Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014

uchwała nr XXXIII/219/14 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała XXXIII.219.2014.pdf (554,18KB)

uchwała nr XXXIII/218/14 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie scalania i podziału nieruchomości zlokalizowanych w Komprachcicach pomiędzy ulicami Piaskową i Sportową
PDFUchwała XXXIII.218.2014.pdf (211,95KB)

uchwała nr XXXIII/217/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2423 z dnia 6.11.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.217.2014.pdf (101,57KB)

uchwała nr XXXIII/216/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2422 z dnia 6.11.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.216.2014.pdf (97,62KB)

uchwała nr XXXIII/215/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2421 z dnia 6.11.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII.215.2014.pdf (496,89KB)

uchwała nr XXXIII/214/14 w sprawie nadania tytułu "zasłużony dla Gminy Komprachcice" oraz nadania medalu okolicznościowego Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXIII.214.2014.pdf (196,98KB)

uchwała nr XXXII/213/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia Gminy Chrząstowice i Gminy Dąbrowa do spółki pod firmą Wodociągi i Kanlizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
PDFUchwała XXXII.213.2014.pdf (136,11KB)

uchwała nr XXXII/212/14 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2065 z dnia 19.09.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.212.2014.pdf (93,62KB)

uchwała nr XXXII/211/14 w sprawie skargi prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu na uchwałę nr XXVII/192/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej
PDFUchwała XXXII.211.2014.pdf (441,65KB)

uchwała nr XXXII/210/14 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała XXXII.210.2014.pdf (230,92KB)

uchwała nr XXXII/209/14 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2064 z dnia 19.09.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.209.2014.pdf (99,68KB)

uchwała nr XXXII/208/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2063 z dnia 19.09.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXII.208.2014.pdf (482,77KB)

uchwała nr XXXI/207/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
PDFUchwała XXXI.207.2014.pdf (129,07KB)

uchwała nr XXXI/206/14 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXI.206.2014.pdf (196,46KB)

uchwała nr XXXI/205/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
PDFUchwała XXXI.205.2014.pdf (176,67KB)

uchwała nr XXXI/204/14 w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1576 z dnia 27.06.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.204.2014.pdf (574,11KB)

uchwała nr XXXI/203/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1529 z dnia 18.06.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXI.203.2014.pdf (483,41KB)

uchwała nr XXXI/202/14 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego
PDFUchwała XXXI.202.2014.pdf (136,33KB)

uchwała nr XXXI/201/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała XXXI.201.2014.pdf (126,81KB)

uchwała nr XXXI/200/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013  - sprawozdanie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1541 z dnia 18.06.2014 r. i jest dostępne tutaj
PDFSprawozdanie.pdf (609,87KB)

PDFUchwała XXXI.200.2014.pdf (129,89KB)

uchwała nr XXX/199/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2018
PDFUchwała XXX.199.2014.pdf (6,10MB)

uchwała nr XXX/198/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała XXX.198.2014.pdf (129,30KB)

uchwała nr XXX/197/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1257 z dnia 8.05.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.197.2014.pdf (573,59KB)

uchwała nr XXX/196/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
PDFUchwała XXX.196.2014.pdf (131,38KB)
PDFzałącznik do uchwały XXX.196.14.pdf (1,85MB)

uchwała nr XXX/195/14 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1256 z dnia 8.05.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.195.2014.pdf (168,58KB)

uchwała nr XXX/194/14 w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu pod nazwą "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice"
PDFUchwała XXX.194.2014.pdf (136,41KB)

uchwała nr XXX/193/14 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomosci stanowiacej własność gminy służebnością przesyłu
PDFUchwała XXX.193.2014.pdf (134,38KB)
PDFzałącznik do uchwały XXX.193.14.pdf (554,07KB)

uchwała nr XXX/192/14 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1255 z dnia 8.05.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXX.192.2014.pdf (95,53KB)

uchwała nr XXIX/191/14 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Komprachcice do stanu faktycznego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 705 z dnia 12.03.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.191.2014.pdf (179,99KB)

uchwała nr XXIX/190/14 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała. XXIX.190.2014.pdf (462,74KB)

uchwała nr XXIX/189/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2014
PDFUchwała XXIX.189.2014.pdf (185,61KB)

