dostępne tutaj
PDFSprawozdanie.pdf

PDFUchwała XXXI.200.2014.pdf

uchwała nr XXX/199/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2018
PDFUchwała XXX.199.2014.pdf

uchwała nr XXX/198/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXX.198.2014.pdf

uchwała nr XXX/197/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1257 z dnia 8.05.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.197.2014.pdf

uchwała nr XXX/196/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
PDFUchwała XXX.196.2014.pdf
PDFzałącznik do uchwały XXX.196.14.pdf

uchwała nr XXX/195/14 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1256 z dnia 8.05.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.195.2014.pdf

uchwała nr XXX/194/14 w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu pod nazwą "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice"
PDFUchwała XXX.194.2014.pdf

uchwała nr XXX/193/14 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomosci stanowiacej własność gminy służebnością przesyłu
PDFUchwała XXX.193.2014.pdf
PDFzałącznik do uchwały XXX.193.14.pdf

uchwała nr XXX/192/14 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1255 z dnia 8.05.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.192.2014.pdf

uchwała nr XXIX/191/14 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Komprachcice do stanu faktycznego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 705 z dnia 12.03.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.191.2014.pdf

uchwała nr XXIX/190/14 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała. XXIX.190.2014.pdf

uchwała nr XXIX/189/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2014
PDFUchwała XXIX.189.2014.pdf

uchwała nr XXIX/188/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 704 z dnia 12.03.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.188.2014.pdf

uchwała nr XXIX/187/14 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnychjest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 703 z dnia 12.03.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.187.2014.pdf

uchwała nr XXIX/186/14 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
PDFUchwała XXIX.186.2014.pdf

uchwała nr XXIX/185/14 w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowicejest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.702 z dnia 12.03.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.185.2014.pdf

uchwała nr XXIX/184/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2014
PDFUchwała XXIX.184.2014.pdf

uchwała nr XXIX/183/14 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
PDFUchwała XXIX.183.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/182/14 w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 221 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.182.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/181/14 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 220 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.181.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/180/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 219 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.180.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/179/14 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała XXVIII.179.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/178/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 218 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.178.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/177/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 217 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.177.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/176/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dozywania 2014-2020" w formie rzeczowej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 210 z dnia 28.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.176.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/175/14 w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania"pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
PDFUchwała XXVIII.175.2014.pdf

uchwała nr XXVIII/174/14 w sprawie wniosków o zmianę uchwały nr XXVII/192/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej
PDFUchwała XXVIII.174.2014 wyłączenie jawności.pdf

uchwała nr XXVII/173/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice
PDFUchwała. XXVII.173.2013.pdf

uchwała nr XXVII/172/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiegop pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007 - 2013
PDFUchwała. XXVII.172.2013.pdf

uchwała nr XXVII/171/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2836 z dnia 18.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVII.171.2013.pdf

uchwała nr XXVII/170/13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013
PDFUchwała. XXVII.170.2013.pdf

uchwała nr XXVII/169/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014 - 2018
PDFUchwała. XXVII.169.2013.pdf
PDFUchwała RIO nr 521.2013.pdf

uchwała nr XXVII/168/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2835 z dnia 18.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVII.168.2013.pdf

uchwała nr XXVI/167/13 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2640 z dnia 04.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVI.167.2013.pdf

uchwała nr XXVI/166/13 w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2639 z dnia 04.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVI.166.2013.pdf

uchwała nr XXVI/165/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków
PDFUchwała. XXVI.165.2013.pdf

uchwała nr XXVI/164/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2638 z dnia 04.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVI.164.2013.pdf

uchwała nr XXVI/163/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2637 z dnia 04.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVI.163.2013.pdf

uchwała nr XXV/162/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała. XXV.162.2013.pdf

uchwała nr XXV/161/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymij jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2244 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.161.2013.pdf

uchwała nr XXV/160/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2243 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.160.2013.pdf

uchwała nr XXV/159/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli  nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2242 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.159.2013.pdf

uchwała nr XXV/158/13 w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową instytucję kultury oraz nadania jej Statutu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2241 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.158.2013.pdf

uchwała nr XXV/157/13 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
PDFUchwała. XXV.157.2103.pdf

uchwała nr XXV/156/13 w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2240 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.156.2013.pdf

uchwała nr XXV/155/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2239 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.155.2013.pdf

uchwała nr XXV/154/13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała. XXV.154.2013.pdf

uchwała nr XXIV/153/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała. XXIV.153.2013.pdf

uchwała nr XXIV/152/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1954 z dnia 10.09.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XXIV.152.2013.pdf