uchwała nr XXIX/188/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 704 z dnia 12.03.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.188.2014.pdf (576,50KB)

uchwała nr XXIX/187/14 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnychjest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 703 z dnia 12.03.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.187.2014.pdf (93,11KB)

uchwała nr XXIX/186/14 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
PDFUchwała XXIX.186.2014.pdf (128,41KB)

uchwała nr XXIX/185/14 w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowicejest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz.702 z dnia 12.03.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXIX.185.2014.pdf (172,41KB)

uchwała nr XXIX/184/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2014
PDFUchwała XXIX.184.2014.pdf (146,38KB)

uchwała nr XXIX/183/14 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
PDFUchwała XXIX.183.2014.pdf (298,56KB)

uchwała nr XXVIII/182/14 w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice, w tym na urządzeniach i obiektach użyteczności publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 221 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.182.2014.pdf (176,80KB)

uchwała nr XXVIII/181/14 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 220 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.181.2014.pdf (94,71KB)

uchwała nr XXVIII/180/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r. jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 219 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.180.2014.pdf (359,74KB)

uchwała nr XXVIII/179/14 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała XXVIII.179.2014.pdf (47,47KB)

uchwała nr XXVIII/178/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 218 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.178.2014.pdf (92,53KB)

uchwała nr XXVIII/177/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 217 z dnia 29.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.177.2014.pdf (92,82KB)

uchwała nr XXVIII/176/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dozywania 2014-2020" w formie rzeczowej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 210 z dnia 28.01.2014 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXVIII.176.2014.pdf (94,90KB)

uchwała nr XXVIII/175/14 w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania"pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
PDFUchwała XXVIII.175.2014.pdf (36,41KB)

uchwała nr XXVIII/174/14 w sprawie wniosków o zmianę uchwały nr XXVII/192/05 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej
PDFUchwała XXVIII.174.2014 wyłączenie jawności.pdf (74,75KB)

uchwała nr XXVII/173/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice
PDFUchwała. XXVII.173.2013.pdf (37,12KB)

uchwała nr XXVII/172/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiegop pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007 - 2013
PDFUchwała. XXVII.172.2013.pdf (153,96KB)

uchwała nr XXVII/171/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2836 z dnia 18.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVII.171.2013.pdf (257,12KB)

uchwała nr XXVII/170/13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013
PDFUchwała. XXVII.170.2013.pdf (47,20KB)

uchwała nr XXVII/169/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014 - 2018
PDFUchwała. XXVII.169.2013.pdf (164,81KB)
PDFUchwała RIO nr 521.2013.pdf (407,96KB)

uchwała nr XXVII/168/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2835 z dnia 18.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVII.168.2013.pdf (923,09KB)

uchwała nr XXVI/167/13 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Komprachcice i warunków udzielenia bonifikat jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2640 z dnia 04.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVI.167.2013.pdf (99,00KB)

uchwała nr XXVI/166/13 w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2639 z dnia 04.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVI.166.2013.pdf (197,34KB)

uchwała nr XXVI/165/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków
PDFUchwała. XXVI.165.2013.pdf (59,31KB)

uchwała nr XXVI/164/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2638 z dnia 04.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVI.164.2013.pdf (461,51KB)

uchwała nr XXVI/163/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2637 z dnia 04.12.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXVI.163.2013.pdf (100,58KB)

uchwała nr XXV/162/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komprachcice
PDFUchwała. XXV.162.2013.pdf (30,67KB)

uchwała nr XXV/161/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymij jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2244 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.161.2013.pdf (252,26KB)

uchwała nr XXV/160/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2243 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.160.2013.pdf (160,38KB)

uchwała nr XXV/159/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli  nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2242 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.159.2013.pdf (164,26KB)

uchwała nr XXV/158/13 w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w samorządową instytucję kultury oraz nadania jej Statutu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2241 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.158.2013.pdf (270,15KB)

uchwała nr XXV/157/13 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
PDFUchwała. XXV.157.2103.pdf (117,07KB)

uchwała nr XXV/156/13 w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Komprachcice i ustalenia opłaty na gminnych obiektach użyteczności publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2240 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.156.2013.pdf (174,36KB)

uchwała nr XXV/155/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, których zarządcą jest gmina jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 2239 z dnia 17.10.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXV.155.2013.pdf (99,00KB)