uchwała nr XXIII/151/13 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1653 z dnia 08.07.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXIII.151.2013.pdf

uchwała nr XXIII/150/13 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
PDFUchwała. XXIII.150.2013.pdf

uchwała nr XXIII/149/13 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1652 z dnia 08.07.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXIII.149.2013.pdf

uchwała nr XXIII/148/13 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1616 z dnia 05.07.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXIII.148.2013.pdf

uchwała nr XXII/147/13 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
PDFUchwała. XXIII.147.2013.pdf

uchwała nr XXIII/146/13 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała. XXIII.146.2013.pdf

uchwała nr XXIII/145/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012  - sprawozdanie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1699 z dnia 11.07.2013 r. i jest dostępne tutaj
PDFUchwała. XXIII.145.2013.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r..pdf

uchwała nr XXII/144/13 w sprawie przystapienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
PDFUchwała. XXII.144.2013.pdf
PDFzałącznik do uchwały XXII.144.2013.pdf

uchwała nr XXII/143/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko
PDFUchwała.XXII.143.2013.pdf
PDFzałącznik do uchwały XXII.143.2013.pdf

uchwała nr XXII/142/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice
PDFUchwała. XXII.142.2013.pdf
PDFzałącznik do uchwały XXII.142.2013.pdf

uchwała nr XXII/141/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała. XXII.141.2013.pdf

uchwała nr XXII/140/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
PDFUchwała. XXII.140.2013.pdf

uchwała nr XXII/139/13 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
PDFUchwała.XXII.139.2013.pdf

uchwała nr XXII/138/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1328 z dnia 06.06.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XXII.138.2013.pdf

uchwała nr XXII/137/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1327 z dnia 06.06.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XXII.137.2013.pdf

uchwała nr XXI/136/13 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 969 z dnia 16.04.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXI.136.2013.pdf

uchwała nr XXI/135/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018
PDFUchwała. XXI.135.2013.pdf

uchwała nr XXI/134/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 968 z dnia 16.04.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXI.134.2013.pdf

uchwała nr XXI/133/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
PDFUchwała. XXI.133.2013.pdf

uchwała nr XX/132/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
PDFUchwała. XX.132.2013.pdf
PDFzałącznik nr1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf

uchwała nr XX/131/13 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS OPOLSKI  III etap"
PDFUchwała. XX.131.2013.pdf

uchwała nr XX/130/13 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
PDFUchwała. XX.130.2013.pdf

uchwała nr XX/129/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała. XX.129.2013.pdf
JPEGzałącznik XX.129.13.jpeg

uchwała nr XX/128/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko
PDFUchwała. XX.128.2013.pdf
JPEGzałącznik XX.128.13.jpeg

uchwała nr XX/127/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze
PDFUchwała. XX.127.2013.pdf
JPEGzałącznik XX.127.13.jpeg

uchwała nr XX/126/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
PDFUchwała. XX.126.2013.pdf
JPEGzałącznik XX.126.13.jpeg

uchwała nr XX/125/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała. XX.125.2013.pdf
JPEGzałącznik XX.125.13.jpeg

uchwała nr XIX/124/13 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała XIX.124.2013.pdf

uchwała nr XIX/123/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściecieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 394 z dnia 05.02.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.123.2013.pdf

uchwała nr XIX/122/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa
PDFUchwała. XIX.122.2013.pdf
PDFzałącznik 1 do uchwały XIX.122.2013.pdf

uchwała nr XIX/121/13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała. XIX.121.2013.pdf

uchwała nr XIX/120/13 w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała. XIX.120.2013.pdf

uchwała nr XIX/119/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Komprachcice na lata 2013 -2016
PDFUchwała. XIX.119.2013.pdf

uchwała nr XIX/118/13 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
PDFUchwała. XIX.118.2013.pdf

uchwała nr XIX/117/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
PDFUchwała. XIX.117.2013.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf

uchwała nr XIX/116/13 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 516 z dnia 19.02.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XIX.116.2013.pdf

uchwała nr XIX/115/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013
PDFUchwała. XIX.115.2013.pdf

uchwała nr XVIII/114/12 w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
PDFUchwała.XVIII.114.2012.pdf

uchwała nr XVIII/113/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała.XVIII.113.2012.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf

uchwała nr XVIII/112/12 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1962 z dnia 27.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVIII.112.2012.pdf

uchwała nr XVIII/111/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 171 z dnia 16.01.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVIII.111.2012.pdf

uchwała nr XVIII/110/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała.XVIII.110.2012.pdf