uchwała nr XXV/154/13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała. XXV.154.2013.pdf (27,01KB)

uchwała nr XXIV/153/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
PDFUchwała. XXIV.153.2013.pdf (26,32KB)

uchwała nr XXIV/152/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1954 z dnia 10.09.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XXIV.152.2013.pdf (634,55KB)

uchwała nr XXIII/151/13 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1653 z dnia 08.07.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXIII.151.2013.pdf (97,51KB)

uchwała nr XXIII/150/13 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
PDFUchwała. XXIII.150.2013.pdf (2,15MB)

uchwała nr XXIII/149/13 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1652 z dnia 08.07.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXIII.149.2013.pdf (164,08KB)

uchwała nr XXIII/148/13 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1616 z dnia 05.07.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXIII.148.2013.pdf (169,56KB)

uchwała nr XXII/147/13 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
PDFUchwała. XXIII.147.2013.pdf (51,00KB)

uchwała nr XXIII/146/13 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała. XXIII.146.2013.pdf (86,57KB)

uchwała nr XXIII/145/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012  - sprawozdanie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1699 z dnia 11.07.2013 r. i jest dostępne tutaj
PDFUchwała. XXIII.145.2013.pdf (90,52KB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r..pdf (539,34KB)

uchwała nr XXII/144/13 w sprawie przystapienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską
PDFUchwała. XXII.144.2013.pdf (24,93KB)
PDFzałącznik do uchwały XXII.144.2013.pdf (54,84KB)

uchwała nr XXII/143/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko
PDFUchwała.XXII.143.2013.pdf (23,53KB)
PDFzałącznik do uchwały XXII.143.2013.pdf (115,60KB)

uchwała nr XXII/142/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice
PDFUchwała. XXII.142.2013.pdf (25,12KB)
PDFzałącznik do uchwały XXII.142.2013.pdf (137,40KB)

uchwała nr XXII/141/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała. XXII.141.2013.pdf (614,63KB)

uchwała nr XXII/140/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
PDFUchwała. XXII.140.2013.pdf (1,19MB)

uchwała nr XXII/139/13 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata
PDFUchwała.XXII.139.2013.pdf (101,13KB)

uchwała nr XXII/138/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1328 z dnia 06.06.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XXII.138.2013.pdf (98,25KB)

uchwała nr XXII/137/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1327 z dnia 06.06.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XXII.137.2013.pdf (376,03KB)

uchwała nr XXI/136/13 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Komprachcice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 969 z dnia 16.04.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXI.136.2013.pdf (104,04KB)

uchwała nr XXI/135/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018
PDFUchwała. XXI.135.2013.pdf (1,84MB)

uchwała nr XXI/134/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 968 z dnia 16.04.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała. XXI.134.2013.pdf (119,80KB)

uchwała nr XXI/133/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
PDFUchwała. XXI.133.2013.pdf (26,18KB)

uchwała nr XX/132/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
PDFUchwała. XX.132.2013.pdf (22,90KB)
PDFzałącznik nr1.pdf (20,62KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (20,32KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (20,58KB)
PDFzałącznik nr 4.pdf (25,07KB)
PDFzałącznik nr 5.pdf (20,39KB)

uchwała nr XX/131/13 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole - TRIAS OPOLSKI  III etap"
PDFUchwała. XX.131.2013.pdf (27,58KB)

uchwała nr XX/130/13 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
PDFUchwała. XX.130.2013.pdf (22,61KB)

uchwała nr XX/129/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo
PDFUchwała. XX.129.2013.pdf (26,29KB)
JPEGzałącznik XX.129.13.jpeg (431,79KB)

uchwała nr XX/128/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko
PDFUchwała. XX.128.2013.pdf (24,92KB)
JPEGzałącznik XX.128.13.jpeg (1,12MB)

uchwała nr XX/127/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze
PDFUchwała. XX.127.2013.pdf (25,06KB)
JPEGzałącznik XX.127.13.jpeg (1,66MB)

uchwała nr XX/126/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
PDFUchwała. XX.126.2013.pdf (25,94KB)
JPEGzałącznik XX.126.13.jpeg (1,58MB)

uchwała nr XX/125/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno
PDFUchwała. XX.125.2013.pdf (25,02KB)
JPEGzałącznik XX.125.13.jpeg (1,02MB)

uchwała nr XIX/124/13 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFUchwała XIX.124.2013.pdf (608,69KB)

uchwała nr XIX/123/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściecieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 394 z dnia 05.02.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIX.123.2013.pdf (173,75KB)

uchwała nr XIX/122/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa
PDFUchwała. XIX.122.2013.pdf (32,39KB)
PDFzałącznik 1 do uchwały XIX.122.2013.pdf (45,70KB)

uchwała nr XIX/121/13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała. XIX.121.2013.pdf (27,94KB)

uchwała nr XIX/120/13 w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała. XIX.120.2013.pdf (25,97KB)

uchwała nr XIX/119/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Komprachcice na lata 2013 -2016
PDFUchwała. XIX.119.2013.pdf (50,46KB)

uchwała nr XIX/118/13 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
PDFUchwała. XIX.118.2013.pdf (68,46KB)

uchwała nr XIX/117/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
PDFUchwała. XIX.117.2013.pdf (28,77KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (22,50KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (20,39KB)

uchwała nr XIX/116/13 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 516 z dnia 19.02.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XIX.116.2013.pdf (105,42KB)

uchwała nr XIX/115/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013
PDFUchwała. XIX.115.2013.pdf (22,63KB)

uchwała nr XVIII/114/12 w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
PDFUchwała.XVIII.114.2012.pdf (40,48KB)

uchwała nr XVIII/113/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała.XVIII.113.2012.pdf (28,90KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (21,32KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (21,00KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (22,78KB)
PDFzałącznik nr 4.pdf (25,38KB)

uchwała nr XVIII/112/12 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1962 z dnia 27.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVIII.112.2012.pdf (475,78KB)

uchwała nr XVIII/111/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 171 z dnia 16.01.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVIII.111.2012.pdf (175,18KB)

uchwała nr XVIII/110/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komprachcice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała.XVIII.110.2012.pdf (169,80KB)

uchwała nr XVIII/109/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 170 z dnia 16.01.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVIII.109.2012.pdf (155,83KB)

uchwała nr XVIII/108/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018
PDFUchwała.XVIII.108.2012.pdf (2,02MB)
PDFuchwała RIO nr 733.2012.pdf (311,14KB)

uchwała nr XVIII/107/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 366 z dnia 01.02.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XVIII.107.2012.pdf (951,29KB)

uchwała nr XVII/106/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych z obszarów gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski
PDFUchwała. XVII.106.2012..pdf (31,83KB)

uchwała nr XVII/105/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 209 z dnia 17.01.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.105.2012.pdf (218,09KB)

uchwała nr XVII/104/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 77 z dnia 10.01.2013 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.104.2012.pdf (153,83KB)

uchwała nr XVII/103/12 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1900 z dnia 17.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.103.2012.pdf (169,29KB)

uchwała nr XVII/102/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1784 z dnia 13.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.102.2012.pdf (155,99KB)

uchwała nr XVII/101/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1783 z dnia 13.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.101.2012.pdf (166,89KB)

uchwała nr XVII/100/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1782 z dnia 13.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwala.XVII.100.2012.pdf (163,30KB)

uchwała nr XVII/99/12 w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1899 z dnia 17.12.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVII.99.2012.pdf (161,50KB)

uchwała nr XVII/98/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
PDFUchwała. XVII.98.2012..pdf (59,49KB)

uchwała nr XVII/97/12 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
PDFUchwała. XVII.97.2012..pdf (51,02KB)

uchwała nr XVII/96/12 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2013-2015
PDFUchwała. XVII.96.2012..pdf (60,52KB)

uchwała nr XVI/95/12 w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach
PDFUchwała. XVI.95.2012.pdf (24,08KB)

uchwała nr XVI/94/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała. XVI.94.2012..pdf (29,45KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (26,17KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (25,28KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (25,39KB)

uchwała nr XVI/93/12 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice
PDFUchwała XVI.93.2012.pdf (26,20KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (733,02KB)
załącznik nr 2.jpg

uchwała nr XVI/92/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1629 z dnia 22.11.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.92.2012.pdf (3,94MB)

uchwała nr XVI/91/12 w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Komprachcicach jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1507 z dnia 29.10.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.91.2012.pdf (191,09KB)