uchwała nr XVIII/109/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 170 z dnia 16.01.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVIII.109.2012.pdf

uchwała nr XVIII/108/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018
PDFUchwała.XVIII.108.2012.pdf
PDFuchwała RIO nr 733.2012.pdf

uchwała nr XVIII/107/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 366 z dnia 01.02.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.107.2012.pdf

uchwała nr XVII/106/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski
PDFUchwała. XVII.106.2012..pdf

uchwała nr XVII/105/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 209 z dnia 17.01.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.105.2012.pdf

uchwała nr XVII/104/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 77 z dnia 10.01.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.104.2012.pdf

uchwała nr XVII/103/12 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1900 z dnia 17.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.103.2012.pdf

uchwała nr XVII/102/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1784 z dnia 13.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.102.2012.pdf

uchwała nr XVII/101/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1783 z dnia 13.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.101.2012.pdf

uchwała nr XVII/100/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1782 z dnia 13.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwala.XVII.100.2012.pdf

uchwała nr XVII/99/12 w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1899 z dnia 17.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.99.2012.pdf

uchwała nr XVII/98/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
PDFUchwała. XVII.98.2012..pdf

uchwała nr XVII/97/12 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała. XVII.97.2012..pdf

uchwała nr XVII/96/12 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2013-2015
PDFUchwała. XVII.96.2012..pdf

uchwała nr XVI/95/12 w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach
PDFUchwała. XVI.95.2012.pdf

uchwała nr XVI/94/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała. XVI.94.2012..pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf

uchwała nr XVI/93/12 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice
PDFUchwała XVI.93.2012.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
załącznik nr 2.jpg

uchwała nr XVI/92/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1629 z dnia 22.11.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.92.2012.pdf

uchwała nr XVI/91/12 w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1507 z dnia 29.10.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.91.2012.pdf

uchwała nr XVI/90/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1528 z dnia 06.11.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.90.2012.pdf

uchwała nr XVI/89/12 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1524 z dnia 05.11.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.89.2012.pdf

uchwała nr XVI/88/12 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1523 z dnia 05.11.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.88.2012.pdf

uchwała nr XV/87/12 zmienająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
PDFUchwała XV.87.2012.pdf

uchwała nr XV/86/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała XV.86.2012.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf

uchwała nr XV/85/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fiansowej
PDFUchwała XV.85.pdf
PDFzałącznik nr 1..pdf
PDFzałącznik nr 2..pdf

uchwała nr XV/84/12 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice, Ochodze i Domecko jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1370 z dnia 09.10.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XV.84.2012-09-20.pdf

uchwała nr XV/83/12 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Szkoła równych szans"
PDFUchwała XV.83.2012.pdf

uchwała nr XV/82/12 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1369 z dnia 09.10.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XV.82.2012-09-20.pdf

uchwała nr XIV/81/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała XIV.81.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf

uchwała nr XIV/80/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
PDFUchwała XIV.80.pdf

uchwała nr XIV/79/12 w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Komprachcice w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji
PDFUchwała XIV.79.pdf

uchwała nr XIV/78/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała XIV.78.pdf

uchwała nr XIV/77/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1063 z dnia 26.07.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała XIV.77.pdf
PDFSprawozdania finasowe.pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu.pdf

uchwała nr XIII/76/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała XIII.76.2012.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf

uchwała nr XIII/75/12 w sprawie ustalenia wysokości dziannych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 955 z dnia 05.07.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.75.2012.pdf

uchwała nr XIII/74/12 w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 909 z dnia 28.06.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.74.2012.pdf

uchwała nr XIII/73/12 w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 908 z dnia 28.06.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.73.2012.pdf

uchwała nr XII/72/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
PDFuchwała XII.72.2012.pdf

uchwała nr XII/71/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFuchwała XII.71.2012.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf

uchwała nr XII/70/12 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
PDFUchwała XII.70.2012.pdf

uchwała nr XII/69/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2012 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 702 z dnia 15.05.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XII.69.2012.pdf

uchwała nr XII/68/12 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 549 z dnia 10.04.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XII.68.2012.pdf

uchwała nr XII/67/12 w sprawie okreslenia zasad udzielania z budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 701 z dnia 15.05.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XII.67.2012.pdf

uchwała nr XII/66/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2012 -2014
PDFUchwała XII.66.2012.pdf
PDFzałącznik do uchwały XII.66.2012.pdf

uchwała nr XII/65/12 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała XII.65.2012.pdf

uchwała nr XI/64/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała Nr XI.64.2012.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
PDFzałącznik nr 3.pdf
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf

uchwała nr XI/63/12 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
PDFUchwała Nr XI.63.2012.pdf
PDFzałącznik do uchwały XI.63.2012.pdf
PDFharmonogram do uchwały XI.63.2012.pdf

uchwała nr XI/62/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XI.62.2012.pdf

uchwała nr X/61/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
PDFUchwała X.61.2011.pdf
PDFzałącznik do uchwały X.61.2011.pdf

uchwała nr X/60/11 w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 115 z dnia 18.01.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X-60-11.pdf

uchwała nr X/59/11 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Otwarte drzwi do przyszłości"
PDFUchwała X.59.2011.pdf

uchwała nr X/58/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała X-58-11.pdf

uchwała nr X/57/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 372 z dnia 15.03.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X-57-11.pdf

uchwała nr IX/56/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFUchwała IX.56.2011.pdf
PDFzałącznik 1 do uchwały IX.56.2011.pdf
PDFzałącznik 2 do uchwały IX.56.2011.pdf
PDFzałącznik 3 do uchwały IX.56.2011.pdf
PDFzałącznik 4 do uchwały IX.56.2011.pdf
PDFzałącznik 5 do uchwały IX.56.2011.pdf

uchwała nr IX/55/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Komprachcice
PDFUchwała IX.55.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf

uchwała nr IX/54/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 146, poz. 1852 z dnia 16.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.54.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3a.pdf
PDFZałącznik Nr 3b.pdf

uchwała nr IX/53/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1776 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.53.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3a.pdf
PDFZałącznik Nr 3b.pdf

uchwała nr IX/52/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1775 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.52.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3a.pdf
PDFZałącznik Nr 3b.pdf

uchwała nr IX/51/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2012 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1774 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.51.2011.pdf

uchwała nr IX/50/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1773 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.50.2011.pdf

uchwała nr IX/49/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1772 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.49.2011.pdf

uchwała nr IX/48/11 w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 151, poz. 1934 z dnia 22.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.48.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf

uchwała nr IX/47/11 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Domecko, Komprachcice i Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 151, poz. 1933 z dnia 22.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.47.2011.pdf
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf

uchwała nr IX/46/11 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 151, poz. 1932 z dnia 22.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.46.2011.pdf

uchwała nr IX/45/11 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 151, poz. 1931 z dnia 22.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.45.2011.pdf

uchwała nr VIII/44/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała VIII-44-11.pdf
PDFzałącznik 1 do uchwały VIII-44-11.pdf
PDFzałącznik 2 do uchwały VIII-44-11.pdf
PDFzałącznik 3 do uchwały VIII-44-11.pdf
PDFzałącznik 4 do uchwały VIII-44-11.pdf

uchwała nr VIII/43/11 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice dotyczącą oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulicy Zielonej i Opolskiej w Domecku
PDFUchwała VIII.43.2011.pdf

uchwała nr VIII/42/11 w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komprachcice
PDFuchwała VIII-42-11.pdf

uchwała nr VIII/41/11 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Dobry start II"
PDFuchwała VIII-41-11.pdf

uchwała nr VIII/40/11 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Dobry start"
PDFuchwała VIII-40-11.pdf

uchwała nr VIII/39/11 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Inwestycja w przyszłość-programy indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych"
PDFuchwała VIII-39-11.pdf

uchwała nr VIII/38/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 118, poz. 1407 z dnia 19.10.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała VIII-38-11.pdf

uchwała nr VIII/37/11 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska w Opolu
PDFuchwała VIII-37-11.pdf

uchwała nr VII/36/11 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
PDFuchwała VII-36-11 do BIP.pdf

uchwała nr VII/35/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
PDFuchwała VII-35-11.pdf

uchwała nr VI/34/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFuchwała VI-34-11.pdf
PDFzałącznik do uchwały VI-34-11.pdf

uchwała nr VI/33/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 77, poz. 963 z dnia 19.07.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała VI-33-11.pdf

uchwała nr VI/32/11 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
PDFuchwała VI-32-11 do BIP.pdf

uchwała nr VI/31/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała VI-31-11.pdf
PDFzałącznik 1 do uchwały VI-31-11.pdf

uchwała nr VI/30/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFuchwała VI-30-11.pdf

uchwała nr VI/29/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. Sprawozdanie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 106, poz. 1789  z dnia 19.09.2011 r. i jest dostępne tutaj
PDFuchwała VI-29-11.pdf
PDFbilans Jednostki Budżetowej.pdf
PDFBilans z wykonania budzetu.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFsprawozdanie - opisówka.pdf
PDFsprawozdanie - spis treści.pdf
PDFsprawozdanie - załącznik nr 1.pdf
PDFsprawozdanie - załącznik nr 2.pdf
PDFsprawozdanie - załącznik nr 3.pdf