uchwała nr XVI/90/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1528 z dnia 06.11.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.90.2012.pdf (158,89KB)

uchwała nr XVI/89/12 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1524 z dnia 05.11.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.89.2012.pdf (157,46KB)

uchwała nr XVI/88/12 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Chmielowice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1523 z dnia 05.11.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XVI.88.2012.pdf (871,07KB)

uchwała nr XV/87/12 zmienająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych
PDFUchwała XV.87.2012.pdf (38,38KB)

uchwała nr XV/86/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała XV.86.2012.pdf (30,36KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (18,61KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (18,73KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (22,22KB)
PDFzałącznik nr 4.pdf (22,60KB)
PDFzałącznik nr 5.pdf (25,26KB)

uchwała nr XV/85/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fiansowej
PDFUchwała XV.85.pdf (23,25KB)
PDFzałącznik nr 1..pdf (24,32KB)
PDFzałącznik nr 2..pdf (17,04KB)

uchwała nr XV/84/12 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Chmielowice, Ochodze i Domecko jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1370 z dnia 09.10.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XV.84.2012-09-20.pdf (643,67KB)

uchwała nr XV/83/12 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Szkoła równych szans"
PDFUchwała XV.83.2012.pdf (25,20KB)

uchwała nr XV/82/12 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkniowej w Komprachcicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1369 z dnia 09.10.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XV.82.2012-09-20.pdf (154,87KB)

uchwała nr XIV/81/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała XIV.81.pdf (29,49KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (21,09KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (20,19KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (25,21KB)

uchwała nr XIV/80/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
PDFUchwała XIV.80.pdf (25,94KB)

uchwała nr XIV/79/12 w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Komprachcice w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji
PDFUchwała XIV.79.pdf (22,33KB)

uchwała nr XIV/78/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała XIV.78.pdf (15,21KB)

uchwała nr XIV/77/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 1063 z dnia 26.07.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała XIV.77.pdf (23,50KB)
PDFSprawozdania finasowe.pdf (1,28MB)
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu.pdf (503,54KB)

uchwała nr XIII/76/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała XIII.76.2012.pdf (29,66KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (18,46KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (24,08KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (23,29KB)
PDFzałącznik nr 4.pdf (20,12KB)
PDFzałącznik nr 5.pdf (24,60KB)

uchwała nr XIII/75/12 w sprawie ustalenia wysokości dziannych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Komprachcice oraz zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 955 z dnia 05.07.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.75.2012.pdf (77,24KB)

uchwała nr XIII/74/12 w sprawie podziału Gminy Komprachcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 909 z dnia 28.06.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.74.2012.pdf (122,26KB)

uchwała nr XIII/73/12 w sprawie podziału Gminy Komprachcice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 908 z dnia 28.06.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XIII.73.2012.pdf (122,70KB)

uchwała nr XII/72/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
PDFuchwała XII.72.2012.pdf (25,75KB)

uchwała nr XII/71/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFuchwała XII.71.2012.pdf (29,62KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (18,46KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (22,74KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (23,54KB)
PDFzałącznik nr 4.pdf (21,12KB)
PDFzałącznik nr 5.pdf (24,36KB)

uchwała nr XII/70/12 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
PDFUchwała XII.70.2012.pdf (23,34KB)

uchwała nr XII/69/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komprachcice w roku 2012 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 702 z dnia 15.05.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XII.69.2012.pdf (172,69KB)

uchwała nr XII/68/12 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 549 z dnia 10.04.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XII.68.2012.pdf (71,14KB)

uchwała nr XII/67/12 w sprawie okreslenia zasad udzielania z budżetu Gminy Komprachcice dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 701 z dnia 15.05.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XII.67.2012.pdf (82,81KB)

uchwała nr XII/66/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2012 -2014
PDFUchwała XII.66.2012.pdf (22,45KB)
PDFzałącznik do uchwały XII.66.2012.pdf (64,36KB)

uchwała nr XII/65/12 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komprachcicach
PDFUchwała XII.65.2012.pdf (44,61KB)

uchwała nr XI/64/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
PDFUchwała Nr XI.64.2012.pdf (29,60KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (19,87KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (23,61KB)
PDFzałącznik nr 3.pdf (21,34KB)
PDFzałącznik nr 4.pdf (22,18KB)
PDFzałącznik nr 5.pdf (23,63KB)

uchwała nr XI/63/12 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
PDFUchwała Nr XI.63.2012.pdf (23,97KB)
PDFzałącznik do uchwały XI.63.2012.pdf (49,79KB)
PDFharmonogram do uchwały XI.63.2012.pdf (31,65KB)

uchwała nr XI/62/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2012
PDFUchwała Nr XI.62.2012.pdf (22,28KB)

uchwała nr X/61/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
PDFUchwała X.61.2011.pdf (24,40KB)
PDFzałącznik do uchwały X.61.2011.pdf (57,02KB)

uchwała nr X/60/11 w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 115 z dnia 18.01.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X-60-11.pdf (63,28KB)

uchwała nr X/59/11 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Otwarte drzwi do przyszłości"
PDFUchwała X.59.2011.pdf (24,84KB)

uchwała nr X/58/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała X-58-11.pdf (3,99MB)

uchwała nr X/57/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego poz. 372 z dnia 15.03.2012 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała X-57-11.pdf (159,44KB)

uchwała nr IX/56/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFUchwała IX.56.2011.pdf (29,51KB)
PDFzałącznik 1 do uchwały IX.56.2011.pdf (19,34KB)
PDFzałącznik 2 do uchwały IX.56.2011.pdf (24,43KB)
PDFzałącznik 3 do uchwały IX.56.2011.pdf (23,48KB)
PDFzałącznik 4 do uchwały IX.56.2011.pdf (20,64KB)
PDFzałącznik 5 do uchwały IX.56.2011.pdf (25,13KB)

uchwała nr IX/55/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice-Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Komprachcice
PDFUchwała IX.55.2011.pdf (490,22KB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (696,48KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (749,22KB)
PDFZałącznik Nr 3.pdf (836,75KB)

uchwała nr IX/54/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 146, poz. 1852 z dnia 16.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.54.2011.pdf (490,89KB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (62,92KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (61,03KB)
PDFZałącznik Nr 3a.pdf (42,85KB)
PDFZałącznik Nr 3b.pdf (45,76KB)

uchwała nr IX/53/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1776 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.53.2011.pdf (490,68KB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (86,32KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (70,52KB)
PDFZałącznik Nr 3a.pdf (54,51KB)
PDFZałącznik Nr 3b.pdf (53,66KB)

uchwała nr IX/52/11 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1775 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.52.2011.pdf (490,86KB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (80,92KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (70,55KB)
PDFZałącznik Nr 3a.pdf (59,11KB)
PDFZałącznik Nr 3b.pdf (68,00KB)

uchwała nr IX/51/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Komprachcice na rok 2012 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1774 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.51.2011.pdf (488,99KB)

uchwała nr IX/50/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1773 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.50.2011.pdf (497,53KB)

uchwała nr IX/49/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 142, poz. 1772 z dnia 14.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.49.2011.pdf (491,77KB)

uchwała nr IX/48/11 w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 151, poz. 1934 z dnia 22.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.48.2011.pdf (71,30KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (671,54KB)

uchwała nr IX/47/11 w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowościach Domecko, Komprachcice i Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 151, poz. 1933 z dnia 22.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.47.2011.pdf (63,64KB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (595,35KB)
PDFZałącznik Nr 2.pdf (537,92KB)
PDFZałącznik Nr 3.pdf (484,40KB)

uchwała nr IX/46/11 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Komprachcice jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 151, poz. 1932 z dnia 22.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.46.2011.pdf (71,87KB)

uchwała nr IX/45/11 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 151, poz. 1931 z dnia 22.12.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IX.45.2011.pdf (68,58KB)

uchwała nr VIII/44/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała VIII-44-11.pdf (30,15KB)
PDFzałącznik 1 do uchwały VIII-44-11.pdf (21,14KB)
PDFzałącznik 2 do uchwały VIII-44-11.pdf (20,19KB)
PDFzałącznik 3 do uchwały VIII-44-11.pdf (21,68KB)
PDFzałącznik 4 do uchwały VIII-44-11.pdf (25,68KB)

uchwała nr VIII/43/11 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice dotyczącą oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulicy Zielonej i Opolskiej w Domecku
PDFUchwała VIII.43.2011.pdf (35,39KB)