uchwała nr V/28/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFuchwała V-28-11.pdf
PDFzałącznik 1 do uchwały V-28-11.pdf
PDFzałącznik 1a do uchwały V-28-11.pdf
PDFzałącznik 2 do uchwały V-28-11.pdf
PDFobjaśnienia do uchwały V-28-11.pdf

uchwała nr V/27/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych
PDFuchwała V-27-11.pdf

uchwała nr V/26/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała V-26-11.pdf
PDFzałącznik 1 do uchwały V-26-11.pdf
PDFzałącznik 2a do uchwały V-26-11.pdf
PDFzałącznik 2b do uchwały V-26-11.pdf
PDFzałącznik 3 do uchwały V-26-11.pdf

uchwała nr V/25/11 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFuchwała V-25-11 do BIP.pdf

uchwała nr V/24/11 w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 63, poz. 803 z dnia 14.06.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała V-24-11.pdf

uchwała nr IV/23/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała IV-23-11.pdf
PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr IV-23-11.pdf
PDFzałącznik nr 2a do uchwały nr IV-23-11.pdf
PDFzałącznik nr 2b do uchwały nr IV-23-11.pdf
PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr IV-3-11.pdf
PDFzałącznik nr 4 do uchwały nr IV-23-11.pdf

uchwała nr IV/22/11 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
PDFuchwała IV-22-11.pdf

uchwała nr IV/21/11 w sprawie zmiany nazw ulic istniejących w miejscowości Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 42, poz. 534 z dnia 22.04.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV-21-11.pdf
PDFZałącznik do uchwały nr IV-21-11.pdf

uchwała nr IV/20/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
PDFuchwała IV-20-11.pdf
PDFzałącznik do uchwały IV-20-11.pdf
PDFzałącznik do GPPiRPA.pdf

uchwała nr IV/19/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDFuchwała IV-19-11.pdf

uchwała nr III/18/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała III-18-11.pdf
PDFzałącznik nr 1 do uchwału III-18-11.pdf
PDFzałącznik nr 2 do uchwały III-18-11.pdf
PDFzałącznik nr 3 do uchwały III-18-11.pdf

uchwała nr III/17/11 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Komprachcice i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 17, poz. 216 z dnia 23.02.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała III-17-11.pdf

uchwała nr III/16/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wawelno na lata 2008-2015
PDFuchwała III-16-11.pdf

uchwała nr III/15/11 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/254/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
PDFuchwała III-15-11.pdf

uchwała nr III/14/11 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2011-2012
PDFuchwała III-14-11.pdf

uchwała nr III/13/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDFuchwała III-13-11.pdf

uchwała nr III/12/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
PDFuchwała III-12-10.pdf

uchwała nr III/11/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiecieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "Prokado" w Prószkowie
PDFuchwała III-11-11.pdf

uchwała nr III/10/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
PDFuchwała III-10-11.pdf

uchwała nr II/9/10 w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowychj i transportu nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 1, poz. 4 z dnia 7.01.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała II-9-10.pdf

uchwała nr II/8/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
PDFuchwała II-8-10.pdf
PDFzałącznik do uchwały II-8-10.pdf

uchwała nr II/7/10 w sprawie skargi na przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy przez Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała II.7.2010.pdf

uchwała nr 532/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
PDFopinia RIO do uchwały II-6-10.pdf

uchwała nr II/6/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała II-6-10.pdf
PDFzałącznik nr 1a do uchwały II-6-10.pdf
PDFzałącznik nr 2 do uchwały II-6-10.pdf
PDFzałącznik nr 1 do uchwały II-6-10.pdf

uchwała nr II/5/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 39, poz. 499 z dnia 18.04.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II-5-10.pdf
PDFzałacznik nr 1do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałącznik nr 2a do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałacznik nr 2b do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałącznik nr 3 do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałącznik nr 4 do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałącznik nr 5 do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałącznik nr 6 do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałącznik nr 7 do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałącznik nr 8 do uchwały II-5-10.pdf
PDFzałącznik nr 9 do uchwały II-5-10.pdf

uchwała nr I/4/10 w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
PDFuchwała I-4-10.pdf

uchwała nr I/3/10 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Komprachcice oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego
PDFuchwała I-3-10.pdf

uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFuchwała I-2-10.pdf

uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFuchwała I-1-10.pdf