uchwała nr VIII/42/11 w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komprachcice
PDFuchwała VIII-42-11.pdf (28,14KB)

uchwała nr VIII/41/11 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Dobry start II"
PDFuchwała VIII-41-11.pdf (24,58KB)

uchwała nr VIII/40/11 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Dobry start"
PDFuchwała VIII-40-11.pdf (24,43KB)

uchwała nr VIII/39/11 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Inwestycja w przyszłość-programy indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych"
PDFuchwała VIII-39-11.pdf (25,61KB)

uchwała nr VIII/38/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 118, poz. 1407 z dnia 19.10.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała VIII-38-11.pdf (59,32KB)

uchwała nr VIII/37/11 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska w Opolu
PDFuchwała VIII-37-11.pdf (28,48KB)

uchwała nr VII/36/11 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
PDFuchwała VII-36-11 do BIP.pdf (216,23KB)

uchwała nr VII/35/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
PDFuchwała VII-35-11.pdf (26,75KB)

uchwała nr VI/34/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFuchwała VI-34-11.pdf (25,02KB)
PDFzałącznik do uchwały VI-34-11.pdf (55,04KB)

uchwała nr VI/33/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 77, poz. 963 z dnia 19.07.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała VI-33-11.pdf (59,35KB)

uchwała nr VI/32/11 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
PDFuchwała VI-32-11 do BIP.pdf (45,54KB)

uchwała nr VI/31/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała VI-31-11.pdf (28,92KB)
PDFzałącznik 1 do uchwały VI-31-11.pdf (21,85KB)

uchwała nr VI/30/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFuchwała VI-30-11.pdf (14,91KB)

uchwała nr VI/29/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010. Sprawozdanie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 106, poz. 1789  z dnia 19.09.2011 r. i jest dostępne tutaj
PDFuchwała VI-29-11.pdf (23,18KB)
PDFbilans Jednostki Budżetowej.pdf (67,41KB)
PDFBilans z wykonania budzetu.pdf (62,24KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf (64,99KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (59,51KB)
PDFsprawozdanie - opisówka.pdf (205,09KB)
PDFsprawozdanie - spis treści.pdf (23,37KB)
PDFsprawozdanie - załącznik nr 1.pdf (54,02KB)
PDFsprawozdanie - załącznik nr 2.pdf (104,29KB)
PDFsprawozdanie - załącznik nr 3.pdf (897,36KB)

uchwała nr V/28/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFuchwała V-28-11.pdf (15,27KB)
PDFzałącznik 1 do uchwały V-28-11.pdf (22,61KB)
PDFzałącznik 1a do uchwały V-28-11.pdf (20,03KB)
PDFzałącznik 2 do uchwały V-28-11.pdf (29,26KB)
PDFobjaśnienia do uchwały V-28-11.pdf (23,60KB)

uchwała nr V/27/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych
PDFuchwała V-27-11.pdf (25,63KB)

uchwała nr V/26/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała V-26-11.pdf (29,45KB)
PDFzałącznik 1 do uchwały V-26-11.pdf (22,00KB)
PDFzałącznik 2a do uchwały V-26-11.pdf (20,78KB)
PDFzałącznik 2b do uchwały V-26-11.pdf (21,21KB)
PDFzałącznik 3 do uchwały V-26-11.pdf (25,64KB)

uchwała nr V/25/11 w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Komprachcice do usunięcia naruszenia prawa
PDFuchwała V-25-11 do BIP.pdf (82,42KB)

uchwała nr V/24/11 w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Komprachcice prowadzące wychowanie przedszkolne jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 63, poz. 803 z dnia 14.06.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała V-24-11.pdf (66,83KB)

uchwała nr IV/23/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała IV-23-11.pdf (29,50KB)
PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr IV-23-11.pdf (23,90KB)
PDFzałącznik nr 2a do uchwały nr IV-23-11.pdf (22,09KB)
PDFzałącznik nr 2b do uchwały nr IV-23-11.pdf (22,31KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały nr IV-3-11.pdf (18,90KB)
PDFzałącznik nr 4 do uchwały nr IV-23-11.pdf (25,04KB)

uchwała nr IV/22/11 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
PDFuchwała IV-22-11.pdf (23,19KB)

uchwała nr IV/21/11 w sprawie zmiany nazw ulic istniejących w miejscowości Ochodze jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 42, poz. 534 z dnia 22.04.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała IV-21-11.pdf (60,40KB)
PDFZałącznik do uchwały nr IV-21-11.pdf (756,96KB)

uchwała nr IV/20/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
PDFuchwała IV-20-11.pdf (23,76KB)
PDFzałącznik do uchwały IV-20-11.pdf (49,83KB)
PDFzałącznik do GPPiRPA.pdf (31,32KB)

uchwała nr IV/19/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDFuchwała IV-19-11.pdf (26,12KB)

uchwała nr III/18/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
PDFuchwała III-18-11.pdf (29,37KB)
PDFzałącznik nr 1 do uchwału III-18-11.pdf (21,19KB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały III-18-11.pdf (20,84KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały III-18-11.pdf (24,48KB)

uchwała nr III/17/11 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Komprachcice i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 17, poz. 216 z dnia 23.02.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała III-17-11.pdf (69,34KB)

uchwała nr III/16/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wawelno na lata 2008-2015
PDFuchwała III-16-11.pdf (33,25KB)

uchwała nr III/15/11 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/254/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
PDFuchwała III-15-11.pdf (24,66KB)

uchwała nr III/14/11 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2011-2012
PDFuchwała III-14-11.pdf (61,20KB)

uchwała nr III/13/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDFuchwała III-13-11.pdf (69,11KB)

uchwała nr III/12/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
PDFuchwała III-12-10.pdf (16,87KB)

uchwała nr III/11/11 w sprawie wyznaczenia przedstawiecieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "Prokado" w Prószkowie
PDFuchwała III-11-11.pdf (22,43KB)

uchwała nr III/10/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2011 r.
PDFuchwała III-10-11.pdf (21,55KB)

uchwała nr II/9/10 w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowychj i transportu nieczystości ciekłych jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 1, poz. 4 z dnia 7.01.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała II-9-10.pdf (63,17KB)

uchwała nr II/8/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
PDFuchwała II-8-10.pdf (24,37KB)
PDFzałącznik do uchwały II-8-10.pdf (56,09KB)

uchwała nr II/7/10 w sprawie skargi na przewlekłe i biurokratyczne załatwienie sprawy przez Wójta Gminy Komprachcice
PDFUchwała II.7.2010.pdf (196,22KB)

uchwała nr 532/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
PDFopinia RIO do uchwały II-6-10.pdf (906,61KB)

uchwała nr II/6/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała II-6-10.pdf (17,81KB)
PDFzałącznik nr 1a do uchwały II-6-10.pdf (23,04KB)
PDFzałącznik nr 2 do uchwały II-6-10.pdf (29,35KB)
PDFzałącznik nr 1 do uchwały II-6-10.pdf (28,92KB)

uchwała nr II/5/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 39, poz. 499 z dnia 18.04.2011 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała II-5-10.pdf (70,96KB)
PDFzałacznik nr 1do uchwały II-5-10.pdf (52,38KB)
PDFzałącznik nr 2a do uchwały II-5-10.pdf (34,74KB)
PDFzałacznik nr 2b do uchwały II-5-10.pdf (22,72KB)
PDFzałącznik nr 3 do uchwały II-5-10.pdf (19,48KB)
PDFzałącznik nr 4 do uchwały II-5-10.pdf (23,62KB)
PDFzałącznik nr 5 do uchwały II-5-10.pdf (28,54KB)
PDFzałącznik nr 6 do uchwały II-5-10.pdf (20,15KB)
PDFzałącznik nr 7 do uchwały II-5-10.pdf (15,24KB)
PDFzałącznik nr 8 do uchwały II-5-10.pdf (12,14KB)
PDFzałącznik nr 9 do uchwały II-5-10.pdf (20,34KB)

uchwała nr I/4/10 w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
PDFuchwała I-4-10.pdf (22,19KB)

uchwała nr I/3/10 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Komprachcice oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego
PDFuchwała I-3-10.pdf (29,63KB)

uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFuchwała I-2-10.pdf (21,52KB)

uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice
PDFuchwała I-1-10.pdf (21,52KB)